Augalų biotechnologija

Programos paskirtis: Biologijos mokslo ir metodikų tobulinimas suteikė didžiulį postūmį augalų biotechnologijai. Praktiniu požiūriu biotechnologijos metodų taikymas žemės ūkyje turi didelę reikšmę dvejose pagrindinėse kryptyse: tai augalų selekcija ir genetiškai modifikuotų augalų kūrimas. Kita svarbi sritis – izoliuotų audinių kultūrų auginimas ir mikrodauginimas in vitro sąlygomis. Biotechnologinių metodų panaudojimas augalų selekcijoje ženkliai sutrumpina ir paspartina veislių kūrimo procesą, padidėja jo efektyvumas. Aukštųjų technologijų kūrimui ir taikymui didėja poreikis specialistų, turinčių gerą teorinį ir praktinį pasirengimą darbui augalų biotechnologijos, biologijos, selekcijos srityse. Augalų biotechnologijos studijų programa išskirtinė tuo, kad rengiami biotechnologai žinos augalų biotechnologinius procesus ir technologinio proceso grandžių sąveiką, gebės taikyti žinias kuriant ir įgyvendinant augalų biotechnologijos projektus, profesionaliai konsultuoti augalų biotechnologijos klausimais.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų bakalauras.

Įsidarbinimo galimybės:
– mokslo ir studijų institucijose;
– integruotų mokslų, studijų ir verslo centruose;
– valstybinėse žemės ūkio tarnybose;
– gėlininkystės bei daržininkystės įmonėse ir ūkiuose;
– kurti savo verslą.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas Chemija 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. Pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. motyvacijos vertinimas (žiūrėti ASU priėmimo taisyklėse).

 

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, Visuomenės raida, Psichologija, Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba, Verslo užsienio kalba.

Studijų krypties dalykai

Įvadas į studijas, Bendroji ir fizikinė chemija, Organinė chemija, Fizika, Matematika ir informatika, Bendroji biochemija, Bendroji biologija, Augalų biochemija, Biofizika, Augalų anatomija ir morfologija, Augalų ligos ir kenkėjai, Augalų fiziologija, Bendroji genetika, Augalų genetika, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai,   Molekulinė biologija, Bendroji biotechnologija, bioinformatika, GMO ir biosauga, Bioetika, Augalų audinių ir ląstelių kultūros, Augalų biotechnologijos inžinerijos pagrindai, Biotechnologinių tyrimų planavimas ir analizė, Ekonomikos pagrindai, Verslo planavimas ir vertinimas, Rinkodara ir pardavimų valdymas,  kt.

Gilesnės specializacijos dalykai

Fizikiniai ir cheminiai analizės metodai, Genų inžinerijos pagrindai, Augalų selekcija in vitro, Biotechnologinių sistemų projektavimas, Pramoninė biotechnologija ir kt.

Laisvai pasirenkamieji dalykai

Šiuos  dalykus studentai gali rinktis iš universitete pasiūlyto dalykų sąrašo, taip pat juos gali studijuoti ir kituose universitetuose.

Biotechnologijos yra viena iš sparčiausiai šiuo metu besivystančių technologijų pasaulyje, įtakojanti įvairias gyvenimo sritis, todėl didėja specialistų, turinčių gerą teorinį ir praktinį pasirengimą dirbti biotechnologijų srityse, poreikis. Programa skirta parengti motyvuotus, kūrybiškai mąstančius augalų biotechnologijos specialistus, žinančius augalų biotechnologinius procesus ir technologinio proceso grandžių sąveiką, gebančius taikyti žinias kuriant ir įgyvendinant augalų biotechnologijos projektus. Studijuodamas įgysi biotechnologijos teorinius pagrindus, gebėsi parinkti modernius tyrimo metodus, nustatyti augalų biotechnologijos pasiekimų praktinio taikymo galimybes, turėsi įgūdžių saugiai ir produktyviai dirbti.

Fakultetas: Agronomijos Studijų trukmė: 4 m.
Studijų krypčių grupė: Technologijos mokslų Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Biotechnologijos Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Technologijų mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL)

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti biologinio, agrarinio profilio mokslo ir studijų, valstybės institucijose, pramoninės ir žemės ūkio biotechnologijos įmonėse, konsultavimo  tarnybose.

Tolimesnės studijos

Biotechnologijų bakalaurai galės tęsti studijas biomedicinos ir technologijos mokslo sričių magistratūros studijų programose ASU ir kituose universitetuose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

ERASMUS mainų sutartys su 71 Europos universitetu leidžia ASU studentams  rinktis dalines studijas Airijos, Anglijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Turkijos, Vokietijos universitetuose.

Praktika

Studijų metu atliekama  Kompleksinė mokomoji praktika.  Po šeštojo semestro organizuojama  profesinės veiklos praktika pramoninės ir žemės ūkio biotechnologijos įmonėse,  mokslo ir studijų institucijų laboratorijose. Praktiką pagal Erasmus programą galima atlikti ir daugelyje Europos šalių.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai