Akvakultūros technologijos

Programos paskirtis.  žuvininkystės ir akvakultūros technologijos – viena iš perspektyvių žemės ūkio veiklos sričių, kurioje taikomos šiuolaikinės akvakultūros ir žuvininkystės gamybos technologijos bei plėtojamas konkurencingas verslas. Studijuodami žuvininkystės ir akvakultūros technologijų specialybę gilinsitės ne tik į tausių ir konkurencingų žuvininkystės ūkių projektavimo, statybos ir priežiūros technologijas, bet ir į žuvininkystės verslo organizavimo, logistikos ir produkcijos pardavimo principus, gebėsite lanksčiai reaguoti į verslo aplinkos bei technologinius pokyčius ir poreikius.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis:  žemės ūkio mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 3,5 metai, ištęstinė – iki 5 metų.

Įsidarbinimo galimybės

Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti žuvininkystės ir akvakultūros įmonėse, žuvivaisos centruose, žuvininkystės tarnyboje ar  žuvininkystės departamente prie Žemės ūkio ministerijos, žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriuose ir kitose gamybinėse įmonėse, administravimo organizacijose ar konsultavimo tarnybose. Taip pat absolventai gali įsteigti savo žuvininkystės ir akvakultūros įmones bei ūkius.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Biologija 0,4
Antrasis dalykas Chemija arba matematika 0,1
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,3
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus.

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

 1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
 2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

 1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
 2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
 3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
 4. brandos darbo įvertinimas;
 5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

filosofija, psichologija, specialybės kalba, specialybės užsienio kalba

Studijų krypties ir su ja susiję dalykai

Vandens chemija, taikomoji fizika, kompiuterinė grafika, matematika ir taikomoji informatika, įvadas į žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijas, biostatistika ir mokslinių tyrimų pagrindai, vandens biologija, žmogaus sauga, žuvininkystės politika ir teisė, ichtiologija, žuvininkystės ir akvakultūros verslo valdymas ir ekonomika, žuvininkystės objektų statybos pagrindai, žuvų ligos ir sanitarija, vandens ekosistemų tvarumas, poveikio aplinkai vertinimas, akvaprocesų elektros įrenginiai ir jų valdymas, žuvininkystės hidrotechnikos statiniai, pašarų ruošimo ir šėrimo technologijos akvakultūrai, akvakultūros produktų rinkodara ir logistikos vadyba, sportinė ir rekreacinė žūklė, žuvininkystės ir akvakultūros įrenginių ir statinių kompiuterinis projektavimas, akvaproduktų laikymas ir prekinis paruošimas, žuvivaisa ir akvakultūra, vandens tiekimo ir ruošimo technologijos žuvininkystei ir akvakultūrai, akvakultūros nuotekų valymo technologijos, žuvininkystės ir akvakultūros kompleksinis projektavimas ir kt.

Universiteto nustatyti ir studento pasirenkami kitos studijų krypties (Aplinkos inžinerija) studijų  dalykai

Hidraulika, hidrogeologija ir hidrologija, teršalų judėjimas vandenyje, žuvininkystės objektų siurblinės, geoinformacinės sistemos ir kt.

Laisvai pasirenkamieji dalykai

Šiuos dalykus studentai gali rinktis iš universitete pasiūlyto dalykų sąrašo, taip pat juos gali studijuoti ir kituose universitetuose.

Žuvininkystė ir akvakultūra – viena iš perspektyvių žemės ūkio veiklos sričių, kurioje taikomos šiuolaikinės akvakultūros ir žuvininkystės gamybos technologijos bei plėtojamas konkurencingas verslas. Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų specialistas išmanys tausių ir konkurencingų žuvininkystės ūkių kūrimo, verslo organizavimo, logistikos ir produkcijos pardavimo principus, lanksčiai reaguos į verslo aplinkos bei technologinius pokyčius ir poreikius.

Fakultetas: Vandens ūkio ir žemėtvarkos Studijų trukmė: 3,5 m. (NL),  iki 5 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai Programos apimtis kreditais: 210
Studijų kryptis: Žuvininkystė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

 • žuvininkystės ir akvakultūros įmonėse;
 • žuvivaisos centruose;
 • žuvininkystės tarnyboje;
 • privačiuose žuvininkystės ir akvakultūros ūkiuose;
 • Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijose.

Tolimesnės studijos

Baigus Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų programą, studijas galima tęsti pagal Biomedicinos ir Technologijos mokslo sričių magistrantūros studijų programas.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Ispanija, Italija, Lenkija, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Suomija, Švedija, Vokietija.

Praktika

Studijų metu atliekamos Vandens tiekimo ir ruošimo technologijų žuvininkystei ir akvakultūrai, Žuvininkystės hidrotechnikos statinių, Žuvivaisos ir akvakultūros mokomosios praktikos. Šių praktikų tikslas – pagilinti ir įtvirtinti žinias, įgytas studijuojant pirmo-ketvirto kurso studijų krypties dalykus, įgyti praktinius, kvalifikacinius įgūdžius vandens tiekimo ir ruošimo, žuvų veisimo technologijų ir statinių būklės vertinimo klausimais. Profesinės veiklos praktika atliekama 6 semestre. Prieš išvykdamas į profesinės veiklos praktiką, studentas turi numatyti baigiamojo darbo kryptį. Praktika atliekama žuvininkystės įmonėse ir ūkiuose, žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimo centruose, žuvininkystės tarnyboje. Profesinės veiklos praktikos metu studentai susipažins su žuvininkystės ir akvakultūros įmonių darbo specifika, valdymo, gamybinės bazės struktūra ir darbo organizavimu,  įmonėse taikomomis žuvų veisimo, auginimo technologijomis, atliks technologinio proceso analizę, įgis socialinių ir asmeninių gebėjimų bendrauti ir bendradarbiauti.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai