Skatinamosios ir vienkartinės stipendijos

Skatinamoji stipendija – tai negrąžinama finansinė parama Universiteto geriausiai besimokantiems ir Universiteto veikloje aktyviems studentams. Aleksandro Stulginskio universitete skatinamosios stipendijos yra dvejopo pobūdžio: už mokymosi rezultatus ir vienkartinės.

Stipendijos už mokymosi rezultatus skiriamos konkurso tvarka geriausiai besimokantiems pažangiems studentams pagal praėjusio semestro egzaminų sesijoje nustatytu laiku pasiektus visus studijų rezultatus. Konkursinė eilė sudaroma dalykų studijų galutinių įvertinimų pažymių aritmetinio svertinio vidurkio mažėjimo tvarka.

Stipendijų dydžius nustato fakulteto stipendijų skirstymo komisija. Minimali stipendija už mokymosi rezultatus – 1,0 BSI, maksimali – 4,0 BSI (BSI ─ bazinės socialinės išmokos dydis šiuo metu yra 38 Eur).

Pirmosios pakopos (bakalauro) pirmo kurso studentams, nesant jų studijų rezultatų, skatinamosios stipendijos rudens semestre neskiriamos. Antrosios pakopos (magistrantūros) pirmojo kurso studentams rudens semestre skatinamosios stipendijos gali būti skirtos fakulteto stipendijų skyrimo komisijos nutarimu pagal stojimo metu surinktų konkursinių balų sumą, tai yra pagal studijų pirmojoje pakopoje rezultatus.

Stipendija už mokymosi rezultatus neskiriama studentams:

  • turintiems akademinių skolų pasibaigus egzaminų sesijai, jeigu egzaminų sesija nėra pratęsta;
  • turintiems akademinių skolų pasibaigus egzaminų sesijos pratęsimui;
  • kartojantiems kursą arba studijų dalykus
  • priimtiems į aukštesnį kursą ─ atnaujintų studijų pirmąjį semestrą;

Vienkartinė skatinamoji stipendija skiriama už gerus studijų rezultatus, aktyvią mokslo, sporto, kultūros, studentų projektų ir visuomeninę veiklą. Vienkartinių skatinamųjų stipendijų dydžius skiriamus iš Universiteto vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondo nustato ir jų skyrimą įsakymu patvirtina rektorius.

Iš fakultetų vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondų yra skiriamos iki 2,0 BSI dydžio vienkartinės stipendijos – atitinkamo padalinio ar organizacijos vadovo teikimu reikšmingų akademinių laimėjimų studijose, moksliniuose tyrimuose, visuomeninėje veikloje, sportinėje ir meninėje raiškoje atvejais. Vienkartinių stipendijų dydį nustato fakulteto dekanas.

Metų pabaigoje sistemingai studijuojantiems studentams už mokymosi rezultatus gali būti išmokėtos papildomos vienkartinės skatinamosios stipendijos, kurių maksimalus dydis 2,5 BSI. Šios stipendijos įforminamos rektoriaus įsakymu pagal fakultetų stipendijų skirstymo protokolus.

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai