Akademinė etika

Aleksandro Stulginskio universiteto akademinės etikos kodeksas

Universiteto bendruomenei svarbios bendrosios ir studijų bei mokslinės veiklos etikos normos yra įtvirtintos Aleksandro Stulginskio universiteto akademinės etikos kodekse, Senato patvirtintame 2012 m. kovo 28 d.

Visi Universiteto bendruomenės nariai – studentai, dėstytojai, mokslininkai, administracijos ir kiti darbuotojai – skatinami puoselėti pagarbos žmogui, tolerancijos, sąžiningos konkurencijos, skaidrumo ir kitas etines vertybes. Tokiu būdu Universitete kuriama demokratiška, pasitikėjimą ir kūrybingumą skatinanti aplinka, kurioje netoleruojami etiško elgesio nuostatų pažeidimai.

Akademinės etikos užtikrinimo procedūros

Senate sudarytas Akademinės etikos komitetas stebi, kaip priimtos akademinės etikos normos atsispindi Universiteto vidiniuose dokumentuose, rengia Akademinės etikos kodekso pažeidimų prevencinių priemonių planą ir vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą.

Universiteto bendruomenės nariai gali kreiptis į rektorių dėl galimo akademinės etikos pažeidimo ir jo pasekmių išaiškinimo. Esant prašymo motyvuotam pagrindimui, rektorius įsakymu sudaro komisiją iš kompetentingų ir nesuinteresuotų asmenų̨, įtraukiant bent vieną Akademinės etikos komiteto narį. Pagal komisijos sprendimus rektorius gali taikyti administracines nuobaudas, teikti siūlymus dėl atestacijos ir pan.

Taip pat Universitete veikia „Pasitikėjimo linija“, kuria pasinaudojus galima informuoti apie pastebėtus akademinės etikos bei korupcinio pobūdžio pažeidimus anonimiškai. Daugiau informacijos rasite čia.

LR Akademinės etikos ir procedūrų komisijos tinklalapis.

Plagiato prevencijos priemonių aprašas

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai