Svarbi informacija dėl studentų asmens duomenų tvarkymo

2018-09-07
995

Atsižvelgdami į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, įsigaliojęs 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad  Aleksandro Stulginskio  universitetas savo studentų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • stojimo į Universitetą administravimui ir kvietimų studijuoti pateikimui;
 • studijų sutarčių sudarymui, apskaitai ir vykdymui;
 • bendrabučio apgyvendinimo sutarčių sudarymui ir administravimui;
 • studento prašymų administravimui;
 • studentui būtinų patogumų, susijusių su negalia, administravimui;
 • vidiniam Universiteto administravimui (stipendijų ir kitų išmokų mokėjimas, akademinių atostogų suteikimas, mokestinių prievolių vykdymas, stažuočių organizavimas, privalomas sveikatos patikrinimas);
 • dalyvavimo studentų mainų programose administravimui;
 • studijų užsienyje administravimui;
 • mokslinių darbų gynimui ir publikavimui;
 • turto ir įrangos apsaugai, nusikalstamo elgesio prevencijai (vaizdo stebėjimas);
 • vidinės ir išorinės komunikacijos pagerinimui ir Universiteto istorijos kūrimui (naudojamos fotografijos vidinėje komunikacijoje ir interneto svetainėse);
 • Universiteto renginių organizavimui;
 • Universitetų susijungimo vykdymui;
 • informavimui apie Universiteto renginius ir kitus aktualius pasikeitimus.

Jūsų asmens duomenis minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, kaip, pvz., vaizdo stebėjimas. Išskirtiniais atvejais galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu, pvz., kai teikiame rekomendaciją Jūsų prašymu.

Informuojame, kad Universiteto patalpos yra stebimos vaizdo stebėjimo kameromis siekiant užtikrinti turto saugumą ir fiksuoti į patalpas patenkančių asmenų elgesį. Universitetas turi teisėtą interesą pasitelkti tokias turto ir asmenų saugumo priemones, kurios padėtų pasiekti nustatytus saugumo tikslus. Vaizdo įrašai saugomi nuo 7 iki 14 dienų. Šiuos vaizdo įrašus peržiūrėti gali tik atsakingas Universiteto saugos darbuotojas. Vaizdo duomenys yra perduodami saugos tarnybai UAB „Jungtis“, kuri užtikrina patalpų ir teritorijos saugą, taip pat duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, jeigu vaizdo įrašas būtinas nusižengimų/nusikaltimų tyrimui. Duomenys gali būti perduodami ir kitais atvejais, kai, įvertinus prašymo pagrįstumą, Universiteto vadovybė priima sprendimą, kad įrašo peržiūra/perdavimas yra tikslingi ir nepažeis pašalinių asmenų, patenkančių į stebėjimo lauką, teisių.

Informuojame, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Tam tikrais atvejais savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Tam tikrais atvejais reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Tam tikrais atvejais teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Patvirtiname, kad Universitete duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos,  Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Universitetas teikia studentų duomenis kitiems gavėjams (pvz., kitiems susijungime dalyvaujantiems universitetams, priežiūros institucijoms), kai tai būtina dėl Universiteto veiklos optimizavimo ir teisės aktų laikymosi.

Kitais atvejais Universitetas gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik tada, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo pagrindą ir užtikrindamas perduodamų duomenų saugumą. Duomenys yra perduodami: bankams, buhalterinės apskaitos programą tiekiančiai ir aptarnaujančiai bendrovei UAB „DB Topas“, kitiems gavėjams (UAB „Acoris“, UAB „Nadara“), Vilniaus universitetui ir Kauno technologijos universitetui, kai naudojatės eLABa sistema. Kai dalyvaujate studentų mainų programose ar kitose studijų užsienyje programose ir / ar stažuotėse, Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į trečiąsias šalis, t. y. už ES ir EEE ribų. Tokiais atvejais Universitetas pasirūpins, kad būtų taikomos papildomos duomenų saugumą užtikrinančios priemonės, pvz., pasirašomos ES standartinės sutarčių sąlygos.

Studentų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Studentų asmens duomenys tvarkomi jo mokymosi Universitete metu ir 50 metų po studijų baigimo. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nereikalingus duomenis, sukauptus neautomatiniu būdu, naikina susmulkindami dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Studentų asmens duomenys, kurių nereikia saugoti pasibaigus studijoms, sunaikinami per 1 metus po studijų pasibaigimo. Už jų sunaikinimą atsakingi fakulteto dekanatų arba kitų atsakingų padalinių darbuotojai.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Aleksandro Stulginskio universitetas

Juridinio asmens kodas: 111950962

Buveinės adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija Kauno r.

Jei turite daugiau klausimų, kreipkitės į Duomenų apsaugos pareigūną: tel. 8 37 752 246, el. paštas vilma.pavloviene@asu.lt.

 

Komentuok