Želdininkystė

Programos paskirtis.  Visuomenės poreikiai želdynų projektavimo, kraštovaizdžio bei funkcinio ir erdvinio gyvenamosios aplinkos planavimo srityse labai išaugo. Būtinybė darniai naudoti gamtinius išteklius, racionaliai planuoti ir tvarkyti aplinką, užtikrinti jos kokybę lemia šios srities specialistų poreikį visame pasaulyje. Studijuodamas išmoksi tvarkyti kultūrines ir gamtines sistemas, pažinsi želdynams tinkamus augalus ir mokėsi juos panaudoti, gebėsi formuoti kraštovaizdį ir erdves,  taikyti teritorijų tvarkymą reglamentuojančius dokumentus, įgysi želdininkystės verslo valdymo žinių.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: žemės ūkio mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai.

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti želdynų projektavimo ir įrengimo įmonėse, vadovauti želdynų tvarkymui miestų ir rajonų savivaldybėse, kraštovaizdžio vertinimo ir tvarkymo specialistais nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, architektų ir planuotojų įmonėse, botanikos soduose,  Aplinkos ministerijos padaliniuose, kūrybiškai organizuoti savo verslą želdininkystės, aplinkotvarkos ir kt. srityse.

 

 

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Biologija 0,4
Antrasis dalykas Chemija arba matematika 0,1
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,3
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1.  tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;.
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, Visuomenės raida, Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba, Psichologijos pagrindai.

Studijų krypties dalykai

Augalų biologijos pagrindai, dirvotyra ir augalų mityba, geodezija, žemių rekultivacija ir žemdirbystės pagrindai, dendrologija, gėlininkystė, miškininkystė ir miškotvarka, braižyba ir braižomoji geometrija, kompiuterinė grafika, kraštovaizdžio planavimas, teritorijų administravimas ir teisė, GIS pagrindai, agroekologija ir aplinkosauga, vejininkystė, želdynų įrengimo ir priežiūros mašinos, vandentvarka, želdininkystės verslo valdymas, želdinių apsauga, rekreacija ir turizmas, gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika, kraštovaizdžio geografija, teritorijų planavimas, sodininkystė, kraštovaizdžio statinių medžiagos ir konstrukcijos, gamtos ir kultūros paveldas kraštovaizdyje, ir kt.

Gilesnės specializacijos dalykai

Arboristika, sodybos želdyno dizainas, kraštovaizdžio architektūros istorija, piešimas, kompozicijos pagrindai, kraštovaizdžio architektūros teorija, urbanistika, želdynų projektavimas, želdynų projektavimo pagrindai ir kt.

Kraštovaizdžio formavimas ir puoselėjimas tikslingai naudojant  gamtinius, kultūrinius ir socialinius išteklius, želdynų projektavimas bei funkcinis ir erdvinis gyvenamosios aplinkos komponavimas  – tai specialistų gebančių racionaliai planuoti bei tvarkyti aplinką užtikrinant jos kokybę, priedermė.

Studijų programa Želdininkystė skirta parengti universitetinio išsilavinimo kvalifikuotus specialistus, turinčius kraštovaizdžio planavimo bei želdynų projektavimo mokslo ir meno žinių, gebančius pritaikyti arba pertvarkyti kraštovaizdį pagal visuomenės reikmes, išlaikyti žmogaus kuriamų dirbtinių elementų ir gamtos pusiausvyrą. Šios programos studijos vykdomos bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu.

Fakultetas: Agronomijos Studijų trukmė: 4 m. (NL)
Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis: Žemės ūkis Programos apimtis kreditais: 240
Studijų forma: nuolatinė (NL) Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Žemės ūkio mokslų bakalauras

Karjeros galimybės

Privatus verslas, valstybės tarnyba Aplinkos ministerijos padaliniuose, miestų ir rajonų savivaldybėse, kraštovaizdžio architekto darbas, želdinimo specialisto paslaugos, projektų administravimas, įgyvendinimas, kontrolė, konsultacinis darbas, dėstymas kolegijose, kraštovaizdžio vertinimas, parkų administravimas.

Tolimesnės studijos

Studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities žemės ūkio mokslų ar giminingos krypties magistrantūros studijų programose – Agronomija, Agrobiotechnologija, Agroekosistemos, Sodininkystė ir daržininkystė ir kt.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

ERASMUS mainų sutartys su 71 Europos universitetu leidžia ASU studentams  rinktis dalines studijas Airijos, Anglijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Turkijos, Vokietijos universitetuose.

Praktika

Studijų metu atliekamos Augalų biologijos pagrindų, Dirvotyros ir augalų mitybos, Geodezijos, Gėlininkystės, Dendrologijos, Žemių rekultivacijos ir žemdirbystės pagrindų, Kraštovaizdžio architektūros teorijos, Miškininkystės ir miškotvarkos dalykų mokomosios praktikos. Ketvirtame semestre 2 savaitės  skiriamos pažintinei praktikai, po šeštojo semestro 8 savaitės skiriamos  profesinės veiklos praktikai įvairiose Lietuvos įmonėse ir institucijose. Praktiką pagal Erasmus programą galima atlikti ir daugelyje Europos šalių.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai