Jonas Pranas ALEKSA

image

1929 m. spalio 29 d. Žemės ūkio akademijos taryba už ypatingą pasitarnavimą Lietuvos žemės ūkiui suteikė Jonui Pranui ALEKSAI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

JONAS PRANAS ALEKSA gimė 1879 m. gruodžio 25 d. Kalvarijos apskr., Jonavos valsč., Kumetiškių k.
1891-1900 metais mokėsi Marijampolės gimnazijoje.
1900-1904 m. studijavo Maskvos universitete gamtos mokslą ir agronomiją, 1904-1907 m. studijavo sociologiją, o 1914-1915 m. Varšuvos aukštojoje ž.ū. mokykloje – agronomiją ir zootechniką. 1902 m. už anticarinę veiklą kalintas.
1918 m. dirbo Vilniuje “Mūsų Ūkio” redakcijoje, rašė žemės ūkio vadovėlius. 1918-1919 m. – Žemės ûkio departamento direktorius. 1920-1923 m. buvo Žemės ūkio ir valstybės turtų ministru.
Dėstė Lietuvos universiteto Teisės fakultete žemės ūkio ekonomiką, 1925 m. docentas.
1926-1935 m. – Žemės ūkio ministras.
“Santaros” ir Ūkininkų partijos (iki 1927 m.) veikėjas.
1927 m. įkūrė ekonominę organizaciją “Lietuvos ūkininkų vienybė”.
Dirbo pedagoginį darbą. 1942 m. vokiečių ištremtas į Vokietiją, ten 1944 m. pateko į tarybø valdžios rankas, 1948 m. ištremtas į Tomsko sritį.
JONAS PRANAS ALEKSA mirė 1956 m. balandžio 24 d. tremtyje, Tomsko sr., Svetlozelionaja gyvenvietėje.
1990 m. jo palaikai pervežti į Lietuvą ir liepos 24 d. palaidoti Palangos kapinėse.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai