Paskirtis

Studijų skyriaus paskirtis – užtikrinti studijų proceso sistemingumą ir studijų kokybės nuolatinį tobulėjimą pagal Universiteto strateginius tikslus ir uždavinius studijų skyriuje.