Funkcijos

Pagrindinės Mokslo skyriaus funkcijos (veiklos kryptys) yra:

1.  Koordinuoti:
1.1. mokslinę veiklą Universiteto prioritetinėse ir kitose mokslinių tyrimų kryptyse;
1.2. Dėstytojų, doktorantų ir studentų mokslinių konferencijų organizavimą;
1.3. Mokslinės įrangos atnaujinimą bei naujos įsigijimą;
1.4. Mokslo darbuotojų priėmimą, jų  mokslinės veiklos kontrolę ir atestaciją.
2. Rengti ir nuolat atnaujinti mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus.
3.  Kontroliuoti:
3.1. Mokslo nuostatų ir kitų mokslą reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimą;
3.2. Mokslinio darbo sutarčių su valstybinėmis institucijomis bei ūkio subjektais vykdymą;
3.3. Mokslinės veiklos rezultatų stebėseną Universiteto padaliniuose.
4. Administruoti biudžetinių ir užsakomųjų mokslinių tyrimų vykdymą.
5. Registruoti mokslinių tyrimų sutartis, kaupti jų kopijas.
6. Analizuoti žemės ūkio, maisto, bioenergetikos, kaimo plėtros, žuvininkystės ir kt. pasaulinių mokslinių tyrimų tendencijas.
7. Konsultuoti:
7.1. Mokslininkus mokslinių tiriamųjų darbų sutarčių sudarymo klausimais;
7.2. Mokslininkus, teikiančius paraiškas Lietuvos Respublikos ministerijoms, kitoms valstybinėms institucijoms ir ūkio subjektams, moksliniams tyrimams vykdyti ir konferencijoms organizuoti.
8. Skatinti mokslininkus publikuoti savo darbus ISI ir TDB mokslo leidiniuose.
9. Inicijuoti LŽŪU mokslininkų teikimus į Lietuvos bei užsienio mokslo organizacijų valdybas, tarybas, ekspertus.
10. Rinkti ir platinti informaciją apie organizuojamas konferencijas ir kitus mokslo renginius.
11. Organizuoti ir koordinuoti:
11.1. Priėmimą į doktorantūrą;
11.2. Doktorantūros studijas;
11.3. Kasmetinę doktorantų atestaciją;
11.4. Daktaro disertacijų gynimą;
11.5. Tarybos dokumentų tvarkymą;
11.6. Disertacijų gynimo posėdžius;
11.7. Eksternu parengtų disertacijų svarstymą ir gynimą;
11.8. Habilitacijos procedūros posėdžius;
11.9. LŽŪU mokslo premijų konkursą;
11.10. Mokslo leidinių leidybą;
11.11. Mokslinių, statistinių ataskaitų parengimą ir pateikimą LR švietimo ir mokslo  ministerijai,  Statistikos departamentui prie LRV bei SKVC;
11.12. Studentų ir doktorantų mokslinę veiklą.
12. Tvarkyti doktorantūros dokumentaciją.
13. Tvarkyti habilitacijos procedūros dokumentaciją.
14.  Išrašyti ir registruoti daktaro diplomus.
15. Išrašyti ir registruoti pažymas atlikus habilitacijos procedūrą.
16.  Parengti Lietuvos mokslo tarybai dokumentus apie habilitacijos procedūras.
17.  Teikti informaciją:
17.1. Lietuvos mokslo tarybai apie apgintas daktaro disertacijas, rengti reikalingus dokumentus;
17.2. Apie galimybes mokslininkams dalyvauti Lietuvos ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų konkursuose bei administruoti dokumentų, susijusių su šiais tyrimais, tvarkymą;
17.3. Apie galimybes mokslininkams dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse mokslo programose;
17.4. Apie skelbiamus mokslinių (taip pat ir mokslo populiarinimo) darbų konkursus;
17.5. Apie galimybes kelti dėstytojų ir mokslo darbuotojų kvalifikaciją, gauti stipendijas mokslinei veiklai bei monografijų leidybai.
18. Kaupti ir sisteminti mokslinę informaciją bei ją skleisti Universiteto internetinėje svetainėje.