SSU veiklos programa

Sveikatą stiprinančio universiteto veiklos 2014-2019 m. programa „Sveikas žmogus sveikoje aplinkoje“

 

Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis Sveikatą stiprinančio universiteto veiklą, yra Aleksandro Stulginskio universiteto Statutas.

MISIJA

Mes, Universiteto bendruomenė, kuriame ir skleidžiame mokslo žinias, nuoširdžiai siekiame, kad kiekvienas Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą bei pilnavertę gyvenimo aplinką.

Šio pagrindinio tikslo siekiame:

 • Ugdydami lyderius ir jų gebėjimą kurti ir dalintis su kitais žmonėmis žiniomis, veržlumu bei troškimu nuolat tobulėti;
 • Kurdami ir skleisdami biologines, inžinerines ir socialines technologijas, žemės, miško ir vandens išteklių darnaus naudojimo bei plėtros pažangiausias žinias ir patirtį;
 • Puoselėdami ilgametes Universiteto veiklos tradicijas bei pasiekimus, savo veikloje remdamiesi svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis.

 

VIZIJA

Universitetas – atviras iššūkiams ir pokyčiams, taikantis geriausią pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis tarptautiškumą, tarnaujantis savajam kraštui, siekiantis nuolatinio savo studentų ir dėstytojų tobulėjimo bei institucijos lyderystės tarp savo srities universitetų.

 

2014-2019 metų Sveikatą stiprinančio universiteto programa „Sveikas žmogus sveikoje aplinkoje“ remiasi šiomis Statute bei Aleksandro Stulginskio universiteto strategijoje 2020 nurodytomis pagrindinėmis strategijos kryptimis:

 • Dėmesio Universiteto bendruomenei didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybes visapusiškai tobulėti.
 • Infrastruktūros plėtra ir aplinkos puoselėjimas, siekiant Universiteto miestelį išvystyti kaip mielą ir patrauklų studijuoti, dirbti ir gyventi.

 

TIKSLAS: Sukurti integruotą visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą, skatinančią poreikį gyventi sveikiau ir sudarančią sąlygas šiam poreikiui tenkinti.

 1. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės garantavimas.

 

Uždavinys: Tobulinti sveikatos stiprinimo Universitete valdymo kokybę.

Priemonė Data Atsakingi asmenys

1. Atnaujinti Sveikatą stiprinančio universiteto koordinacinę tarybą.

 

2. Sukurti sveikatos stiprinimo veiklų organizavimo grupes, paskirstyti funkcijas.

 

3. Inicijuoti projektines veiklas planui įgyvendinti.

 

4. Sukurti sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimo Universitete metodiką (principai, kriterijai ir rodiklių sistema).

 

5. Vertinti sveikatos stiprinimo veiklą ir rezultatus.

 

6. Vykdyti ASU bendruomenės narių apklausas įvairiais gyvenimo kokybės aspektais.

2014

 

 

2014

 

 

2014-2019

 

2015

 

 

 

Kasmet

 

Kasmet

Rektorius

 

 

Sveikatą stiprinančio universiteto koordinacinė taryba

 

SSU koordinacinė taryba

 

SSU koordinacinė taryba

 

SSU koordinacinė taryba

Laukiamas rezultatas: Patobulinta valdymo kokybė: parengta funkcionuojanti SSU programa ir sukurta įgyvendinimo stebėsenos sistema

 

 

 1. Psichosocialinė aplinka.

Uždavinys: Kurti ir puoselėti gerus bendruomenės narių tarpusavio santykius.

Priemonė Data Atsakingi asmenys

1.      Seminarai Universiteto bendruomenei psichinės sveikatos gerinimo, bendravimo įgūdžių tobulinimo ir žalingų įpročių prevencijos temomis.

 

2.      Universiteto administracijos susitikimai su bendruomene.

 

3.      Susitikimai su studentais socialiniais klausimais.

 

4.      Sveikatingumo renginių savaitė „Sveikas žmogus sveikoje aplinkoje“.

 

 

5.      Tradicinis kultūrinis renginys „Kalba ir kultūra vienija mus“.

 

 

6.      Plėtoti psichologinio konsultavimo sistemą.

 

7.      Klubinės veiklos (sporto, meno kolektyvų ir kt.) renginiai.

 

 

 

 

8.      Nacionalinis konkursas žemės dienai paminėti.

 

 

9.      Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“.

 

 

 

10.  Fuksų krikštynos.

 

 

 

11.  Renginiai, skirti Tolerancijos dienai, Sveikatos dienai, Dienai be tabako, Žemės dienai, Vandens dienai, Dienai be automobilio ir kt. paminėti.

 

12.  Organizuoti profilaktinį studentų ir darbuotojų sveikatos tikrinimą.

 

13.  Įrengti senjorams susirinkimo vietas akademiniuose Universiteto padaliniuose.

 

14.  Organizuoti tarpfakultetines, studentų ir darbuotojų sportines varžymas.

 

 

Kartą per pusmetį

 

 

Kasmet

 

 

Kartą per semestrą

Kasmet rugsėjo 3-ia savaitė

 

Kasmet rudens semestre

 

Nuolat

 

Nuolat

 

 

 

 

 

Kasmet kovo mėn.

 

Kasmet gegužės mėn.

 

Kasmet rugsėjo mėn.

 

Kasmet

 

 

 

Kasmet

 

 

 

2015

 

 

Nuolat

SSU koordinacinė taryba, Karjeros centras

 

Rektoratas

 

 

Studentų reikalų tarnyba

SSU koordinacinė taryba

 

 

Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras, Studentų atstovybė

Karjeros centras

 

Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius, Kūno kultūros ir sporto centras, SSU koordinacinė taryba

 

Aplinkos ir ekologijos institutas

 

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas

 

Studentų atstovybė

 

 

 

Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius, Studentų atstovybė

 

Rektoratas, dekanatai

 

Dekanai, Institutų direktoriai

 

 

Kūno kultūros ir sporto centro direktorius,

Dekanai

Laukiamas rezultatas: Stipresnis bendruomeniškumo jausmas, aktyvesnis dalyvavimas sveikatos stiprinimo procese.

 

 1. Fizinė aplinka.

Uždavinys: Gerinti fizinę aplinką.

Priemonė Data Atsakingi asmenys

1.      Parengti ir įgyvendinti darbo aplinkos profesinės rizikos vertinimo planą.

2.      Įrengti poilsio zonas studentams ir darbuotojams mokomuosiuose korpusuose ir Universiteto teritorijoje.

3.      Išspręsti šiukšlių rūšiavimo problemą.

4.      Įgyvendinti Centrinių rūmų renovacijos projektą.

5.      Parengti ir įgyvendinti 6 bendrabučio renovacijos projektą.

6.      Parengti ir įgyvendinti bendrabučių inventoriaus atnaujinimo planą.

7.      Parengti ir įgyvendinti valgyklos patalpų renovacijos projektą III rūmuose.

8.      Įrengti dviračių laikymo stovus prie II, III ir Centrinių rūmų.

 

9.      Studentų g. įrengti pėsčiųjų perėją, jungiančia mašinų stovėjimo aikštelę ir centrinius rūmus.

 

10.  Renovuoti sporto paskirties patalpas centriniuose rūmuose.

 

 

 

11.  Penkto bendrabučio rūsyje įrengti patalpas, skirtas kūno kultūrai ir sportui.

 

12.  Įgyvendinti aikštyno, esančio šalia stadiono, įrengimo projektą.

 

13.  Atnaujinti ir   įgyvendinti stadiono renovacijos projektą.

 

14.  Bendraujant su maitinimo paslaugų teikėjais siekti meniu papildyti sveikos mitybos principus atitinkančiais ir studentų pageidaujamais patiekalais.

 

15.  Mokomuosiuose korpusuose pastatyti geriamojo vandens aparatus, vienkartinius indus.

 

 

 

2014

 

2015

2015

2017

2014 – 2019

 

2015

2015

 

2014-2019

 

2016

 

 

2014-2015

 

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2019

 

Nuolat

 

 

Iki 2019

 

 

Techninės tarnybos vadovas,

Prorektorius, atsakingas už administraciją ir strateginį planavimą

Prorektorius, atsakingas už administraciją ir strateginį planavimą

Prorektorius, atsakingas už administraciją ir strateginį planavimą

Studentų reikalų tarnybos vadovas, Prorektorius, atsakingas už administraciją ir strateginį planavimą,

Darbuotojų ir studentų saugos tarnybos vadovas Darbuotojų ir studentų saugos tarnybos vadovas, Techninės tarnybos vadovas

Prorektorius, atsakingas už administraciją ir strateginį planavimą,

Kūno kultūros ir sporto centro direktorius

Kūno kultūros ir sporto centro direktorius,

Techninės tarnybos vadovas

Prorektorius, atsakingas už administraciją ir strateginį planavimą

Prorektorius, atsakingas už administraciją ir strateginį planavimą Studentų atstovybės prezidentas, Dekanai

Laukiamas rezultatas: Universiteto bendruomenės narių pasitenkinimo supančia aplinka ir

   darbingumo didėjimas

 

 1. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai.

Uždavinys: Didinti bendruomenės narių natūralų poreikį rūpintis sveikata ir skatinti sveiką gyvenseną.

 

Priemonė Data Atsakingi asmenys
 1. Dalyvauti su sveikatos stiprinimu susijusiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokslinėse konferencijose.

 

 1. Bendradarbiaujant su ASU partneriais organizuoti renginius (seminarus), skatinančius bendruomenės narius didinti asmeninę motyvaciją sveikatos stiprinimui.

 

 1. Dalyvauti fizinį aktyvumą skatinančiuose         projektuose.

 

 1. Vykdyti bendruomenės narių fizinio pajėgumo stebėseną.

 

 1. Organizuoti ir vykdyti masinius, grupinius, individualius sveikatingumo užsiėmimus.

 

 

 1. Papildyti su sveikatos ugdymu susijusią metodinę medžiagą.

 

 

 1. Bendradarbiauti su kitomis ugdymo įstaigomis , sporto organizacijomis, verslo struktūromis.

 

 

Nuolat

 

 

Nuolat

 

 

Nuolat

Nuolat

 

Nuolat

 

Nuolat

 

Nuolat

 

 

Tarptautinis skyrius, Dekanai,

Kūno kultūros ir sporto centras

Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius, Tarptautinis skyrius, Dekanai,

Kūno kultūros ir sporto centras

 

Kūno kultūros ir sporto centras

 

Kūno kultūros ir sporto centras

 

SSU koordinacinė taryba, Kūno kultūros ir sporto centro direktorė

SSU koordinacinė taryba, Kūno kultūros ir sporto centro direktorė

 

Laukiamas rezultatas: ASU bendruomenės narių fizinio aktyvumo didėjimas, darbingumo ir sveikatos būklės gerėjimas.

 

 

 1. Sveikatos ugdymas.

Uždavinys: plėtoti sveiktos ugdymo procesus universitete.

Priemonė Data Atsakingi asmenys

1.      Parengti   sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos švietimo sistemos koncepciją Universitete.

 

2.      Plėsti sveikatos ugdymą per formalųjį studijų procesą, įtraukiant 1-o kurso studentams sveikatos ugdymo paskaitas įvadinės savaitės metu.

3.      Laisvai pasirenkamuosius dalykus papildyti sveikatos ugdymo temomis.

4.      Antrosios pakopos studijų programose integruoti bendrauniversitetinius humanitarinius dalykus, kurie nukreipti į sveikatos ugdymą.

5.      Studentų mokslinius darbus sveikatingumo tematika įtraukti į konferenciją „Jaunasis mokslininkas“.

6.      Rengti šviečiamąsias edukacines programas sveikos mitybos, tradicinės pirties, sveikos gyvensenos ir kt. klausimais.

7.      Rengti ir vykdyti mokslinius projektus sveikatos ugdymo, sveikos mitybos klausimais.

 

8. Talpinti informaciją apie sveiką gyvenseną ir                            priklausomybių žalą ASU tinklalapyje.

9. Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigomis sveikatos stiprinimo ir priklausomybių prevencijos klausimais.

 

2015-2016

 

Rudens semestre

 

Kasmet

 

2015-2016

 

Kasmet

 

Kasmet

 

Kasmet

 

Nuolat

 

Nuolat

Studijų skyrius, SSU koordinacinė taryba

Studijų skyrius, SSU koordinacinė taryba

Studijų skyrius, SSU koordinacinė taryba

SSU koordinacinė taryba

Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius, SSU koordinacinė taryba

Mokslo skyrius, SSU koordinacinė taryba

Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius, SSU koordinacinė taryba, Studentų atstovybė

SSU koordinacinė taryba

 

Laukiamas rezultatas: sukurta sveikatos stiprinimo sistema.

 

 

 1. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas.

 

Uždavinys: Skleisti sveikatą stiprinančio universiteto idėją bei veiklos patirtį universitete, kitose aukštosiose mokyklose ir bendruomenėse.

 

 

Priemonė Data Atsakingi asmenys

1.      ASU internetinės svetainės puslapio „Sveikas universitetas“ atnaujinimas, jo patrauklumo didinimas.

2.      Skleisti informaciją apie sveikatą stiprinančio universiteto veiklą anglų kalba.

3.      Skatinti bendradarbiavimą su organizacijomis ir institucijomis, propaguojančiomis sveiką gyvenseną.

4.      Skatinti partnerių įsitraukimą ir bendradarbiavimą sveikatos stiprinimo srityje.

5.      Skatinti bendradarbiavimą su verslo atstovais, siekiant įtraukti juos į sveiko universiteto veiklą.

6.      Reguliariai platinti Universiteto, kitų aukštųjų mokyklų ir bendruomenių virtualiose informacinėse sistemose, žiniasklaidoje publikacijas, propaguojančias sveiko Universiteto idėją ir Universiteto veiklą šioje srityje.

7.      Organizuoti bendrus su kitomis institucijomis sporto, kultūros ir kt. renginius, propaguojančius sveiką gyvenseną.

 

 

8.      Organizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją „Žmogaus ir gamtos sauga“.

9.      Bendradarbiauti su Nacionaliniu sveikatą stiprinančių mokyklų tinklu, dalintis gerąja patirtimi, dalyvauti tinklo renginiuose.

Nuolat

 

Nuolat

Nuolat

 

Nuolat

Nuolat

 

 

 

 

Kasmet

 

 

Kasmet

 

Nuolat

Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius, Tarptautinis skyrius, SSU Koordinacinė taryba

SSU Koordinacinė taryba

SSU Koordinacinė taryba

 

SSU Koordinacinė taryba, Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius

 

SSU Koordinacinė taryba, Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius, Kūno kultūros ir sporto centras, Studentų atstovybė

 

Mokslo skyrius

 

SSU Koordinacinė taryba

Laukiamas rezultatas: Plečiasi bendradarbiavimas sveikatos stiprinimo srityse.