Studentų įsitraukimas į studijų kokybės užtikrinimą

ASU studentai dalyvauja sprendžiant tiek studijų, tiek Universiteto veiklos klausimus. Studentų atstovai yra įtraukti į pagrindinių Universiteto valdymo struktūrų – Tarybos ir Senato – sudėtį, taip pat jie dalyvauja studijų programų komitetų, atsakingų už atskirų studijų programų rengimą ir tobulinimą, veikloje.

Universitetas organizuoja studentų diskusijas, kuriose aptariamos studijų kokybės problemos, studentai skatinami išsakyti savo nuomonę ir būti aktyviais dalyviais nustatant studijų kokybės tobulinimo priemones. Taip pat periodiškai vykdomos anoniminės studentų apklausos, apie kurias detali informacija pateikiama: Dalyvauk studentų apklausose.

20160927-asu-0139