Taikomoji ekonomika ir verslo analizė

Programos paskirtis.  Šiuolaikiniam verslui reikia verslo analitikų – ekonomistų, kurie gebėtų pagrįsti verslo sprendimus, pajėgtų rengti ir įgyvendinti verslo planus, numatytų investavimo riziką. Studijuodami šioje studijų programoje studentai įgis žinių ir gebėjimų analizuoti ir kritiškai vertinti verslo subjektų elgseną ir verslo aplinką, rengti ir įgyvendinti verslo planus, prognozuoti ir vertinti verslo procesų eigą bei rezultatus, analizuoti ir prognozuoti situaciją potencialiose rinkose. Specializacijos studijų programos yra šios:  atsinaujinančių išteklių ekonomika, maisto pramonės ekonomika, tarptautinės prekybos ekonomika.

Įgyjamas laipsnis –socialinių mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 3,5 metai, ištęstinė – 5 metai.

Įsidarbinimo galimybės
Taikomosios ekonomikos ir verslo analizės studijų programos absolventai galės dirbti ekonomistais, analitikais, konsultantais, finansininkais, buhalteriais. Šie specialistai ypač reikalingi maisto pasiūlos grandinės verslo ir jo infrastruktūros įmonėse, kitose ekonominės veiklos sferose, tiesiogiai susijusiose su apdirbamąja gamyba, verslo konsultavimo firmose.

Taikomoji ekonomika ir verslo analizė

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas Istorija 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. motyvacijos vertinimas (žiūrėti ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, Visuomenės raida, Psichologija, Verslo užsienio kalbos pagrindai, Verslo užsienio kalba pažengusiems, Specialybės kalba.

Studijų pagrindinės krypties ir su ja susiję studijų dalykai

Įvadas į studijas, Matematika, Žemės ūkio ir maisto pramonės technologijos, Vadyba, Mikroekonomika, Makroekonomika, Taikomoji informatika, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Finansai, Verslo statistika, Buhalterinė apskaita, Mikroekonominė analizė, Inovacijų ir techninių pokyčių ekonomika, Matematinių metodų taikymas ekonominėje analizėje, Verslo teisė, Rinkodara, Makroekonominė analizė, MP Ekonominių ir statistinių duomenų bazės, Ekonometrija, Verslo procesų analizė, Finansų ekonomika, Finansinė analizė, Verslo planavimas ir vertinimas, Valdymo apskaitos pagrindai, Įmonės elgsena ir socialinė atsakomybė, Investicijos ir verslo rizika, Verslumo ir ekonominės analizės ugdymo praktika, Profesinės veiklos praktika, Studijų baigiamasis darbas.

Studijų krypties gilesnės specializacijos studijų dalykai

Specializacijos modulio alternatyvos 1

Žemės ūkio ekonomika, Maisto pramonės ekonomika, Tarptautinės prekybos ekonomika.

Specializacijos modulio alternatyvos 2

Agrarinė politika, ES maisto ūkio ekonomika, Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų tyrimai.

Specializacijos modulio alternatyvos 3

Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika, Maisto pramonės konkurencingumas, Žemės ūkio ir maisto produktų kainų analizė.

Šiuolaikiniam verslui reikia verslo analitikų – ekonomistų, kurie gebėtų ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti verslo sprendimus, išmanytų verslo procesus, gebėtų apskaičiuoti ir įvertinti įmonės veiklos rodiklius, rengti ir įgyvendinti verslo planus, numatyti investavimo riziką. Taikomosios ekonomikos ir verslo analizės studijų programa rengia ekonomikos bakalaurus, gebančius profesionaliai, atsakingai ir kūrybingai dirbti su maisto pasiūlos grandine susijusių veiklų organizacijose, sprendžiant sudėtingas verslo ar kitos specializuotos profesinės veiklos problemas, vystant konkurencingą ir socialiai atsakingą verslą. Ši studijų programa yra grindžiama bendrųjų universitetinių, ekonomikos studijų krypties ir gilesnės specializacijos taikomosios ekonomikos šakoje dalykų sinteze ir integracija, ugdant gebėjimą teorines žinias taikyti įvairiose ekonominio išsilavinimo reikalaujančiose darbo vietose – verslo įmonėse, konsultacinėse organizacijose. Studijuodami šioje studijų programoje studentai įgis žinių ir gebėjimų analizuoti ir kritiškai vertinti verslo subjektų elgseną ir verslo aplinką, rengti ir įgyvendinti verslo planus, prognozuoti ir vertinti verslo procesų eigą bei rezultatus, analizuoti, vertinti, ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti strateginių verslo sprendimų alternatyvas, analizuoti ir prognozuoti situaciją potencialiose rinkose, organizuoti verslą, inicijuoti ir diegti inovacijas.

Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos Studijų trukmė:  3.5 m. (NL), 5 (I)
Studijų sritis: Socialiniai mokslai Programos apimtis kreditais: 210
Studijų kryptis: Ekonomika Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Socialinių mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Taikomosios ekonomikos ir verslo analizės studijų programos absolventai galės dirbti su maisto pasiūlos grandine susijusių veiklų organizacijose ekonomistais, analitikais, konsultantais, finansininkais, buhalteriais. Taikomosios ekonomikos ir verslo analizės specialistai ypač reikalingi maisto pasiūlos grandinės verslo ir jo infrastruktūros įmonėse, kitose ekonominės veiklos sferose tiesiogiai susijusiose su apdirbamąja gamyba, verslo konsultavimo firmose. Pirmosios pakopos studijų absolventai galės tęsti studijas ekonomikos, finansų, verslo, vadybos, administravimo krypčių magistrantūros studijų programose ir po 2 metų nuolatinių arba 3 metų ištęstinių studijų įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Erasmus mainų programos galimybės Belgijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Švedijoje, Turkijoje, Suomijoje.

Praktikos

Siekiant įtvirtinti įgytas studijų programos studentų teorines žinias ir išplėtoti įgūdžius profesinėje praktinėje veikloje studentai atlieka profesinės veiklos praktiką agroserviso bei maisto pramonės įmonėse, viešosiose įstaigose, mokesčių inspekcijos ir VSDFV skyriuose, bankuose, žemės ūkio bendrovėse, ūkininkų ūkiuose. Praktikos metu studentai susipažįsta su ūkio, įmonės ar organizacijos, kurioje atliekama praktika, ekonominės veiklos specifika bei taiko ekonomikos žinias praktikoje. Be profesinės veiklos praktikos Taikomosios ekonomikos ir verslo analizės studijų programoje yra numatytos dar dvi praktikos – mokomoji praktika bei verslumo ir ekonominės analizės ugdymo praktika. Mokomosios praktikos tikslas – formuoti ir lavinti studentų specialiuosius ir bendruosius gebėjimus surasti ir apdoroti duomenų bazėse pateikiamą ekonominę ir statistinę informaciją. Verslumo ir ekonominės analizės ugdymo praktikos tikslas – įtvirtinti pirmosios pakopos universitetinių studijų programų studentų teorines žinias, ugdyti verslumo įgūdžius verslo imitacinės įmonės personalo, finansų valdymo ir apskaitos, gamybos ir pirkimų, pardavimų ir rinkodaros srityse sprendžiant verslo planavimo, organizavimo, vadovavimo ir vertinimo (kontrolės) uždavinius, siekiant įmonės veiklos strateginių tikslų virtualioje ir realioje aplinkoje.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai