Diskriminacija, lygios galimybės ir priekabiavimas

Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) užtikrinama visų Universiteto akademinės bendruomenės narių vienoda padėtis nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

ASU netoleruojama jokia priekabiavimo ar prievartos forma ir diskriminacija. Bet kokia priekabiavimo ir seksualinės prievartos forma prieštarauja Universiteto akademinės etikos kodeksui.

ASU organizuoja darbą taip, kad jos darbuotojų kolektyve galėtų būti atstovaujamos visos visuomenės grupės ir kiekvienas darbuotojas jaustųsi gerbiamas bei galėtų visiškai panaudoti savo gebėjimus.  Organizuodama savo veiklą, kuria tokią aplinką, kurioje būtų pripažįstami ir vertinami visų jos darbuotojų individualūs skirtumai ir jų indėlis. Kiekvienas darbuotojas turi teisę dirbti tokioje aplinkoje, kurioje būtų skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui.

ASU bendruomenės nariai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tyčiotis ar gąsdinti kitų darbuotojų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

ASU siekiama kurti saugi, sveika, įtrauki ir atvira įvairovei bendruomenė, puoselėjanti abipusės pagarbos ir dėmesio vienas kitam kultūrą. Bet kokia priekabiavimo ar seksualinės prievartos forma prieštarauja mūsų bendruomenės vertybėms, nesuderinama su akademine etika, ardo bendruomenės narių pasitikėjimą vienas kitu.

Koks elgesys yra laikomas seksualiniu priekabiavimu?

Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas užgaulus žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.

Koks elgesys yra laikomas diskriminacija?

Diskriminacija – tiesioginis ir netiesioginis diskriminavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

Kur kreiptis?

Jeigu Jūs universitete patyrėte ar pastebėjote seksualinio priekabiavimo ar diskriminacijos atvejų, kreipkitės:

 

Anoniminė pasitikėjimo linija

„Pasitikėjimo linijos“ telefonas (8-37) 78 81 01
Skambinant vietine telefono linija – 101

 

Nemokamos psichologinės konsultacijos ASU teikiamos:

Psichologė Dovilė Jonušienė – dovile.jonusiene@asu.lt