Taikomoji ekologija

Programos paskirtis.  Šiuo metu ekologinės grėsmės, didėjanti tarša kelia vis didesnį visuomenės susirūpinimą. Lietuvai, esančiai Europos Sąjungos sudėtyje, yra keliami dideli aplinkosaugos reikalavimai. Pertvarkant aplinkos apsaugą didėja ir ekologijos specialistų poreikis. Studijuodami Taikomosios ekologijos studijų programą gilinsitės į laukų, miškų ir vandenų ekosistemų pažinimą, naujausių aplinkosaugos technologijų taikymą, aplinkos apsaugos, atitinkančios tarptautinius reikalavimus, organizavimą saugomose teritorijose, konsultavimą aplinkos taršos mažinimo klausimais.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: gyvybės mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė- 6 metai.

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti Aplinkos ministerijoje, Valstybinėje aplinkos apsaugos tarnyboje, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose ir jų padaliniuose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, savivaldybėse, įmonių aplinkos apsaugos skyriuose.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Biologija 0,4
Antrasis dalykas Chemija arba matematika 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija/psichologija/visuomenės raida, specialybės užsienio kalba, specialybės kalba.

Studijų krypties dalykai

Augalų biologija, mikrobiologija, dirvotyra, dendrologija, specialioji fizika, biogeografija, bendroji ekologija, bestuburių zoologija, hidrobiologija, stuburinių gyvūnų biologija, aplinkos chemija ir toksikologija, laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas, ekologinė genetika, GIS pagrindai, mikologija ir augalų patologija, ekosistemų ekologija, žmogaus ekologija, biologinės įvairovės apsauga, aplinkos kokybė ir vertinimas, poveikio aplinkai vertinimas ir stebėsena, kraštovaizdžio ekologija ir kraštotvarka, aplinkosauginiai projektai ir kiti studijų dalykai.

Gilesnės specializacijos dalykai

Žmogaus sauga, aplinkos inžinerija ir atliekų tvarkymas, aplinkos teisė.

Pasirenkamieji dalykai

Tvarioji miškininkystė, vandens išteklių naudojimas ir apsauga, agrotechnologijos ir aplinkos apsauga, rekreacija, ekologinė etika ir darnus vystymasis, aplinkos ekonomika, aplinkosaugos vadyba, verslumo ugdymo praktika aplinkosaugoje.

Fakultetas: Miškų ir ekologijos Studijų trukmė: 4 m. (NL),  iki 6 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Gyvybės mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Ekologija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Gyvybės mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Aplinkos ministerijoje, Valstybinėje aplinkos apsaugos tarnyboje, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose ir jų padaliniuose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, savivaldybėse, įmonių aplinkos apsaugos skyriuose.

Tolimesnės studijos

Baigus taikomosios ekologijos studijų programą, studijas galima tęsti Miškų ir ekologijos fakulteto magistrantūros studijose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Suomija, Švedija, Vokietija, Ispanija.

Praktika

Profesinės veiklos praktika skirta įtvirtinti studijų proceso metu įgytas teorines žinias. Praktiką atliksit LR aplinkos ministerijai priklausančiose organizacijose. Jos metu susipažinsite su jų darbo specifika, valdymo struktūra, padaliniais ir jų atliekamomis funkcijomis, aplinkos apsaugos teisiniais aktais, ekologinėmis problemomis bei jų sprendimo būdais.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai