VAGOS 2010 Full text

Biomedicinos mokslai
Juozas Kanapeckas,
Nijolė Lemežienė,
Vaclovas Stukonis,
Vilma Kemešytė,
Grigorij S. Konik
Ukrainietiškos kilmės Festuca genties rūšių laukinių ekotipų morfologinių požymių ir biologinių savybių įvertinimas / Evaluation of Morphological Traits and Biological Characteristics of the Wild Ukrainian Ecotypes of Festuca Species
Socialiniai mokslai
Asta Dzingulevičienė,
Aurelija Kustienė
Vidaus kontrolės sistemos kūrimas ir įgyvendinimas smulkiose ir vidutinėse Lietuvos įmonėse / Studies of Internal Control System Development and Implementation in Small and Medium-Sized Enterprises in Lithuania 

Jadvyga Ramanaus-kienė,
Zigmantas Vagonis


Kaimo turizmo ir amatų sąveikos nauda, skatinimo galimybės / Interaction between Rural Tourism and Crafts: Benefit and Incentive Possibilities
Technologijos mokslai
Audrius Aleknavičius,
Pranas Aleknavičius
Žemės ūkio naudmenų ploto pokyčių perspektyvos Lietuvoje / Perspectives of Farming Lands Area Preservation in Lithuania 
Pranas Aleknavičius,
Marius Aleknavičius
Racionalaus žemės naudojimo planavimas rengiant administracinių teritorijų bendruosius planus (anglų kalba) / Rational Land Use Planning when Preparing Master Plans of Administrative Territories
Giedrius Balevičius,
Vaiva Stravinskienė
Žemės sklypų tikslumo analizė skirtingose koordinačių sistemose pagal Kauno miesto pavyzdį (anglų k.) / The Analysis of the Accuracy of the Land Plots Situated in Different Coordinate Systems Following the Example of Kaunas City
Daiva Gudritienė,
Vilma Sinkevičiūtė
Ortofotografinių žemėlapių panaudojimas užstatytos teritorijos pokyčiams analizuoti / Use of Orthophotographic Maps to Analyze Changes of the Urbanized Territory
Ina Jarve,
Natalja Liba
Skirtingų išorinės orientacijos metodų įtaka bendram trianguliacijos tikslumui (anglų k.) / The Effect of Various Principles of External Orientation on the Overall Triangulation Accuracy
Evelin Jürgenson,
Helena Hass,
Siim Maasikamäe
Žemės fondo charakteristikų įtaka žemės reformos rezultatams kaimiškosiose savivaldybėse Estijoje (anglų k.) / The Impact of Land Fund Characteristics on the Land Reform Results in Estonian Rural Municipalities
Dalia Kasperiūnaitė,
Feliksas Mikuckis,
Juozas Navickas
Nedegto molio bandinių su sapropelio priedu termofizikinių savybių tyrimas / Investigation of Thermophysical Properties of Unburnt Clay Samples Having Sapropel Additives
Velta Paršova,
Anita Sideļska
Gyvenamojo fondo privatizavimas Latvijoje (anglų k.) / Privatisation of Housing Fund in Latvia
Liutauras Šimėnas,
Regina Vainiūnaitė,
Prutenis Janulis
1,3-specifinės lipazės LipozymeTL IM panaudojimas biodyzelinui gaminti / Usage of 1,3 Specific Lipase Lipozyme TL IM in Biodiesel Fuel Production
Ants Vain Iš orlaivių atliekamų lazerinio skenavimo atspindžių intensyvumo duomenų kalibravimas (anglų k.) / Calibration of Airborne Laser Scanning Intensity Data
 Kronika
 Algirdas Motuzas
Profesorius Antanas Stancevičius – žymus Lietuvos mokslininkas ir visuomenės veikėjas