Žemės ūkio technologijos ir vadyba

Programos paskirtis.  Žemės ūkio technologijos – tai žemės ūkio gamybos veikla, apimanti augalų, dirvožemio ir žmogiškųjų išteklių valdymą, siekiant sukurti materialų objektą – augalinę ir gyvulinę produkciją. Studijuodamas išmoksi parinkti ir taikyti modernias bei alternatyvias žemės ūkio technologijas, efektyviai valdyti gamybos ir pardavimų procesus, kurti ir įgyvendinti verslo modernizavimo projektus.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis –  žemės ūkio mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 metai.

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šią studijų programą absolventai galės tapti savo verslo savininku, dirbti technologu ir vadybininku įvairiose agroverslo ir jo infrastruktūros įmonėse.

Žemės ūkio technologijos ir vadyba

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Biologija 0,4
Antrasis dalykas Chemija arba matematika 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1.  tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. motyvacijos vertinimas (žiūrėti ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, Verslo užsienio kalbos pagrindai, Specialybės užsienio kalba, Visuomenės raida, Psichologija.

Studijų krypties dalykai

Įvadas į studijas, Matematika ir informatika, Bendroji chemija, Teisės pagrindai, Specialybės kalba, Agrofizika ir agrometeorologija, Agrofitocenologija, Aplinkos inžinerijos pagrindai, Augalų biologija, Dirvožemio vertinimas ir apsauga, Mokslinio tyrimo ir statistikos pagrindai, Augalų genetika ir selekcija, Žemės ūkio technologijų inžinerija, Žemės ūkio augalų mityba, Augalų patologija ir apsauga, Žemdirbystė, Augalininkystės technologijų projektavimas, Sodininkystės ir daržininkystės technologijų valdymas, Gyvulininkystės technologijos, Augalinių produktų kokybės valdymas, Pašarininkystė.

Gretutinės specializacijos „Vadyba“ dalykai

Ekonomikos teorijos pagrindai, Vadybos pagrindai, Žemės ūkio ekonomika ir politika, Žemės ūkio verslo vadyba, Žemės ūkio apskaita ir finansai, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Žemės ūkio gamybos procesų valdymas, Žemės ūkio logistika, Žemės ūkio ir maisto produktų rinkodara, Žemės ūkio verslo projektų valdymas.

Gretutinės specializacijos „Kaimo plėtros administravimas“ dalykai

Aplinkosaugos ir žemės teisė, Vadybos pagrindai, Kaimo plėtra ir regioninė politika, Viešojo administravimo pagrindai, Kaimo plėtros vadyba, Viešųjų institucijų administravimas, Retorika ir komunikacija, Kaimo informacinės sistemos, Konsultavimo vadybos pagrindai, Viešųjų projektų administravimas.

Tai žemės ūkio gamybos veikla apimanti augalų, dirvožemio ir žmogiškųjų išteklių valdymą siekiant sukurti materialų objektą – augalinę ir gyvulinę produkciją. Veikla pagrįsta augalų, gyvulių vystimosi bei produktyvumo formavimo dėsningumų nustatymu, žemės ūkio gamybos technologinių procesų supratimu ir agronominių tyrimų rezultatų panaudojimu žemės ūkio gamybos valdymui bei gebėjimu parinkti palankias žemės ūkio verslo kryptis ir numatyti plėtros galimybes.

Pirmosios studijų pakopos programa Žemės ūkio technologijos ir vadyba skirta parengti aukštos kvalifikacijos specialistus darbui žemės ūkio gamybos, agroverslo, konsultavimo ir/ar kaimo plėtros administravimo srityse, gebančius lanksčiai taikyti šiuolaikinius ūkininkavimo metodus, diegti ir valdyti pažangias žemės ūkio gamybos technologijas, efektyviai ir strategiškai spręsti ūkinės veiklos plėtojimo problemas.

Studentai gali rinktis vieną iš šių alternatyvių gretutinių specializacijų: vadyba arba kaimo plėtros administravimas.

Fakultetas: Agronomijos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: pagrindinė – žemės ūkio mokslai;
gretutinė – vadyba .
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Galės dirbti žemės ūkio gamybos, agroverslo įmonėse, su žemės ūkiu susijusiose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, augalinių žaliavų perdirbimo įmonėse, žemės ūkio, konsultavimo institucijose (vidutiniosios grandies vadybininkais, konsultantais), viešosiose ir biudžetinėse įstaigose, administruojančiose kaimo plėtros politiką, vietinės veiklos grupėse bei kurti savo verslą.

Tolimesnės studijos

Absolventai įgiję žemės ūkio mokslų ir vadybos (arba viešojo administravimo) bakalauro kvalifikacinį laipsnį turės galimybę tęsti studijas biomedicinos mokslų srities, žemės ūkio mokslų krypties ir socialinių mokslų srities, vadybos arba viešojo administravimo krypties bei giminingos krypties magistrantūros programose.
Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Austrija, Belgija, Čekija, Vokietija, Ispanija, Graikija, Kroatija, Italija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Švedija, Slovakija, Turkija.

Profesinės veiklos praktika

Praktika vykdoma baigus III kurso pavasario semestro teorines studijas, po egzaminų sesijos ir trunka 10 savaičių. Praktikos trukmė – 400 val. (15 kreditų). Praktika atliekama agroverslo įmonėse (žemės ūkio bendrovėse, konsultavimo tarnybose, agropaslaugų, prekybinėse ir kitų rūšių žemės ūkio įmonėse. Praktiką galima atlikti ir užsienyje (Airijoje, Vokietijoje ir kt.). Tokios praktikos vadinamos Erasmus praktikomis. Erasmus praktikų metu studentams mokama stipendija, tobulinami užsienio kalbos įgūdžiai ir susipažįstama su Europos šalių kultūra bei įmonių veikla.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai