Strateginio valdymo ir investicijų skyrius

Strateginio valdymo ir investicijų skyrius – ASU padalinys, įkurtas 2005 m. Skyriaus paskirtis inicijuoti, koordinuoti ir administruoti projektus. Strateginio valdymo ir investicijų skyrius teikia visapusišką paramą Universiteto darbuotojams, partneriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims visuose projektų įgyvendinimo etapuose, t.y. projektų paraiškų rengime, finansavimo šaltinių nustatyme, projektų vertinime, viešuosiuose pirkimuose bei projekto įgyvendinime.

Strateginio valdymo ir investicijų skyriaus tikslai:

Kaupti informaciją apie nacionalines, tarptautines paramos programas bei investicinius fondus; Užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų ir kt. institucijų suteiktos finansinės paramos naudojimą ASU; Užtikrinti efektyvų projektų valdymą ASU  – parengimą, atranką, vertinimą, lėšų išmokėjimą ir apskaitą, pirkimų organizavimą bei galutinį įgyvendinimą; Palaikyti glaudžius santykius su partneriais, skatinti Europos sąjungos ir kitų organizacijų projektų įsisavinimą Universitete, dalintis projektų rengimo bei administravimo patirtimi.

Strateginio valdymo ir investicijų skyriaus funkcijos:

  • Renka, kaupia ir skleidžia Universiteto darbuotojams ir partneriams informaciją apie nacionalines, tarptautines paramos programas ir investicinius fondus.
  •  Analizuoja, sistemina informaciją bei teikia siūlymus Universiteto vadovybei dėl Universiteto galimybių realizuoti projektus, kuriuos finansuos nacionalinės, tarptautinės paramos programos ir fondai.
  •  Dalyvauja sudarant Universiteto plėtros strateginius planus ir programas.
  •  Rengia investicinius projektus, realizuojančius Universiteto strateginius planus ir programas; koordinuoja investicinių projektų bei kitų plėtros projektų rengimo Universiteto padaliniuose eigą, Universitete vykdomų investicinių projektų eigą, teikia finansines ataskaitas apie investicinių projektų vykdymą.
  •  Konsultuoja Universiteto darbuotojus ir partnerius projektų paraiškų rengimo, teikimo ir vykdymo klausimais.
  •  Ieško potencialių bendradarbiavimo partnerių, prisideda prie bendrų su partneriais projektų rengimo ir įgyvendinimo.
  •  Vykdo įgyvendinamų projektų stebėseną, vidinę kontrolę, teikia finansines ir kitas konsultacijas Universiteto darbuotojams ir partneriams.
  •  Teikia mokamas projektų paraiškų bei projektų rengimo, konsultavimo paslaugas, atlieka sutartinius darbus.
  • Vertina išorės organizacijų projektinius siūlymus bei teikia pasiūlymus dėl dalyvavimo projektuose.