Žemėtvarka

Programos paskirtis. Žemėtvarka apima sistemą valstybės priemonių, kuriomis siekiama sudaryti organizacines sąlygas žemei racionaliai naudoti, garantuoti valstybės ir piliečių žemės nuosavybės ir naudojimo teisinę apsaugą. Žemėtvarkos studijų programa orientuota į žemės naudojimo, kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, nekilnojamojo turto tvarkymo ir administravimo principus ir metodus. Ją studijuojant mokomasi rengti žemėtvarkos ir kraštotvarkos projektus, dirbti šiuolaikiniais aukšto lygio geodeziniais prietaisais, taikyti geografines informacines sistemas, konsultuoti teisiniais žemės klausimais.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 m.

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti projektinį inžinerinį ir administracinį konsultacinį darbą valstybės ir privačiose įmonėse bei įstaigose, administruojančiose nekilnojamąjį turtą, rengiančiose žemės valdų ir teritorijų planavimo dokumentus, atliekančiose žemės sklypų ir statinių kadastrinius matavimus ir vertinimą, žemės kartografavimo ir kitus  su nekilnojamojo  turto tvarkymu susijusius darbus.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas Chemija arba fizika 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

 1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
 2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

 1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
 2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
 3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
 4. brandos darbo įvertinimas;
 5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, profesinė etika, psichologija, specialybės kalba, specialybės užsienio kalba.

Studijų krypties ir su ja susiję dalykai

Matematika, bendroji ir taikomoji fizika, taikomoji informatika, inžinerinė grafika, topografija, kompiuterinė žemėtvarkos grafika, aplinkosaugos ir statybos teisė, dirvotyra, statybos pagrindai, aplinkos ir žmogaus sauga, gamtos išteklių ekonomika, žemės ūkio ekonomika ir politika, žemėtvarkos pagrindai, agronomijos pagrindai, žemėtvarkos projektavimas, kraštotvarka, teritorijų planavimas, melioracija ir kelių inžinerija, kaimo plėtros žemėtvarka, kompleksinis kaimo vietovių planavimas, žemės teisė, žemės kadastras, nekilnojamojo turto kadastras ir registras, nekilnojamojo turto vertinimas, žemėtvarkos vadyba, žemės informacinė sistema ir kt.

Programos alternatyvieji dalykai

Hipoteka, Ūkininkavimo poveikis aplinkai, Žemės kadastriniai matavimai, Gamtos išteklių naudojimo reglamentavimas, Rekreacinė kraštotvarka, Ūkio vandens inžinerija.

Geodezijos studijų dalykai

Geodezija, geodezijos pagrindų praktika, geodeziniai matavimai ir fotogrametrija, geodezinių matavimų praktika, kartografija,  geografinė informacinė sistema, inžinerinė geodezija.

Laisvai pasirenkamieji dalykai

Šiuos dalykus studentai gali rinktis iš universitete pasiūlyto dalykų sąrašo, taip pat juos gali studijuoti ir kituose universitetuose.

Žemėtvarkos studijų programa apima  ne tik žemės matavimą, tai programa, suteikianti galimybę suformuoti, įkainoti ir valdyti nekilnojamąjį turtą. Pagal šią programą rengiami puikius bendravimo įgūdžius turintys žemėtvarkos specialistai, gebantys sujungti šiuolaikines žemėtvarkos teorijas ir pažangiausias matavimų technologijas, žemės naudojimo, kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, nekilnojamojo turto administravimo principus ir metodus, turinčius teritorijų planavimo, žemės teisės žinių, gebančius administruoti nekilnojamąjį turtą, rengti žemės valdų ir teritorijų planavimo dokumentus bei atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastrinius matavimus ir vertinimą.

Fakultetas: Vandens ūkio ir žemėtvarkos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

 • projektinis inžinerinis darbas valstybinėse ir privačiose įmonėse, rengiančiose žemėtvarkos ir kraštotvarkos projektus, atliekančiose žemės sklypų ir pastatų kadastrinius matavimus, žemės kartografavimo, dirvožemio tyrimo, žemės sklypų planų rengimo, kraštovaizdžio architektūros darbus, žemės rinkos tyrimus ir nekilnojamojo turto vertinimą;
 • savivaldybių administracijose;
 • konsultacinis darbas savivaldybių administracijose ir įmonėse, teikiančiose konsultacines paslaugas nekilnojamojo turto perleidimo, žemės administravimo ir aplinkos tvarkymo ir kt. klausimais.

Tolimesnės studijos

Baigus žemėtvarkos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Austrija, Čekija, Ispanija, Lenkija, Suomija, Švedija, Turkija, Vokietija.

Praktika

Studentai atlieka geodezijos, geodezinių matavimų, inžinerinės geodezijos, dirvotyros ir fotogrametrijos mokomąsias ir profesinės veiklos praktikas. Mokomųjų praktikų metu studentai įgytas teorines žinias pritaiko atlikdami inžinerinius matavimus ir tyrinėjimus mokomuosiuose objektuose. Profesinės veiklos praktika skirta susipažinti su žemėtvarkos įmonių darbo specifika, valdymo, gamybinės bazės struktūra ir darbo organizavimu, įmonės darbo planavimu, įmonės finansų sistema, įmonėje naudojamomis naujausiomis geodezijos ir kartografavimo darbų technologijomis, teritorijų planavimo dokumentų rengimu, rinkodara ir gamtos išteklių valdymu, konkursų projektams rengti organizavimu, finansų valdymu.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai