Priėmimas į doktorantūros studijas

Aleksandro Stulginskio universitetas priima į 4 mokslo sričių (socialinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų) doktorantūrą 8-iose mokslo kryptyse:

Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 2017 metais taisyklės

S K E L B I M A S

Papildomas priėmimas į Aleksandro Stulginskio universiteto doktorantūros studijų vietas

  • ŽEMĖS ŪKIO  MOKSLAI
    Miškotyra 04 A

Papildomas priėmimas į Valstybės finansuojamų Aleksandro Stulginskio universitete doktorantūros nuolatinių studijų vietą

Mokslo sritis, kryptis Studijų forma Vietų skaičius Disertacijos darbo vadovas Disertacijos tematikos pavadinimas

Žemės ūkio mokslai

Miškotyra

Nuolatinės 1 Prof. dr. Petras Rupšys Medyno struktūros evoliucijos modeliavimas difuzinių procesų analogija Paprastosios (Pinus silvestris L.) ir Kalninės (Pinus mugo L.) pušies medynų pavyzdžiu

 

2017 METŲ PAPILDOMO PRIĖMIMO Į  MIŠKOTYROS 04 A DOKTORANTŪRĄ DATOS IR TERMINAI

Miškotyros kryptyje prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2017m. rugsėjo 21 – 27 d. 8–15 val. Universiteto mokslinei sekretorei
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems 2017 m.  rugsėjo 28 d. 9 val.
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas* 2017-09-29, 8–10 val.
Apeliacijų skelbimas (dėl priėmimo)* 2017-09-29, 13 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2017-10-02, 8 – 13 val.
Doktorantūros studijų pradžia 2017 m. spalio 3 d.

Priėmimo į doktorantūrą posėdžiuose dalyvauja ir stojantieji.

Dokumentų formos: Miškotyra

STOJANTIEJI  pageidaujantys dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse Universiteto mokslinei sekretorei pateikia prašymą ASU Rektoriaus vardu ir reikiamus dokumentus (žiūrėti  po lentelėmis pateiktas nuorodas).

  • TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
    Aplinkos inžinerija 04T

 Papildomo priėmimo pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Tyrėjų karjeros programą į Aleksandro Stulginskio universiteto doktorantūrą vietų skaičius.

Mokslo sritis, kryptis Studijų forma Vietų skaičius Disertacijos darbo vadovas Disertacijos tematikos pavadinimas
Technologijos mokslai
Aplinkos inžinerija
Nuolatinės 1 Prof. dr. A. Povilaitis Azoto taršos iš drenažo sistemų minimizavimas taikant denitrifikacijos bioreaktorius
Performance of denitrification bioreactors for removing nitrate from subsurface drainage water


2017 METŲ PAPILDOMO PRIĖMIMO Į APLINKOS INŽINERIJOS 04 T DOKTORANTŪRĄ DATOS IR TERMINAI

Priėmimo į doktorantūrą procedūra Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2017-09-06 – 2017-10-13, 8–16.30 val.
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas* 2017-10-16, 8–9 val.
Apeliacijų skelbimas* 2017-10-16, 13 val.
Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai** ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2017-10-18 – 2017-10-19
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas* 2017-10-20, 8–10 val.
Apeliacijų skelbimas (dėl priėmimo)* 2017-10-20, 13 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas internetu 2017-10-20
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2017-10-24, 8 – 16 val.

* Apeliacijos dėl neteisingo duomenų įvertinimo priimamos prieš kandidatų atranką, apeliacijos dėl priėmimo – po doktorantūros komiteto posėdžio
**Priėmimo į doktorantūrą posėdžiuose dalyvauja ir stojantieji.

Dokumentų formos: Aplinkos inžinerija 

STOJANTIEJI  pageidaujantys dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse Universiteto mokslinei sekretorei pateikia prašymą ASU Rektoriaus vardu ir reikiamus dokumentus (žiūrėti  po lentelėmis pateiktas nuorodas).

Dokumentai priimami Universiteto centriniuose rūmuose, 227 kab. (Studentų g.11, Akademija, 53361 Kauno r.)

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos ir rekvizitai

Lietuvos piliečiams ir Lietuvos nuolatiniams gyventojams, stojantiems į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą), stojimo įmoka – 20 eurų; užsienio valstybių piliečiams ir piliečiams be pilietybės stojimo įmoka – 170 eurų.
Gavėjas – Aleksandro Stulginskio universiteto priėmimo komisija,
Gavėjo bankas – AB SEB bankas
Sąskaita – LT 35 7044 0600 0290 0835
Banko kodas – 70440
S
utrumpintos įmokos mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų
Mokėtojo kodo skiltyje įrašyti savo asmens kodą

Doktorantūros studijų kainos

Papildoma informacija teikiama  tel. (37) 75 22 54
Dr. Judita Černiauskienė
Mokslinė sekretorė
el.p. judita.cerniauskiene@asu.lt
www.asu.lt

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai