Mokslo darbų konkurso nuostatai

Patvirtinta
Rektorato posėdyje
2016 m. sausio 12 d.
įsakymu Nr. 13-PA § 20

UNIVERSITETO MOKSLO DARBŲ KONKURSO N U O S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – Universiteto) mokslo darbų (toliau – MD) konkurso organizavimo tvarką, jų vertinimo procedūrą ir premijų skyrimą konkurso nugalėtojams.

2. MD konkurso tikslai yra:

2.1. skatinti Universiteto mokslininkus ir jų grupes vykdyti mokslinius tyrimus bei jų sklaidą, prisidėti 2.2. prie Universiteto ir visos šalies mokslinės, socialinės ir ekonominės aplinkos gerinimo;

2.2. išaiškinti, viešinti ir apdovanoti geriausius Universiteto mokslininkus ir jų grupes.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

3. Universiteto MD konkursą kasmet organizuoja Mokslo skyrius, o konkursui pateiktus darbus vertina Universiteto Mokslo premijų komitetas (toliau – MPK).

4. MPK sudaro 9 komiteto nariai. Į komisijos sudėtį įeina prorektorius, atsakingas už mokslą,  Mokslo skyriaus vedėjas, fakultetų atstovai, deleguoti po vieną nuo kiekvieno fakulteto, 1 atstovas, deleguotas nuo akademinių centrų, 1 atstovas nuo doktorantų korporacijos „Kolegos“. Komiteto posėdžiams pirmininkauja prorektorius. atsakingas už mokslą.

5. Konkurse gali dalyvauti Universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai ir doktorantai. Rekomenduojama, kad teikiamo darbo autorių skaičius nebūtų didesnis kaip 4 asmenys.

6. MD konkursui teikiama paskutiniųjų 2 metų bendros tematikos mokslinės produkcijos rinkiniai, kuriuos gali sudaryti:

6.1. mokslinės monografijos, studijos;

6.2. mokslinis darbas (projekto galutinė ataskaita);

6.3. patentuota mokslinė produkcija, registruotos augalų ir gyvūnų veislės;

6.4. mokslinės publikacijos;

6.5. žodiniai pranešimai mokslinių konferencijų plenariniuose posėdžiuose.

7. Konkursui MD priimami iki kiekvienų metų sausio mėnesio 25 dienos Mokslo skyriuje.

8. Kartu su MD konkursui pateikiama:

8.1. fakulteto (akademinio centro) Tarybos ar jos įgaliotos komisijos protokolo išrašas su rekomendacija, joje turi būti nurodyta teikiamo MD pavadinimas ir autorius (-iai) bei kūrybinis indėlis, kuris įvertinamas proporcingai autorių skaičiui, ir visų autorių pasirašyta bendra deklaracija;

8.2. trumpas (iki 1 psl.) mokslo darbo (darbų rinkinio) aprašymas,   nurodant MD pavadinimą, sudedamąsias teikiamo darbo dalis, išskiriant svarbiausius MD aspektus, atitinkančius konkurso sąlygas.

8.3. žinios  apie  MD autorių (-ius) (vardas, pavardė, gimimo data, pareigos, mokslinis vardas ir laipsnis, mokslinės veiklos pasiekimai, bibliotekos darbuotojo pasirašytas svarbiausios mokslinės produkcijos sąrašas, indėlio koeficientas, telefono nr., el. pašto adresas).

9. Pristatytų konkursui MD ir premijų laureatų sąrašą Mokslo skyrius skelbia viešai Universiteto tinklalapyje.

10. Sprendimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Balsavimo rezultatai surašomi  protokole, jis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įteikiamas Mokslo skyriui.

11. MPK laureatus skelbia iki vasario 6 dienos. Mokslo skyrius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas parengia rektoriaus įsakymą dėl premijų konkurso laureatams. Skyrius taip pat organizuoja konkurso laureatų diplomų gaminimą.

12. Mokslo premijos konkurso laureatams rekomenduojama viešai pristatyti Universiteto bendruomenei ir / ar platesnei auditorijai mokslinio darbo rezultatus.

III. DARBŲ VERTINIMAS

13. MPK pateiktus MD vertina uždaruose posėdžiuose. MPK posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komiteto narių. MPK narys, kurio MD pristatomas konkursui, nuo svarstymo nusišalina.

14. Pateiktus MD MPK vertina palyginamuoju metodu, pagal šiuos kriterijus:

14.1. MD originalumą ir naujumą, reikšmingumą tolesnei mokslinių tyrimų raidai, tarptautiškumą;

14.2. MD praktinę vertę. Privalumas, jeigu su MD kartu pateikiamas ir verslo (viešojo sektoriaus) organizacijos vertinimas arba atsiliepimas;

 14.3. mokslingumo balus. Mokslingumo balai apskaičiuojami pagal mokslinės veiklos darbų rūšį (1 priedas) ir autoriaus indėlį, kuris, nepateikus visų autorių pasirašytos deklaracijos apie autorių indėlį į deklaruojamą darbą, laikomas lygiaverčiu visiems autoriams.

14.4. mokslinių tyrimų rezultatų viešinimą ir sklaidą populiarios žiniasklaidos priemonėmis;

14.5. kokybę (kalbos taisyklingumą, vaizdumą, įforminimą ir kt.) ir darbų autoriaus (-ių) mokslinių tyrimų sisteminį kryptingumą.

15. Darbams vertinti MPK gali pasitelkti ekspertus.

16. Jeigu nustatoma, kad konkursui pateikti MD yra lygiaverčiai, prioritetas suteikiamas MD papildomai įvertinus konkursui pateiktos mokslinės produkcijos apimtį (mokslingumo balais) vienam sąlyginiam mokslininkui.

IV. PREMIJOS IR KITI APDOVANOJIMAI

17. Kasmet MD konkursui skiriamos ne daugiau kaip 5 premijos, iš jų po vieną skiriama:

17.1. jaunajam (iki 35 metų) mokslininkui (-ams);

17.2. už sėkmingą mokslo ir verslo partnerystę.

18. Numatomi premijuoti MD reitinguojami ir premijos skiriamos pagal MD mokslingumo lygį.

19. Premijų fondą skiria rektorius, ne mažiau kaip 80 BSI.

20. Kitų reikšmingų, bet nepremijuotų, konkurso darbų autoriams gali būti skiriami diplomai ar rektoriaus padėkos.

21. Konkurso darbų autorius (-iai) gali būti rekomenduojamas dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

22. Apdovanojimus MD konkurso laureatams Universiteto rektorius įteikia Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime.

Parengė Mokslo premijų komitetas

1 PRIEDAS

Mokslo darbų vertinimo kriterijai ir mokslingumo balai

Mokslinės veiklos darbai Mat. vnt. Balai
Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista monografija, atitinkanti monografijoms keliamus reikalavimus aut. l.1 6
Mokslo monografija, išleista Lietuvoje ar kitoje šalyje ir atitinkanti monografijoms keliamus reikalavimus2 aut. l. 4
Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista knyga arba knygos skyrius aut. l. 4
Mokslo studija3 aut. l. 2
Patentas, įregistruotas Europos patentų biure (EPO) arba JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure (JPO) vnt. 10
Patentas, įregistruotas Lietuvos arba kitos šalies patentų biure vnt. 5
Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę perėjusios augalų veislės (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing) vnt. 7
Veislės, įregistruotos Lietuvoje arba kitoje šalyje vnt. 3
Mokslo straipsnis ISI WOS žurnale, kurio cituojamumo rodiklis (Impact Factor) yra didesnis nei 20 % nuo atitinkamos TR JCR mokslo kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio vnt. Apskaič. pagal formulę4
Kituose ISI WOS žurnaluose su cituojamumo rodikliu vnt. 3
Mokslo straipsnis, paskelbtas tarptautinėse duomenų bazėse (TDB) referuojamame leidinyje užsienyje vnt. 2
Mokslo straipsnis, paskelbtas TDB referuojamame leidinyje Lietuvoje vnt. 1
Mokslo populiarinimo leidinys/straipsnis (apimtis ne mažesnė kaip 2 psl.) vnt. 0,2
Perskaitytas žodinis pranešimas tarptautinės mokslinės konferencijos plenariniame posėdyje užsienyje vnt. 2
Perskaitytas žodinis pranešimas tarptautinės mokslinės konferencijos plenariniame posėdyje Lietuvoje vnt. 0,5

1 Autorinis lankas (aut. l.) – 40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant tarpelius) teksto arba 3 000 cm2 spausdinto ploto iliustracijų; jei apimties spaudos ženklais nustatyti negalima, autorinio lanko atitikmeniu laikoma 14 p.; jei MD yra pateiktas elektronine laikmena, tai autorinis lankas apskaičiuojamas tik spaudos ženklais (įskaičiuojant tarpelius).

2 Mokslo monografija – neperiodinis ir netęstinis leidinys, kuriame sistemingai ir (arba) išsamiai išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai savi moksliškumo elementai; monografija privalo turėti ISBN numerį, jos apimtis turi būti ne mažesnė nei 8 aut. lankai.

3 Mokslo studija – ne mažesnės kaip dviejų aut. l. apimties mokslo darbas, atitinkantis mokslo straipsniui keliamus reikalavimus.

4  Formul,

NIA – Institucijos autorių skaičius. Jei Institucijos autorius straipsnyje nurodo ir kitų institucijų prieskyras, tai šio autoriaus indėlis į NIA yra dalijamas iš visų jo nurodytų prieskyrų skaičiaus;

NIP – visų darbo skirtingų užsienio institucijų prieskyrų skaičius. Jei NIP didesnis nei NA, laikoma, kad NIP = NA);

NA – visų darbo autorių skaičius;

IF – žurnalo cituojamumo rodiklis (Impact Factor);

AIF – agreguotasis cituojamumo rodiklis (Aggregate Impact Factor), kurį kiekvienai žurnalų kryptinei kategorijai kasmet paskaičiuoja Thomson Reuters (TR). Jei publikacija paskelbta žurnale, kuris priklauso kelioms TR JCR mokslo kategorijoms, nustatoma labiausiai tinkamą kategoriją arba naudoja kelių kategorijų agreguotųjų cituojamumo rodiklių vidurkis.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai