Dėl valstybės ir valstybės remiamų paskolų prašymų-anketų teikimo pradžios ir pabaigos datų

2017-08-18
154

Valstybinis studijų fondas, vadovaudamasis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas) 27 ir 69 punktais, 2017 m. rugpjūčio 18 d. numato skelbti valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ir valstybės paskolų studijų įmokai mokėti rudens semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią – 2017 m. rugpjūčio 21 d. (8:00 val.), pabaigą – 2017 m. rugsėjo 15 d. (15:00 val.).

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, Valstybinio studijų fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį bei valstybės paskoloms teikti skirtas lėšas, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2017 m. spalio 4 d.

Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje, užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-l) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Vadovaujantis Aprašu, studentams rudens semestrą bus teikiamos šios paskolos:

1.  Valstybės paskolos studijų įmokai sumokėti, studentams įstojusiems iki 2009 m.

2. Valstybės remiamos paskolos:

2.1.     paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies.

2.2.      paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1 900 Eur).

2.3.      paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 280 Eur).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (14 630 Eur).

Studentai, pageidaujantys gauti aukščiau minėtas paskolas, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti prašymus-anketas.

Nuo 2017 m. spalio 5 d. iki 2017 m. lapkričio 2 d. vyks valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymas „Swedbank“, AB banke. Paskola studijų kainai sumokėti pervedama į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį rudenį metinei studijų kainai, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, kredito įstaiga perveda per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo, antrąją paskolos studijų kainai sumokėti dalį kredito įstaiga studento prašymu perveda per 3 darbo dienas nuo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studiją institucijos sąskaitą gavimo, tačiau ne anksčiau nei vasario 1 d. ir ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 d.

 

 

 

 

 

 

 

Komentuok


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai