Lietuvos universitetas

Paruošusi valstybinio universiteto Kaune statuto projektą, Aukštųjų kursų ir švietimo ministerijos atstovų komisija 1921.V.3 jį įteikė ministrų kabinetui. Ministrų kabinetas šį projektą apsvarstęs įteikė rudens sesijai susirinkusiam Steigiamajam seimui svarstyti. Steigiamojo seimo plenumas universiteto statutą pirmu skaitymu pradėjo svarstyti dar 1921 rudenį, tačiau, kilus ir užsitęsus ginčams, ypač teologijos fakulteto klausimu, trečiuoju skaitymu seimas statutą tepriėmė tik 1922 m. ir jį paskelbė 1922.IV.22 einąs Respublikos prezidento pareigas Steigiamojo seimo pirmininkas „Vyriausybės Žiniose“ Nr. 86:

image (2)

Universiteto statuto faksimilė (Vyriausybės žinios, 1922, Nr. 86)

Naujojo švietimo ministro prof.  P. Juodakio pastangomis ministrų kabinetas,  vadovaudamasis  1918.XII.5  įstatymu  ir atsižvelgdamas į tai, kad Steigiamasis  seimas svarstė statuto projektą ir kad universiteto atidarymo klausimas visai pribrendęs,  1922.11.13 nutarė 1922.11.16 atidaryti universitetą, organizuojant jį pagal 1918.XII.5 Vilniaus universiteto statutą.
Respublikos   prezidentas   universiteto rektoriumi paskyrė prof. Joną Šimkų, teologijos fakulteto dekanu – kun. dr. Joną Maculevičių (Maironį), socialinių mokslų – prof. Augustiną Voldemarą, medicinos – dr. Petrą Avižonį, gamtos   ir   matematikos   –   matematiką Zigmą Žemaitį, technikos – prof. Praną Jodelę.
Švietimo ministras šiems penkiems fakultetams  paskyrė ir statuto  numatytuosius pirmuosius mokslo personalo 5-7 asmenų „branduolius“,   kuriuos  sudarė:   teologijos  fakulteto dekanas prof. J. Maculevičius-Mačiulis-Maironis, prof. P. Būčys, o. prof. B. Česnys, o. prof. A. Grigaitis ir doc. K. Šaulys; socialinių mokslų – dekanas o. prof. A. Voldemaras, o. prof. K. Būga, o. prof. J. Jablonskis, o. prof. A. Janulaitis, o. prof. J. Yčas, o. prof. V. Krėvė- Mickevičius, o. prof. E. Volteris ir dr. S. Dubnovas (šis paskaitų neskaitė); medicinos – dekanas o. prof. P. Avižonis, o. prof. L. Gogelis, o. prof. A. Jurgeliūnas, doc. V. Lašas ir o. prof. P. Raudonikis; gamtos ir matematikos – dekanas e. o. prof. Z. Žemaitis, e. o. prof. F. Butkevičius, o. prof. V. Čepinskis, o. prof. T. Ivanauskas ir e. o. prof. A. Purenąs; technikos – dekanas o. prof. P. Jodelė, o. prof. P. Jankauskas, o. prof. J. Šimkus, e. o. prof. p. e. J. Šimoliūnas ir e. o. prof. p. e. K. Vasiliauskas.
Universitetas buvo iškilmingai atidarytas 1922.11.16, tautos šventės dieną, didžiojoje Aukštųjų kursų, dabar jau universiteto salėje, dalyvaujant respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir gausingai rinktinei publikai.

Universiteto didieji rūmai

Universiteto didieji rūmai

Lietuvos universitetas (KTU muziejaus archyvo nuotr.)

Lietuvos universitetas (KTU muziejaus archyvo nuotr.)

Jau kitą dieną pradėjo posėdžiauti universiteto senatas, tada dar dekanų taryba vadintas; III.l pradėjo priiminėti studentus, III.6 oficialiai prasidėjo pirmasis mokslo semestras. Paskaitas pradėjo skaityti antrojoje kovo mėn. pusėje, nors kai kurie dar Aukštųjų kursų pradėtieji darbai tebebuvo ir toliau be pertraukos dirbami.Vyriausias universiteto organas buvo dekanų taryba su rektoriumi priešakyje ir svarbesniems reikalams bei iškilmingiems posėdžiams šaukiamoji universiteto taryba, kurią sudarė garbės profesoriai, profesoriai ir docentai. Patariamuoju balsu dalyvavo privatdocentai ir jaunesniojo mokslo personalo (lektorių ir asistentų) atstovai. Taryba rinko ir fakultetų pasiūlytus mokslo personalo kandidatus. Lietuvos Universiteto taryba per savo posėdžius 1922.III. 12-14 išrinko o. prof.: M. Biržišką, K. Regelį, e. o. prof. e. p. M. Songailą, doc: A. Maliauskį, A. Alekną, P. Dovydaitį, P. Kuraitį, St. Šalkauskį, L. Vailionį, J. Gravrogką, S. Dirmantą. Be to, universiteto garbės nariais ir profesoriais išrinko dr. J. Basanavičių ir J. Jablonskį.
Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultete, veikė Agronomijos ir Miškininkystės skyrius. Mokymo planus šiam skyriui parengė dekanas prof. Zigmas Žemaitis. Skyriuje specialiąsias disciplinas dėstė profesoriai Povilas Matulionis, Tadas Ivanauskas, doc. Juozas Tonkūnas.

Agronomijos ir miškininkystės mokomieji dalykai

Agronomijos ir miškininkystės mokomieji dalykai

1924 m., įkūrus Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje, 24 Universiteto II ir III kurso studentai persikėlė į Dotnuvą.

(Parengta pagal A. Rukšos straipsnį ” Žvilgis į aukštąją senosios Lietuvos mokyklą”(www.aidai.us) ir ASU muziejaus informaciją)

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai