Vinfried DROCHNER

image-7

1997 m. sausio 28 d. Lietuvos Žemės ūkio universiteto taryba už nuopelnus plėtojant aukštosios mokyklos bendradarbiavimą su Vakarų šalių universitetais ir rūpinimąsi studijų pertvarka bei internacionalizavimu suteikė Winfried Drochner Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

VFR pilietis Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner) gimė 1943 m. vasario 22 d. Karaliaučiuje. 1962 m. baigė Bylefeldo (Bielefeld) gimnaziją. 1963-1967 m. Getingeno universitete studijavo žemės ūkio mokslus ir įgijo gyvulininkystės šakos diplomuoto agronomo išsilavinimą. Ten pat 1970 m. apgynė agrarinių mokslų daktaro disertaciją apie heterolipidų įtaką broilerių auginimui. Dirbdamas mokslinį darbą Hanoverio aukštojoje veterinarijos mokykloje 1974 m. V. Drochneris apgynė antrą – veterinarijos mokslų daktaro disertaciją apie kompleksinių lipidų įtaką gyvūnų auginimui. Ten pat iki 1979 m. su stipendija habilitacijos darbui parengti dirbo mokslinį darbą.
Pelnęs visuotiną pripažinimą, 1979-1980 m. dr. dr. V. Drochneris buvo pakviestas dirbti specialistu Vokietijos žemės ūkio ministerijoje. 1981 m. pradėjo pedagoginį darbą Hanoverio gyvulininkystės institute. 1984 m. apgynęs habilitacijos darbą Pašarinių priedų įtaka kai kuriems kiaulių virškinimo procesams” dr. dr. V. Drochneris gavo pašarininkystės profesoriaus pareigas, kuriose dirbo iki 1990 m. Jis tapo tos šakos profesoriumi Hohenheimo universiteto (Štutgartas) Gyvulių šėrimo institute, kuriam septynis metus vadovavo. 1994-1995 m. prof. V. Drochneris buvo Žemės ūkio fakulteto dekanu, 1996-1997 m. – universiteto viceprezidentu. Jis – gerai žinomas gyvulių šėrimo ir pašarininkystės specialistas Vokietijoje, Baden-Viurtenbergo žemės Vyriausybės patarėjas, Gyvulių šėrimo draugijos pirmininkas.
Prof. V. Drochneris yra kelių tarptautinių mokslinių programų iniciatorius ir kordinatorius, kelių monografijų ir vadovėlių bendraautoris, 1996 m. su kolegomis išleido kapitalinį veikalą studijų aktyvinimo klausimais, paruošė per 30 mokslų daktarų.
Kartu su tuometiniu Hohenheimo universiteto viceprezidentu prof. H. Jakobu (H. Jacob) jis buvo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su mūsų universitetu iniciatorius ir pagrindinis jo įgyvendintojas. Profesorius padėjo paruošti ir kaip kontraktorius įgyvendinti TEMPUS projektą Studijų išvystymas ir pertvarkymas Lietuvos žemės ūkio aukštosiose mokyklose”. Šiuo projektu mūsų Universitetas gavo didelę materialinę ir metodinę pagalbą pagrindinių studijų išvystymui. Hohenheimo universitete pas prof. V. Drpchnerį kelia kvalifikaciją mūsų universiteto dėstytojai ir mokslininkai.
Lankydamasis mūsų Universitete prof. V. Drochneris skaito paskaitas aktualiais studijų reformos, gyvulių šėrimo ir sveikatingumo klausimais. Jis teigiamai vertina bendradarbiavimą su mūsų universitetu ir mato tolimesnes jo perspektyvas. Jis aktyviai prisideda įgyvendinant naują tarptautinį magistrantūros studijų internacionalizavimo TEMPUS projektą.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai