Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stoties nuostatai

PATVIRTINTA
ASU Senato posėdyje
2003 m. gruodžio mėn. 31 d.
Protokolo Nr.428

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.      Bandymų stotis yra savarankiškas Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – Universiteto) padalinys, tenkinantis mokslo ir studijų reikmes.
2.      Bandymų stotis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Universiteto statutu, senato nutarimais, rektoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. BANDYMŲ STOTIES PASKIRTIS IR FUNKCIJOS

3.      Bandymų stoties paskirtis – sudaryti sąlygas Universiteto dėstytojų, mokslinių bendradarbių, doktorantų bei studentų moksliniam ir studijų darbams, o taip pat organizuoti stoties darbuotojų mokslinę tiriamąją veiklą.
4.      Pagrindinės Bandymų stoties funkcijos yra:
4.1.   sudaryti sąlygas vykdyti fundamentinius ir taikomuosius žemės ūkio mokslo tyrimus Universiteto mokslininkams;
4.2.   kaupti, apibendrinti ir skleisti žemės ūkio mokslo ir technologijų naujoves;
4.3.   sudaryti palankias sąlygas ir galimybes bandymų vykdytojams naudotis stoties įranga, laboratorijomis, technika ir inventoriumi bei pagalbinio personalo paslaugomis;
4.4.   teikti studentams techninę ir metodinę pagalbą, sudaryti jiems sąlygas Bandymų stotyje mokytis žemės ūkio darbų, atlikti mokomąsias praktikas;
4.5.   organizuoti kartu su Universiteto katedromis bei Mokslo ir technologijų parku bandymų apžiūras, lauko dienas, konferencijas, seminarus, pasitarimus;
4.6.   dalyvauti bakalaurų, magistrantų, doktorantų mokslo ir studijų procese;
4.7.   teikti konsultacijas žemės ūkio specialistams, ūkininkams.

III. BANDYMŲ STOTIES TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5.      Bandymų stotis turi teisę:
5.1.   nustatyti darbo kryptis ir formas nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti;
5.2.   gauti iš Universiteto padalinių reikalingą informaciją;
5.3.   reikalauti, kad dirbantys Bandymų stotyje laikytųsi Universiteto vidaus tvarkos taisyklių, saugos darbe norminių aktų reikalavimų
6.      Bandymų stotis atsako už savo ir pagal bandymų vykdytojų nurodymus vykdomų darbų kokybę, garantuoja darbų ir priešgaisrinę saugą.
7.      Bandymų stotis privalo teikti Universiteto senatui, administracijai reikalingą informaciją apie savo veiklą.

IV. STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8.      Bandymų stočiai vadovauja direktorius, kurį metodinės – koordinacinės komisijos teikimu skiria ir atleidžia rektorius. Kandidatas direktoriaus pareigybei užimti privalo turėti mokslo laipsnį. Direktorius tiesiogiai pavaldus Mokslo prorektoriui, kontroliuoja – Mokslo skyrius.
9.      Direktorius:
9.1.   organizuoja Bandymų stoties veiklą ir atsako už ją;
9.2.   rektoriaus suteiktų įgaliojimų ribose atstovauja Bandymų stočiai už jos ribų;
9.3.   rengia Bandymų stoties darbuotojų pareigines instrukcijas;
9.4.   atsako už Bandymų stoties turtą;
9.5.   atsako už darbo ir priešgaisrinę saugą Bandymų stotyje;
9.6.   teikia pasiūlymus rektoriui dėl Bandymų stoties finansavimo, struktūros pakeitimų, nusidėvėjusio turto nurašymo;
9.7.   kasmet teikia Mokslo skyriui ir Universiteto Mokslo komisijai metinę Bandymų stoties mokslinės veiklos ataskaitą, vykdomų tyrimų programą ir lėšų sąmatą einamiesiems metams.
10.  Bandymų stoties administracinę priežiūrą vykdo rektoriaus įsakymu sudaryta metodinė – koordinacinė komisija. Ją sudaro Universiteto, fakultetų ir institutų, turinčių daugiausia interesų Bandymų stotyje, atstovai.
11.  Bandymų stotis atliekamų mokslo – tiriamųjų darbų tematiką ir darbą derina su Universiteto mokslo ir studijų komisija, fakultetų, kurių dėstytojai ir mokslo darbuotojai dirba stotyje, dekanais.
12.  Bandymų stotyje bandymai vykdomi pagal katedrose aprobuotas metodikas.
13.  Katedros gali turėti Bandymų stotyje savo atstovus – laborantus bei mokslinius bendradarbius.
14.  Bandymų stoties ryšiai su visais Universiteto padaliniais (institutais, fakultetais, katedromis, mokomuoju ūkiu ir pan.) grindžiami tarpusavio susitarimais, sutartimis bei savitarpio moksline, metodine ir gamybine pagalba.

V. TURTAS IR LĖŠOS

15.  Bandymų stoties pastatai, inventorius, žemė ir kitos vertybės yra Universiteto turtas ir valdomas Universiteto nustatyta tvarka. Bandymų stoties žemės plotą sudaro žemė, skirta tiksliesiems lauko bandymams ir išlyginamiesiems pasėliams.
16.  Bandymų stoties lėšas sudaro: Universiteto ir fakultetų sąmatose numatytos lėšos, užsakomųjų darbų lėšos ir pačios stoties specialios lėšos, gautos realizavus bandymuose ir išlyginamuosiuose pasėliuose išaugintą produkciją, atlikus paslaugas.
17.  Bandymų stoties direktorius kiekvienais metais sudaro pajamų – išlaidų sąmatą, teikia siūlymus pakeitimams etatų sąraše.
18.  Bandymų stoties darbuotojai išlaikomi iš Universiteto sąmatoje numatytų lėšų ir stotyje uždirbtų specialiųjų lėšų. Universiteto ūkiskaitinių darbų vadovai, atliekantys darbus Bandymų stotyje pagal sutartis, dalį lėšų planuoja ir skiria Bandymų stočiai, planuoja bendrus darbus ir jų atlikimą.
19.  Bandymų stoties turtas apskaitomas Universitete nustatyta tvarka, jo apskaitą tvarko Universiteto Apskaitos tarnyba.

VI. BANDYMŲ STOTIES REORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

20.  Bandymų stotį reorganizuoti arba nutraukti jos veiką rektoriaus siūlymu gali Universiteto Senatas.
21.  Nutraukus Bandymų stoties veiklą, visas jos turtas lieka Universitetui, baigiamos vykdyti prievolės pagal ankščiau sudarytas sutartis.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai