ASU šiandien

Universiteto vertybiniai pagrindai:

 • Daugiaamžės pasaulio (pirmiausia – Europos) universitetų tradicijos ir Lietuvos aukštojo mokslo patirtis;
 • Bolonijos deklaracijos išryškintos Europos universitetų orientacijos;
 • Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau Universiteto) ilgametės raidos kelias, jo garsių mokslininkų darbai ir priesakai ateities kartoms;
 • Demokratijos, krikščionybės ir kitos bendražmogiškosios vertybės;
 • Kaimas, kaip svarbi ir neatsiejama šalies bei kiekvieno jos regiono ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo dalis, etninės kultūros židinys ir erdvė rekreacijai;

Universiteto pagrindinės vertybinės nuostatos:

 • Atvirumas, partnerystė ir integracija į tarptautinę mokslo ir studijų erdvę;
 • Tarnavimas savajai valstybei;
 • Adekvati reakcija į pokyčius ir laikmečio iššūkius;
 • Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas;
 • Aukšta kultūra, profesinė etika ir atsakomybė;
 • Universiteto veiklos tobulinimas, kaip nesibaigiantis procesas;
 • Dėmesys studentui, kaip pagrindiniam Universiteto akademinio proceso dalyviui;
 • Dėmesys kiekvienam Universiteto bendruomenės nariui ir jo iniciatyvai.

Misija

Mes, Universiteto bendruomenė, kuriame ir skleidžiame mokslo žinias, nuoširdžiai siekiame, kad kiekvienas Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą bei pilnavertę gyvenimo aplinką.

Šio pagrindinio tikslo siekiame:
Ugdydami lyderius ir jų gebėjimą kurti ir dalintis su kitais žmonėmis žiniomis, veržlumu bei troškimu nuolat tobulėti;
Kurdami ir skleisdami biologines, inžinerines ir socialines technologijas, žemės, miško ir vandens išteklių darnaus naudojimo bei plėtros pažangiausias žinias ir patirtį;
Puoselėdami ilgametes Universiteto veiklos tradicijas bei pasiekimus, savo veikloje remdamiesi svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis.

Vizija

Universitetas – atviras iššūkiams ir pokyčiams, perimantis geriausią pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis tarptautiškumą, tarnaujantis savajam kraštui, siekiantis nuolatinio tobulėjimo ir lyderystės tarp savo srities universitetų.

Pagrindinės strateginės kryptys

 1. Studijų tobulinimas ir absolventų įsidarbinimo skatinimas, orientuojantis į studijų moderniškumą, aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius;
 2. Mokslinės veiklos kiekybinis ir kokybinis plėtojimas, integruojantis mokslinius tyrimus studijoms, fundamentinius ir komercinius (taikomuosius) tyrimus, doktorantūrą;
 3. Tarptautiškumo didinimas, skatinant atvirumą studijose ir mokslinėje veikloje.
 4. Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą aktyvi plėtra;
 5. Poveikio ekonominiams ir socialiniams procesams didinimas, orientuojantis į šalies (regiono) problemų identifikavimą ir sprendimą;
 6. Dėmesio Universiteto bendruomenei didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybes visapusiškai tobulėti;
 7. Infrastruktūros plėtra ir aplinkos puoselėjimas, siekiant Universiteto miestelį išvystyti kaip mielą ir patrauklų studijuoti, dirbti ir gyventi;
 8. Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas, siekiant atskleisti Universiteto išskirtinumą ir pažangą;
 9. Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas ir organizacijos kultūros gerinimas;

Išskirtiniai pasiekimai

2017 m. ASU prof. dr. Algirdui Augustaičiui buvo įteikta Lietuvos mokslo premija biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse.

ASU – mokslo ir žinių sklaidos lyderis Lietuvoje. Nuo 1995 m. Universitete rengiamos (dabar jau tarptautinės) žemės ūkio parodos – vienos didžiausių ir populiariausių tokio pobūdžio parodų Baltijos šalyse.

Universitetas – inovacijų partnerystės lyderis

ASU – vienintelio Lietuvoje žemės ūkio ir maisto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Nemunas” iniciatorius ir steigėjas bei lyderis.
Vienintelis Lietuvoje sveikatą stiprinantis universitetas, rengiantis unikalią sveikatinimo savaitę.

Svarbiausi faktai

Fakultetai: Agronomijos, Ekonomikos ir vadybos, Miškų ir ekologijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio inžinerijos.

Studijų centrai: Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos, Fizikos, matematikos ir informatikos.

Mokslo ir studijų institutai: fakultetuose buvusios katedros jungimo būdu nuo 2012 m. spalio mėn. pertvarkytos į 14 institutų, jų pagrindinė paskirtis yra:
moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, mokslininkų ugdymas; mokslu grįstos studijos; žinių sklaida.

Moderni Infrastruktūra: Universitetas įsikūręs 719 ha plote, turi 5 mokomuosius korpusus, Bandymų stotį, Mokomąjį ūkį, unikalų studentų ir dėstytojų miestelį. Infrastruktūra sparčiai modernizuojama įgyvendinant ES fondų finansuojamus projektus. 2012 m. užbaigta modernaus pasaulinio lygio mokslinių tyrimų centro statyba, jame kuriasi jungtinių tyrimų centras ir moderniausia įranga aprūpintos atviros prieigos mokslinių centrų laboratorijos.

Universiteto mecenatai: UAB „ROVALTRA“, UAB „LYTAGRA“, UAB „DELAVAL“, UAB „DOTNUVOS PROJEKTAI“, UAB „BALTIC AGRO“, UAB „ARVI“ IR KO, UAB „AGROCHEMA“, UAB „DOJUS AGRO“, UAB „BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS”, UAB „IVABALTĖ”, UAB „AGROKONCERNAS”, UAB „PLUNGĖS JONIS“, VŠĮ „LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA“, UAB „EAST WEST AGRO“, UAB „KUSTODIJA“, UAB „GINALAS“.

Tarptautiniai partneriai: daugiau kaip 120 užsienio šalių partnerių (aukštųjų mokyklų, jų padalinių, mokslo, tyrimų bei verslo įstaigų). Dalyvaujame Europos Sąjungos Erasmus, Šiaurės ir Baltijos šalių žemės ūkio universitetų NOVA-BOVA tinkle, Leonardo da Vinčio, ES Šeštojoje ir septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų programose, kitų tarptautinių fondų ir užsienio šalių vyriausybių remiamose programose bei tarptautiniuose moksliniuose projektuose. Pagal Europos Sąjungos Erasmus programą, Universitetas yra partneris su daugiau kaip 70 Europos šalių universitetų.

ASU yra 11 tarptautinių organizacijų narys.

Statistika:

Studentai

Pirmosios pakopos nuolatinės bakalauro studijos 1960
Pirmosios pakopos ištęstinės ir neakivaizdinės bakalauro studijos 1170
Magistrantūra 1020
Doktorantūra 100
Iš viso 4250

Darbuotojai

Profesoriai 58
Docentai 115
Lektoriai 117
Asistentai 35
Mokso darbuotojai 51
Bibliotekos darbuotojai 23
Administracija 71
Ūkio darbuotojai 107
Mokymo pagalbinis personalas 166
Iš viso 766