Atsinaujinančių energijos išteklių technologijos

Programos paskirtis. Pasaulyje kuriamos švaresnės gamybos ir energijos gavybos technologijos skatina ieškoti atsinaujinančių gamtinių išteklių ir bioenergijos specialistų, gebančių naudoti ir kurti išteklių srautus, technologinius procesus, naujas technologijas bei techniką. Nori būti paklausus šioje darbo rinkoje, tik nežinai kur įgyti reikalingų žinių ir patirties? Rinkis ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TECHNOLOGIJOS studijų programą, kurioje patyrę šios srities specialistai suteiks teorinių ir praktinių žinių apie biomasę ir kitus atsinaujinančius energijos išteklius, jų gavybą, paruošimą ir perdirbimą, taip pat biomasės konversijos produktų – biokuro, biodegalų, biodujų ir biomedžiagų gamybą bei naudojimo technologijas.

Įgyjamas kvalifikacinis  laipsnis: technologijų mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 metai.

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti biokuro, biodujų, biodegalų, bioalyvų ir biomedžiagų gamybos įmonėse, šilumos ir elektros gamybos ir tiekimo bei alternatyviosios energetikos įmonėse, biomasės gamybos, laikymo ir paruošimo įmonėse, konsultavimo ir projektavimo firmose, viešojo administravimo įstaigose ir savarankiškai užsiimti verslu.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas Chemija arba fizika 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Profesinė etika, filosofija, psichologija, specialybės kalba, specialybės užsienio kalba.

Studijų krypties ir su ja susiję dalykai, praktikos, baigiamieji atsiskaitymai

Matematika, fizika, chemija, informacinės technologijos, inžinerinė grafika,   termodinamika, elektrotechnika, Inžinerinė mechanika,  gamtos ištekliai, augalų biologija,  agronomijos pagrindai, atsinaujinantys energijos šaltiniai, miško ūkio pagrindai, energetinių augalų auginimo technologijos, biomasės auginimo ir priežiūros technika, mikroorganizmų biologija ir biotechnologija, technologinių sistemų projektavimas, bioskaidžios atliekos, biomasės nuėmimo technika, biomasės konversijos pagrindai, bendroji ekologija ir aplinkosaugos pagrindai, biomasės konservavimo ir sandėliavimo sistemų inžinerija, biomasės perdirbimo technologiniai procesai, elektronika ir automatinio valdymo sistemos, žmonių ir mašinų sauga, vadybos ir teisės pagrindai, ekonomikos ir finansų pagrindai ir kt.

Gilesnės specializacijos dalykai

Ketvirtame kurse yra galimybė specializuotis šiose kryptyse:

Biodujų inžinerija: konversijos inžinerija-biodujų inžinerija, šilumos, elektros ir dujų tiekimo sistemos, biodujų naudojimo technologijos.

Biokuro inžinerija: konversijos inžinerija-biokuro inžinerija, šilumos, elektros ir dujų tiekimo sistemos, biokuro panaudojimo konversijai energetinis vertinimas.

Biodegalų ir biomedžiagų inžinerija: konversijos inžinerija-biodegalų ir biomedžiagų inžinerija, vidaus degimo varikliai, triboinžinerija.

Senkantys tradiciniai gamtiniai ištekliai skatina ieškoti alternatyvų ir naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius ir žaliavas. Žemės ir miškų ūkiuose auginamiems augalams bei gyvulininkystėje ir kitose ūkio šakose susidarančioms organinėms atliekoms, kurios naudojamos šilumos, elektros, kuro, degalų gamybai, reikalingi specialistai, gebantys valdyti žaliavų srautus ir technologinius procesus, organizuoti biomasės auginimą, paruošimą ir perdirbimą, biokuro, biodegalų ir biodujų gamybą bei naudojimą, kurti naujas technologijas.

Fakultetas: Žemės ūkio inžinerijos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų sritis: Technologijų mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Gamtos išteklių inžinerijos Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Technologijų mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti biokuro, biodujų, biodegalų ir biomedžiagų gamybos, įmonėse, šilumos ir elektros gamybos ir tiekimo bei alternatyviosios energetikos įmonėse, biomasės gamybos, laikymo ir paruošimo įmonėse, konsultavimo tarnybose ir projektavimo biuruose, viešojo administravimo įstaigose, savarankiškai užsiimti verslu.

Tolimesnės studijos

Studijas galėsite tęsti Gamtos išteklių technologijų krypties magistrantūros studijų programose, taip pat yra sudaroma galimybė studijuoti ir kitose Technologijos mokslų srities krypčių magistrantūros studijų programose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Yra galimybė rinktis studijas iš šiuo metu pasirašytų dvipusių ERASMUS mainų sutarčių tarp Aleksandro Stulginskio universiteto ir 71 Europos universiteto, kurie yra Airijos, Anglijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Turkijos Vokietijos šalyse.

Praktika

Studijų metu atliekamos agronomijos (2 savaitės) ir miškų ūkio (1 savaitė) mokomosios praktikos bei technologinė (3 savaitės) ir inžinerinė projektinė (5 savaitės) praktikos žemės ir miškų ūkio įmonėse, atsinaujinančių žaliavų ir bioenergijos gamybos firmose arba mokslo ir mokymo įstaigose. Technologinės praktikos tikslas – pagilinti ir įtvirtinti žinias, įgytas studijuojant pirmo – antro kurso studijų krypties dalykus, įgyti praktinius, kvalifikacinius įgūdžius biomasės auginimo, derliaus nuėmimo, žemės bei miškų ūkio materialinio – techninio aprūpinimo, biomasės logistikos klausimais. Inžinerinė projektinė praktika atliekama baigus 6 semestrą ir pasirinkus baigiamojo darbo sritį. Jos metu studentas vysto biomasės gamybos, perdirbimo ir konversijos praktinius-profesinius įgūdžius, atlieka technologinio proceso analizę ir surenka baigiamajam darbui reikalingus duomenis.