Studentų mokymo ir mokymosi būdai

Studijos Universitete vyksta sistemingai derinant kontaktinį darbą su studentų savarankišku mokymusi. Kontaktinį darbą sudaro paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, pratybos, mokomosios praktikos, konsultacijos, savarankiškų darbų gynimas, egzaminų (įskaitant ir baigiamųjų) ir įskaitų laikymas, mokslinio tyrimo rezultatų, baigiamųjų darbų gynimas.

Studentų dalyvavimas pratybose, seminaruose, laboratoriniuose darbuose, mokomosiose praktikose yra privalomas, dalyvavimas paskaitose yra pageidaujamas. Studentas, vertindamas savo gebėjimus ir galimybes, vidinius motyvus ir dalyko studijų galutinių atsiskaitymų riziką, gali mokymąsi paskaitų metu keisti į privalomos naujausios literatūros savarankiškas studijas.

Studijų dalyko kontaktinis darbas nuolatinėse studijose dažniausiai atliekamas tik akivaizdiniu (nenuotoliniu) būdu. Kontaktinis darbas ištęstinių studijų studentams, priimtiems 2012 metais ir vėliau, organizuojamas iš dalies nuotoliniu būdu.

Nuotolinis studijos – tai nauju požiūriu paremtos studijos naudojant inovatyvias informacijos ir ryšių technologijas, kai dėstytojas bei studentai dažniausiai būna nutolę laike ir erdvėje. Tai mokymasis, kuriame derinami keli skirtingi dėstymo metodai- dalis auditorinių užsiėmimų (paskaitos, seminarai, individuali parama besimokantiesiems, diskusijos, užduočių atlikimas, vertinimas) organizuojami akivaizdžiai, kita dalis– virtualioje mokymosi aplinkoje ar vaizdo konferencijų būdu. Tai unikali galimybė dirbantiems, gyvenantiems užsienyje ar dėl kitų priežasčių negalintiems nuolat lankytis universitete įgyti universitetinį aukštąjį išsilavinimą bei gauti bakalauro diplomą.

Studijų dalykų mokymosi medžiaga talpinama, mokymo bei mokymosi procesas palaikomas, kontrolė bei mokymosi parama, dėstytojo, studento ir studentų tarpusavyje interaktyvus ryšys užtikrinamas populiariausios pasaulyje virtualios mokymosi aplinkos Moodle priemonėmis.  Dalis užsiėmimų vyksta virtualiai – skaitomos bei įrašomos tolimesnei peržiūrai vaizdo paskaitos, vyksta interaktyvios konsultacijos, virtualiai atliekami grupiniai ir individualūs darbai, besimokantieji už atliktus darbus turi galimybę atsiskaityti vaizdo konferencijų būdu. Studentai gali bendrauti su dėstytoju naudodami antros kartos saityno (Web 2.0) technologijas.

Studentai atvyksta į įvadinę bei semestro baigiamąją sesijas. Todėl, kad dalis studijų proceso vyksta nuotoliniu būdu, yra galimybė sutrumpinti sesijos laiką. Sesijų metu vyksta paskaitos, konsultuojamasi su dėstytojais, atliekami darbai laboratorijose, vykstama į mokomąsias praktikas. Likusią paskaitų medžiagą galima įsisavinti studentams patogiu metu, tiesiog naudojantis kompiuteriu ir interneto ryšiu. Egzaminai vyksta tradiciškai Universiteto patalpose.

Konkretūs mokymo ir studentų savarankiško darbo būdai bei jų apimtys yra nurodomi studijų programos apraše ir studijų dalykų aprašuose.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai