Agronomija

Programos paskirtis: Tai originali ir vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio universitetinių studijų programa. Agronomija (gr. agros – laukas, dirva + nomos – dėsnis) – su žemės ūkio augalų auginimu susijusi mokslų visuma.  Studijuodamas išmoksi taikyti agronomijos dėsnius augalų produktyvumui didinti,  analizuoti žemės ūkio rinkos pokyčius, racionaliai ir tausojančiai panaudoti žemės ir aplinkos išteklius, organizuoti augalininkystės verslą. Agronomas – tai ir konsultantas, ir tyrėjas, ir valstybės tarnautojas, ir gamintojas.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: žemės ūkio mokslų bakalauras

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 metai

Įsidarbinimo galimybės:
–    žemės ūkio gamybos, perdirbimo ir prekybos bei paslaugų įmonėse;
–    mokymo įstaigose, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose;
–    imtis savo agroverslo.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Biologija 0,4
Antrasis dalykas Chemija arba matematika 0,1
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,3
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus.

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, Verslo užsienio kalba, Specialybės užsienio kalba, Visuomenės raida, Psichologija, Specialybės kalba.

Studijų krypties dalykai

Bendroji chemija, teisės pagrindai, matematika ir informatika, agrofizika ir agrometerologija, botanika, dirvotyra, agrarinė miškininkystė, augalų fiziologija, genetika ir biotechnologija, agroekologija ir aplinkosauga, fitopatologija, žemės ūkio entomologija, mikroorganizmų biologija ir toksikologija, atsinaujinantys ištekliai, mokslinio tyrimo ir statistikos pagrindai, augalininkystė, žemdirbystė, herbologija, lauko augalų produktyvumo formavimas, žemės ūkio augalų mityba, žemėtvarka ir melioracija, žemės ūkio ekonomika, žemės ūkio inžinerija, sodininkystė, daržininkystė, gyvulininkystė, ir kt.

Gilesnės specializacijos dalykai

Lauko augalų tręšimo technologijos, ekologinė ir netradicinė gyvulininkystė, gėlininkystė, žemės ūkio verslo projektų valdymas, taikomoji biotechnologija, žemių rekultivacija ir tausojimas, augalų apsaugos metodai.

Laisvai pasirenkamieji dalykai

Šiuos  dalykus studentai gali rinktis iš universitete pasiūlyto dalykų sąrašo, taip pat juos gali studijuoti ir kituose universitetuose.

Agronomija (gr. agros – laukas, dirva + nomos – dėsnis), su žemės ūkio augalų auginimu susijusi mokslų visuma.  Šių mokslų tikslas – tyrinėti žemės ūkio augalų savybes bei augimo sąlygas ir rasti būdus bei priemones, kaip jas pagerinti. Tai originali ir vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio universitetinių studijų programa.

Programa skirta parengti agronomijos bakalaurus, turinčius bendrąjį universitetinį išsilavinimą, gebančius organizuoti augalininkystės gamybą racionaliai naudojant žemę, augalus,  finansinius išteklius žemės ūkio verslo kūrimui bei plėtojimui. Agronomas – tai ir konsultantas, ir tyrėjas, ir valstybės tarnautojas, ir gamintojas.

Fakultetas: Agronomijos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Agronomija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Agronomijos bakalaurai galės dirbti žemės ūkio ir su juo susijusiose įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, konsultavimo tarnybose, imtis savo agroverslo.

Tolimesnės studijos

Įgiję agronomijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali tęsti studijas biomedicinos mokslų srities žemės ūkio mokslų ar giminingos krypties magistrantūros studijų programose – Agronomija, Agrobiotechnologija, Agroekosistemos, Sodininkystė ir daržininkystė ir kt.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Austrija, Belgija, Čekija, Vokietija, Ispanija, Graikija, Kroatija, Italija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Švedija, Slovakija, Turkija.

Profesinės veiklos praktika

Profesinės veiklos praktika vykdoma III kurso pavasario semestre teorines studijas, po egzaminų sesijos ir trunka 10 savaičių. Praktika atliekama verslo įmonėse (žemės ūkio bendrovėse, ūkiuose, konsultavimo tarnybose, ž.ū. mokslo įstaigose, žemės ūkio produkcijos perdirbimo, agropaslaugų, prekybinėse ir kitų rūšių žemės ūkio įmonėse. Praktiką galima atlikti ir užsienyje (Airijoje, Vokietijoje ir kt.). Tokios praktikos vadinamos Erasmus praktikomis. Erasmus praktikų metu studentams mokama stipendija, tobulinami užsienio kalbos įgūdžiai ir susipažįstama su Europos šalių kultūra bei įmonių veikla.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai