Kaimo plėtros administravimas

Programos paskirtis.  Kaimo plėtros administravimo studijų programos poreikis yra siejamas su sparčiai besiplėtojančia kaimo plėtros politika ES ir Lietuvoje, kaimo ekonominiais ir socialiniais pokyčiais, kuomet reikia daugiau dėmesio skirti viešojo administravimo sistemos efektyvumui, kaimo gyventojų gyvenimo kokybei, partnerystei, tinklaveikai ir bendruomeniškumui. Studijuojant pagal šią programą mokomasi analizuoti ir vertinti kaimo aplinką ir išteklius, rengti kaimo vietovių ir  viešųjų  institucijų plėtros strategijas, veiklos planus, viešąsias programas ir projektus, inicijuoti, valdyti bei prognozuoti kaimo vietovių socialinius ir ekonominius pokyčius.

Įgyjamas laipsnis –  viešojo administravimo bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 3,5 metai, ištęstinė – iki 5 metų;

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti kaimo plėtros vadybininko, vietos savivaldos eksperto, administratoriaus, konsultanto darbą valstybės ir Europos Sąjungos institucijose, seniūnijose, savivaldybių administracijose ir jų įstaigose, vietos veiklos grupėse, kitose nevyriausybinėse organizacijose, įgyvendinančiose kaimo plėtros strategijas ir projektus.

Kaimo plėtros administravimas

 

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Istorija 0,4
Antrasis dalykas Matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, Visuomenės raida, Psichologija, Verslo užsienio kalbos pagrindai, Verslo užsienio kalba pažengusiems.

Studijų pagrindinės krypties ir su ja susiję studijų dalykai

Matematika, Įvadas į studijas, Žemės ūkio sistemos, Mikroekonomika, Vadyba, Taikomoji informatika, Makroekonomika, Specialybės kalba, Finansai, Statistika, Sociologija, Viešoji politika ir administravimas, Buhalterinė apskaita, Mokslinių tyrimų pagrindai, Rinkodara, Verslo teisė, Civilinė teisė, Lyderystė ir vadovavimo psichologija, Retorika ir komunikacija, Viešojo administravimo sistemos, Viešojo valdymo sistemos, Vietos ekonomika, Viešųjų institucijų administravimas, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Viešųjų projektų valdymas, Verslumo ugdymo praktika, Konsultavimo pagrindai, Viešojo administravimo etika ir socialinė atsakomybė, Viešojo administravimo darbo įgūdžių praktika, Studijų baigiamasis darbas.

Kaimo plėtros tematinės specializacijos dalykai

Kaimo plėtros ir regioninė politika, Kaimo socialinių tyrimų praktika, Kaimo plėtros vadyba, Kaimo socialinės infrastruktūros valdymas, Informacinės sistemos kaimo pokyčių valdymui, Regionų kultūros vadyba ir kraštotvarka.

 

Kaimas yra svarbi ir neatsiejama šalies bei kiekvieno jos regiono ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo dalis, etninės kultūros židinys ir erdvė rekreacijai. Todėl žemės ūkis ir kaimo plėtra yra valstybės išskirtinio dėmesio sritis. Valstybės, regionų ir vietos lygmenimis formuojasi kaimo plėtros politiką įgyvendinančių institucijų sistema, kuriai reikalingi aukštos kvalifikacijos kaimo plėtros administratoriai. Studijuojant šią programą mokomasi analizuoti, vertinti kaimo plėtros aplinką bei kaimo vietovių ir regionų išteklius, rengti įvairių valdymo lygmenų  plėtros strategijas, viešąsias programas ir projektus, inicijuoti, valdyti bei prognozuoti kaimo plėtros socialinius ir ekonominius pokyčius, vertinti darnią kaimo plėtrą, grindžiamą gamtos, agronomijos bei inžinerijos mokslų žiniomis. Ši programa yra vienintelė tokio tipo studijų programa Lietuvoje.

Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos Studijų trukmė: 3.5 m. (NL),  5 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešosios vadybos mokslai Programos apimtis kreditais: 210
Studijų kryptis: Viešasis administravimas Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Viešojo administravimo bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Baigęs šią studijų programą studentas galės dirbti šalies ir Europos Sąjungos kaimo plėtros valdymo, žemės ūkio ir kaimo plėtros konsultavimo institucijose; seniūnijose, savivaldybių administracijose ir jų įstaigose; viešosiose ir biudžetinėse įstaigose, administruojančiose kaimo plėtros politiką; vietos veiklos grupėse, kaimo bendruomenėse ir jų sąjungose; nevyriausybinėse organizacijose, įgyvendinančiose kaimo plėtros programas ir projektus.

Tolimesnės studijos

Yra galimybė tęsti kaimo plėtros administravimo studijas Kaimo plėtros administravimo programos magistrantūroje ir po 2 metų nuolatinių arba 3 metų ištęstinių studijų įgyti viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Erasmus mainų programos galimybės Belgijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Švedijoje, Turkijoje, Suomijoje.

Praktikos

Siekiant įtvirtinti įgytas studijų programos dalykų teorines žinias, ugdyti praktinius vadybinio bei administracinio darbo, kaimo plėtros kokybinio ir kiekybinio vertinimo gebėjimus studentai atlieka mokomąją, profesinės veiklos ir verslumo ugdymo praktikas įvairiose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose formuojančiose ir administruojančiose kaimo plėtros politiką, dirba verslo imitacinėse įmonėse. Profesinės veiklos įgūdžius įgyja susipažindami su kaimo plėtros administravimo institucijų veikla ir jos rezultatais, veiklos ištekliais, darbuotojų darbo sąlygomis, analizuodami kaimo vietoves (seniūnijas, kaimo gyvenvietes), gyventojų poreikius, ekonomines, socialines vietovės problemas (migracija, užimtumas ir t.t.), pateikiant realius jų sprendimo būdus ir priemones ar parengiant institucijos ar organizacijos veiklos tobulinimo, kaimo vietovės (seniūnijos, gyvenvietės) plėtros strategijos projektus.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai