Jonas VENGRIS

image-3

1993 m. spalio 5 d. Lietuvos žemės ūkio akademijos taryba už aukštosios mokyklos Dotnuvoje ugdymą, herbologinius tyrimus ir aktyvią pedagoginę veiklą užsienyje sutiekė Jonui VENGRIUI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

JONAS VENGRIS gimė 1909 m. kovo 26 d. Daglėnų k., Pušaloto valsč., Panevėžio apskr. vidutinio ūkininko šeimoje. 1930 m., baigęs Panevėžio mokytojų seminariją, mokytojavo Kretingos apskr. 1931 m. įstojo į Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje. 1936 m. baigė Agronomijos skyrių, įgydamas diplomuoto agronomo filotechniko vardą. 1937-1939 m. augalininkystės studijas gilino Vokietijoje, Halės ir Bonos universitetuose, įgydamas agronomijos mokslų daktaro laipsnį. Grįžęs į Akademiją, Bendrosios žemdirbystės katedroje dirbo vyresn. asistentu, vėliau docentu, skaitė bendrosios žemdirbystės, pievų ir pelkių kultūrų, bandymų metodikos kursus. Vokiečių okupacijos metais buvo Bendrosios žemdirbystės katedros vedėju. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.
1946-1949 metais profesoriavo Vakarų Vokietijoje Pabaltijo universitete, ėjo Žemės ūkio fakulteto dekano pareigas. 1949 m. atvykęs į JAV, Masačiutseto universitete dirbo docentu, 1963-1970 metais – ekstraordinariu profesoriumi, nuo 1970 m. iki išėjimo į pensiją 1981 metais – ordinariu profesoriumi. Tai – aukščiausias mokslinis vardas JAV.
Dirbdamas mokslinį darbą piktžolių naikinimo ir ekologijos srityje, paskelbė dvi monografijas, daugiau kaip 80 mokslinių straipsnių. Aktyviai dalyvavo įvairių mokslo draugijų veikloje. Mokslo pasaulyje žinomas kaip žymus kovos su piktžolėmis, jų biologijos ir ekologijos specialistas.
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, prof. dr. Jonas Vengris palaikė ryšius su mūsų Akademija, atsiuntė bibliotekai knygų.
JONAS VENGRIS mirė 2004 m. vasario 14 d. JAV.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai