Grįžtamojo ryšio organizavimas

Grįžtamasis ryšys užtikrinamas sistemingai atliekant visų studijų proceso dalyvių reprezentatyvias apklausas ir naudojant apibendrintus apklausų rezultatus studijų programų tobulinimui, studijų proceso organizavimo gerinimui, akademinio personalo sudėties ir gebėjimų stiprinimui. Universiteto studijų proceso dalyvių sisteminė apklausa aprėpia studentus, dėstytojus, absolventus ir darbdavius.

Universitete 2006 – 2007 metais buvo sukurtas šios sisteminės sociologinės apklausos instrumentarijus, apklausos organizacinės schemos, analitinės suvestinės ir daugeliu atveju – kompiuterinės programos. Sisteminės sociologinės apklausos metodiką sukūrė speciali darbo grupė. Sistemingos studijų proceso dalyvių apklausos Universitete pradėtos vykdyti nuo 2007 metų.

2016 – 2017 metais sistema buvo atnaujinta, visos apklausos perkeltos į naujo dizaino elektroninę erdvę.

Studijų proceso dalyvių – studentų, dėstytojų, absolventų ir darbdavių sisteminės sociologinės apklausos suvestiniai duomenys, apibendrintai atspindintys visų studijų proceso dalyvių subjektyvias nuomones apie studijų programas, jas sudarančius studijų dalykus ir šių dalykų dėstymo kokybę. Pagal šių apklausų rezultatus galima spręsti apie studijų proceso dalyvių pasitenkinimo lygį ir lūkesčių išsipildymą.

Universitete vykdomos šios studijų proceso dalyvių apklausos:

 • Pirmakursių stojimo į ASU motyvai / įvadinė savaitė
 • Ištęstinių studijų pirmakursių stojimo į ASU motyvai
 • Pirmakursių lūkesčiai ir adaptacija ASU (po 6 mėn. nuo įstojimo)
 • „Studijų dalykas studento akimis“
 • Praktikų vadovų įmonėse apklausa
 • Studentų grįžusių iš profesinės veiklos praktikos apklausa
 • Studentų, dalyvavusių Erasmus mainų ar kitose dalinėse studijose užsienyje, apklausa
 • ASU praktikos vadovų apklausa
 • Doktorantūros studentų apklausa
 • Doktorantūros vadovų apklausa
 • „Studijos universitete dėstytojo akimis“ (apklausa vykdoma kas 2 metus)
 • „ASU absolventas darbdavio akimis“
 • Paskutiniojo kurso studentų apklausa dėl baigiamų studijų kokybės
 • Informacijos rinkimas ASU absolventų duomenų bazei
 • Absolventų apklausos praėjus 6 mėn., 12 mėn., 3 m. ir 5 m. po studijų baigimo dėl jų požiūrio į baigtas studijas, galimybes darbo rinkoje (apklausos vykdoma per Karjeros valdymo informacinę sistemą (KVIS))

Apklausų rezultatų sklaida

Apklausų rezultatai grupuojami pagal fakultetus, studijų programas ir pagal studijų formas. Pagal poreikį atliekamas pasirinktų kriterijų rezultatų lyginimas su ankstesnių metų apklausų duomenimis. Priklausomai nuo apklausos paskirties, apklausų rezultatai yra pateikiami:

 • Studijų programų komitetams;
 • Studentų atstovybei;
 • Fakultetų dekanams, prodekanams;
 • Institutų direktoriams/katedrų vedėjams;
 • Dėstytojams
 • Prorektoriams;
 • Studijų skyriui;
 • Kitoms suinteresuotoms šalims (pagal pagrįstą pageidavimą).
 • Fakultetuose organizuojamos diskusijos aptarti problemas, išryškėjusias analizuojant apklausų rezultatus, nustatomi jų sprendimo būdai.

Apibendrinti grįžtamojo ryšio rezultatai pateikti:
2017 m.
2016 m. 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai