Kultūros ir turizmo vadyba

Programos paskirtis.  Didėjant atvykstamojo ir vietinio turizmo srautams, didėja kultūros ir turizmo vadybininkų poreikis. Šios studijų programos privalumas – vadybininko universalumas, jo gebėjimas organizuoti turizmo veiklą etnografiniuose regionuose, savivaldybėse, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, bendruomenėse, turizmo maršrutuose ir t. t. Programos absolventai žino nacionalines ir tarptautines kultūros bei turizmo paslaugų valdymo sistemas, turi gebėjimų prognozuoti, planuoti, organizuoti ir koordinuoti integruotą kultūros ir turizmo veiklą bei geba novatoriškai valdyti kultūros ir turizmo ekonominius, socialinius, technologinius, informacinius išteklius ir procesus.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė- 3,5; ištęstinė – 5 m.

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti kultūros ir turizmo vadybininko, turizmo infrastruktūros organizatoriaus, konsultanto darbą valstybės bei Europos Sąjungos regionų kultūros ir turizmo plėtros institucijose, savivaldybių administracijose ir jų įstaigose, įgyvendinančiose kultūros ir turizmo politiką, seniūnijose, nacionalinių ir regioninių parkų informaciniuose centruose.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas Istorija, arba informacinės technologijos, arba geografija 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, Visuomenės raida, Verslo užsienio kalbos pagrindai, Verslo užsienio kalba pažengusiems, Specialybės kalba, Psichologija.

Studijų pagrindinės krypties ir su ja susiję studijų dalykai

Įvadas į studijas, Matematika, Taikomoji informatika, Retorika ir komunikacija, Etnologija, Sociologija, Profesinė etika, Lietuvos kultūros istorija, Vadyba, Ekonomikos teorija, Verslo teisė, Regionų kultūros studijos, Kultūros filosofija, Statistika ir mokslinių tyrimų pagrindai, Viešojo administravimo pagrindai, Rinkodara, Turizmo ekonomika, Finansai, Kultūros ir turizmo politika, Turizmo vadyba, Kultūros ir turizmo rinkodara, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Kultūros vadyba, Regionų vystymo vadyba, Regionų kultūros ir turizmo infrastruktūros valdymas, Kultūros ir turizmo  informacinės sistemos, Studijų baigiamasis darbas, Kultūros ir turizmo tyrimų praktika (mokomoji praktika), Verslumo ugdymo praktika, Kultūros ir turizmo vadybos praktika (profesinės veiklos praktika).

Studijų krypties gilesnės specializacijos studijų dalykai

Specializacijos modulio alternatyvos 1

Vadovavimo psichologija, Inovacijų kultūra, Kūrybos industrijų vadyba.

Specializacijos modulio alternatyvos 2

Sociokultūrinio švietimo politika ir vadyba, Kaimo turizmo ir amatų vadyba, Paveldosaugos vadyba.

Specializacijos modulio alternatyvos 3

Tarpkultūrinė komunikacija, Paslaugų kokybės vadyba, Kultūros projektų valdymas.

Kultūros ir turizmo vadybos studijų programos privalumas – ruošiamo vadybininko universalumas, jo gebėjimas integruotai organizuoti veiklą mikro ir makro regionų lygmenyje (etnografiniuose regionuose, savivaldybėse, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, bendruomenėse, turizmo maršrutuose ir t. t.), kuriame kultūros ir turizmo vadybos žinovų poreikis vis stiprėja. Kultūros ir turizmo inovatyviems procesams inicijuoti bei valdyti reikalingi kvalifikuoti šios srities specialistai, todėl vadybininkų darbo specifika ir poreikis viešajame ir privačiajame sektoriuose pastaraisiais metais sparčiai kinta. Kuriant ir įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategijas, sparčiai augant turistų srautams, atitinkamai turėtų išaugti kultūros ir turizmo vadybininkų poreikis, kurių kvalifikacijai keliami reikalavimai išmanyti kultūros ir turizmo rinkodarą, o taip pat kultūros ir turizmo politiką, regionų pokyčių ir infrastruktūros valdymą, projektų valdymą ir su šiomis sritimis susijusias administravimo procedūras.

Programos tikslas – ugdyti kompetentingus, socialiai atsakingus plačios erudicijos ir aukštos kvalifikacijos kultūros ir turizmo veiklos vadybininkus, suvokiančius regionų savitumus bei nuolat kintančią kultūros vertybių visumą, gebančius analizuoti bei kūrybiškai vertinti naujas šalies ir tarptautinės aplinkos kultūrines ir turizmo galimybes, tapti kultūrinių iniciatyvų kūrėjais bei įgyvendintojais.

Kultūros ir turizmo vadybos studijų programa orientuota į vadybininkų rengimą, kurie suvokia nacionalines ir tarptautines kultūros bei turizmo paslaugų sistemas, geba novatoriškai valdyti kultūros ir turizmo ekonominius, socialinius, technologinius, informacinius išteklius ir procesus bei turi gebėjimų prognozuoti, planuoti, organizuoti ir koordinuoti integruotą kultūros ir turizmo veiklą.

Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos Studijų trukmė:  3,5 m. (NL),  5 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešosios vadybos mokslai Programos apimtis kreditais: 210
Studijų kryptis: Vadyba Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Verslo vadybos bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Kultūros ir turizmo vadybos studijų programos absolventai galės dirbti kultūros ir turizmo vadybininko, infrastruktūros organizatoriaus, konsultanto darbą šalies, Baltijos regiono ir Europos Sąjungos regionų kultūros ir turizmo vystymo institucijose, seniūnijose, savivaldybių administracijose ir jų įstaigose, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose, administruojančiose kultūros ir turizmo politiką, verslo ir turizmo informaciniuose centruose. Absolventai taip pat galės dirbti vietos veiklos grupėse ar kitose nevyriausybinėse organizacijose, jų sąjungose, įgyvendinančiose kultūros ir turizmo regionines programas ir projektus. Kultūros ir turizmo vadybininkai galės savarankiškai užsiimti verslu, atsižvelgdami į turizmo rinkos poreikius kurti ir tobulinti kultūros ir turizmo paslaugas.

Pirmosios pakopos studijų absolventai galės tęsti studijas verslo, vadybos, administravimo krypčių magistrantūros studijų programose ir po 2 metų nuolatinių arba 3 metų ištęstinių studijų įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Erasmus mainų programos galimybės Belgijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Švedijoje, Turkijoje, Suomijoje.

Praktikos

Studentų įgytų teorinių žinių įtvirtinimui ir įgūdžių išplėtojimui praktinėje veikloje skirta profesinės veiklos praktika. Ją galima atlikti pasirinktose įstaigose, kurios plėtoja kultūrinę ir turizmo veiklą, arba įstaigose su kuriomis Universitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis. Profesinės veiklos praktikos metu ugdomi praktiniai vadybinio darbo, integruotos kultūros ir turizmo veiklos planavimo, organizavimo, kokybinio ir kiekybinio jos vertinimo gebėjimai. Taip pat susipažįstama su kultūros ir turizmo institucijų misija, tikslais, funkcijomis, veikla ir jos rezultatais, organizacine ir valdymo struktūra, veiklos ištekliais ir vystymosi potencialu.

Be profesinės veiklos praktikos Kultūros ir turizmo vadybos studijų programoje yra numatytos dar dvejos praktikos – mokomoji praktika bei verslumo ugdymo praktika. Mokomoji praktika (Kultūros ir turizmo tyrimų praktika) skirta formuoti ir tobulinti studentų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, apimančius kultūrinių ir socialinių procesų Lietuvoje ir kituose Baltijos regionuose nustatymą ir analizę, o taip pat šių procesų sisteminimą ir valdymą. Verslumo ugdymo praktika atliekama ASU imitacinėje Verslo praktinio mokymo firmoje. Šios praktikos tikslas yra ne tik įtvirtinti studentų teorines žinias,  bet ir ugdyti verslumo įgūdžius. Keturias savaites 3-ojo kurso studentai gilinasi į praktinius verslo įmonės personalo valdymo, apskaitos ir finansų valdymo, gamybos ir pirkimų, pardavimų ir rinkodaros klausimus, sprendžia verslo planavimo, organizavimo, vadovavimo ir vertinimo bei stebėsenos uždavinius.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai