Valdas ADAMKUS

image-8

1999 m. birželio 15 d.  Lietuvos žemės ūkio universiteto taryba už didelius nuopelnus atkuriant bei stiprinant Lietuvos valstybingumą, už nuolatinį rūpestį aplinkos apsauga, už pagalbą Lietuvos aplinkosaugos studijoms  ir institucijoms suteikė Valdui Adamkui Garbės daktaro  (Doctor Honoris Causa) vardą.

Valdas ADAMKUS gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-øjø liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje Valdas Adamkus baigė lietuvių gimnaziją, įstojo į Miuncheno universitetą, Gamtos fakultetą. 1949 metais atvyko gyventi į JAV. Iš pradžių Valdas Adamkus dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje Čikagoje. Vėliau – braižytoju vienoje inžinerijos firmoje. 1960-aisiais metais baigė Ilinojaus universitetą, įgijo statybų inžinieriaus specialybę. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje jis buvo pakviestas dirbti į kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją  Aplinkos apsaugos agentūrą. Vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas penktojo regiono (Vidurio Vakarų) Aplinkos apsaugos agentūros administratoriaus pavaduotoju. 1981 metais Valdas Adamkus tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi.
1988 metais Valdui Adamkui suteiktas Tarptautinis gamtosauginis apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautinėje arenoje.
1989 metais Valdui Adamkui suteiktas Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas. Indianos ir Ilinojaus universitetai suteikė garbės daktaro vardus už nuopelnus išvalant Didžiuosius ežerus ir kitus darbus aplinkosaugos srityje.
Valdas Adamkus apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu už ypatingus nuopelnus tarnyboje bei JAV prezidento apdovanojimu už pasižymėjimą tarnyboje.
Valdas Adamkus buvo aktyvus sporto veiklos dalyvis ir organizatorius. 1948 metais Vokietijoje įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse laimėjo du aukso ir du sidabro medalius. Buvo Vyriausiojo fizinio auklėjimo ir sporto komiteto generaliniu sekretoriumi ir pirmininku.  1951 metais Valdas Adamkus įsteigė JAV lietuvių akademinį sporto klubą „LITUANICA“.  Valdas Adamkus buvo Pasaulio lietuvių žaidynių, įvykusių 1983 metais, organizacinio komiteto pirmininkas.
1958-65 metais Valdas Adamkus buvo „SANTAROS – ŠVIESOS“ federacijos – liberalios krypties išeivijos visuomeninės organizacijos, paskelbusios šūkį „Veidu į Lietuvą“, vicepirmininkas, o 1967 metais – šios organizacijos pirmininkas. Valdas Adamkus rengė protesto prieš Lietuvos okupaciją akcijas, organizavo įvairias peticijas. 1961-64 metais buvo
Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos (LB) narys, Centro Valdybos vicepirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) narys, tarybos pirmininkas.
Nuo 1972-ųjų metų Valdas Adamkus kasmet, o kartais keletą kartų per metus atvyksta į Lietuvą. Valdas Adamkus skatino ir rėmė vandenvalos įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugos institucijoms apsirūpinti moksline literatūra, prietaisais bei programine įranga. Būdamas JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srityje koordinatoriumi, Valdas Adamkus organizavo Lietuvos mokslo įstaigų atstovų stažuotes JAV. Visokeriopai bendradarbiavo su Vilniaus universitetu, jo bibliotekai padėjo įsigyti naujausią mokslinę literatūrą. 1993 metais Valdas Adamkus buvo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas. 1996 metais Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo Lietuvos Seimo rinkimų kampanijoje telkdamas nuosaikiųjų vidurio jėgų bloką.
1998 metais Valdas Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Jis iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą. 2004 m. birželio 27 d. Lietuvos piliečiai Valdą Adamkų antrą kartą išrinko Respublikos Prezidentu penkerių metų kadencijai. Antrosios kadencijos metu Respublikos Prezidentas siekė sukurti europietišką gerovę kiekvienuose Lietuvos namuose ir garantuoti, kad Lietuvoje neliktų pamirštų žmonių.
2003 metais Prezidentui Valdui Adamkui buvo suteiktas UNESCO Geros valios ambasadoriaus žinių visuomenei titulas. 1988 metais Valdui Adamkui suteiktas Tarptautinis gamtosauginis apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautinėje arenoje. Apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu bei JAV Prezidento apdovanojimu už pasižymėjimą tarnyboje. Valdui Adamkui prestižiniuose „European Voice“ rinkimuose buvo suteiktas Metų europiečio titulas (2007 m.).
2008 metais už ilgametį ir aktyvų dalyvavimą olimpiniame sąjūdyje, jo idėjų skleidimą Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui buvo suteiktas Lietuvos olimpinės akademijos akademiko vardas. Valstybės vadovas yra apdovanotas 35-iais įvairių šalių aukščiausiais valstybiniais ordinais, Atėnų miesto Aukso grandine, taip pat Lietuvos Skautų sąjungos Geležinio Vilko ordinu, Lietuvos Šaulių sąjungos Žvaigždės ordinu, Tarptautinio olimpinio komiteto apdovanojimu už Sporto ir olimpinio judėjimo plėtojimą. Valdas Adamkus yra keliolikos pasaulio bei Lietuvos universitetų Garbės daktaras.

Daugiau V. Adamkaus biografijos bei veiklos faktų – interneto svetainėje www.Adamkus.lt.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai