Miškininkystė

Programos paskirtis.  Apie 1/3 Lietuvos teritorijos sudaro miškai. Miškai yra didžiulis tautos ir valstybės turtas, o kiekvienas turtas turi būti prižiūrimas specialistų, kurie sugebėtų ne tik palaikyti bet ir padidinti jo vertę. Programos būtinumą lemia miško ūkio, kaip vienos iš svarbių šalies ūkio šakos, išskirtinumas, o suteikiamos žinios yra įvairiapusės ir pritaikomos gerokai plačiau nei miškininkystėje. Programa rengia gebančius kritiškai ir kūrybiškai mąstyti miškininkystės bakalaurus, turinčius miško biologijos, tvaraus ir daugiatikslio miško naudojimo, auginimo ir apsaugos, miško ūkio tvarkymo, valdymo, planavimo šiuolaikinių žinių, gebančius, vadovaujantis darnios miškininkystės principais, taikyti šias žinias specializuoto miškininkavimo praktikoje, gerinant žmonių gyvenimo kokybę nuolat besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis.

Įgyjamas laipsnis: žemės ūkio mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 metai.

Įsidarbinimo galimybės:
Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti VĮ miškų urėdijose, Valstybinėje miškų tarnyboje, Valstybinėje aplinkos apsaugos inspekcijoje, regioninėse aplinkos apsaugos agentūrose, Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, miško savininkų asociacijose, miško ūkį prižiūrinčiose ir medienos ruošos privačiose įmonėse, Valstybiniame miškotvarkos institute, mokslo ir studijų institucijose, Aplinkos ministerijos departamentuose, Generalinėje miškų urėdijoje.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Biologija 0,4
Antrasis dalykas Chemija arba matematika 0,1
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,3
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1.  tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, Psichologija, Verslo užsienio kalbos pagrindai, Specialybės užsienio kalba, Visuomenės raida.

Studijų krypties dalykai

Specialybės kalba, Informatika, Augalų biologija, Bendroji chemija, Motorizuotos medžiapjūtės technologijos, Aukštoji matematika ir tikimybių teorija, Dendrologija, Dirvotyra, Specialioji fizika, Geomatikos pagrindai, Miško žvėrių ir paukščių biologija, Bendroji ekologija ir aplinkos apsauga, Sodmenų išauginimo teoriniai pagrindai ir technologijoa, Dendrometrija, Specialybės užsienio kalba, Miško ekologija, Miško atkūrimo ir įveisimo technologijos, Mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindai, Medžioklėtyros pagrindai, Miško apsauga, Miško prekių mokslas, Miško hidromelioracija ir keliai, Miško ūkio kompiuterika, Medynų formavimas ir kirtimai, Miško ekonomika ir gamybos organizavimas, Miško politikos ir teisės pagrindai, Miško ekslpoatacija, Miško ūkio valdymas, Privatus miškų ūkis, Miškotvarka, Žmogaus sauga.

Gilesnės specializacijos dalykai

MIŠKO AUGINIMAS

Miško ūkio technika, Agronomijos pagrindai, Plantacinių želdinių įveisimo ir išauginimo technologijos, Kraštovaizdžio ekologija, Biotechnologijų pagrindai miškininkystėjė, Ekologinė miškininkystė, Medynų formavimas įvairios paskirties miškuose

MIESTŲ IR REKREACINĖ MIŠKININKYSTĖ

Statybos inžinerijos pagrindai, Kraštovaizdžio architektūros, miestų ir rekreacinės miškininkystės pagrindai, Dekoratyvioji dendrologija, Gėlininkystė ir vejininkystė, Želdynų projektavimas, įrengimas ir priežiūra, Rekreacinių teritorijų planavimas / projektavimas

LAUKINIŲ GYVŪNŲ POPULIACIJŲ VALDYMAS IR MEDŽIOKLYSTĖ

Statybos inžinerijos pagrindai , Medžiojamųjų gyvūnų anatomija, fiziologija, ligos ir parazitai, Medžiojamųjų gyvūnų veisimas, žvėrininkystė ir šuninkystė, Kraštovaizdžio ekologija, Medžioklystės technologija, biotechnija, Medžioklėtvarka, Medžioklės produkcija.

MIŠKO IŠTEKLIŲ APSKAITA IR PROJEKTAVIMAS

Miškų ūkio technika , Miškų inventorizacija, Miško produktų apskaita, Medynų našumas, Nuotoliniai metodai, Daugiatikslio miško ūkio ekonomika, Medienos ruošos projektavimas ir technologinė miškotvarka.

MEDIENOS MOKSLAS

Miškų ūkio technika, Statybos inžinerijos pagrindai, Medienotyra, Medynų našumas, Nuotoliniai metodai, Biomasės energetika, Miško ir medienos įmonių ekonomika.

LAISVAI PASIRENKAMIEJI DALYKAI

Šiuos dalykus studentai gali rinktis iš universitete pasiūlyto laisvai pasirenkamų studijų dalykų sąrašo, taip pat juos gali studijuoti ir kituose universitetuose.

Kad mūsų miškai gražiai augtų ir teiktų žmonėms visokeriopų gėrybių, jie turi būti tinkamai tvarkomi. Miškus turi prižiūrėti gamtą mylintys ir gerai jos dėsnius žinantys specialistai – tokiais tampama studijuojant MIŠKININKYSTĖS studijų programą. Tai vienintelė Lietuvoje miškininkus ruošianti aukštoji universitetinė studijų programa. Studijuojant mokomasi pažinti miško ekosistemas, taikyti naujausias miško auginimo ir naudojimo technologijas, užtikrinti efektyvią miško apsaugą, organizuoti šiuolaikišką miško ūkį, kurti privačias miško įmones, konsultuoti miškų savininkus.

Fakultetas:  Miškų ir ekologijos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Miškininkystė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL),  ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Generalinėje miškų urėdijoje; VĮ miškų urėdijose; Regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose;

Valstybinėje miškų tarnyboje; Valstybiniame miškotvarkos institute; miško savininkų asociacijose ir kooperatyvuose; kituose miškų ūkio ir medienos apdirbimo įmonėse.

Tolimesnės studijos

Įgijus miškininkystės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijas galima tęsti Miškų ir ekologijos fakulteto magistrantūros studijose:
Miškininkystės studijų programa
Taikomosios ekologijos studijų programa
Miestų ir rekreacinė miškininkystės studijų programa
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas studijų programa
Trukmė: Nuolatinės (2 metai), ištęstinės (3 metai)

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Suomija, Švedija, Vokietija, Ispanija.

Praktika

Profesinės veiklos praktika skirta įtvirtinti studijų proceso metu įgytas teorines žinias. Studentai miškų urėdijose (girininkijose) susipažįsta su miškotvarkos projektu, miško želdinimo ir kirtimo darbais, dalyvauja girininkijos veiklos vykdymo procese.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai