VAGOS 2009 m. 83(36)

Biomedicinos mokslai / Biomedical Sciences
Ligita Baležentienė Sinantropinių augalų fitocenotinis įvertinimas ekologiniame ūkyje / Phytocenotical Approach to Synanthropic Species in Organic Farm 7
Yelena Guzenko, Valentina Lemesh, Lyubov Khotyleva Sėmeninių ir pluoštinių linų veislių regeneracinių galimybių palyginamoji analizė / Comparative Analysis of Regenerative Ability in Linseed and Fiber Flax Cultivars 13
František Hnilička, Helena Hniličková, Jaroslava Martinková, Ladislav Bláha, Pavel Kadlec 24-epibrasinolido poveikis kviečių grūdų cheminei struktūrai ir energijos kiekiui / Impact of 24-epibrassinolide on Chemical Structure and Energy Content in Wheat Grain 17
Zofija Jankauskienė, Elvyra Gruzdevienė Piktžolėtumo tyrimai sėjamosios kanapės (Canabis sativa L.) agrofitocenozėse / The Investigation of Weediness in the Agrocenosis of Industrial Hemp (Canabis sativa L.) 23
Jonas Karpavičius,  Judita Varkulevičienė Rožių žydėjimo fenofazių ryšių su medžių radialiuoju prieaugiu įvertinimas / The Relationships Between Poliantic Rose Blossom Phenophases and Tree Radial Growth 30
Sonata Kazlauskaitė, Joseph Coosemans Heterodera schachtii reprodukcijos greitis skirtingose žieminio rapso veislėse / Reproductive Rate of the Heterodera schachtii on Different Winter Rapeseed Cultivars 38
Edmundas Lapinskas Dobilų gumbelinių bakterijų paplitimo ir veiksmingumo pokyčiai įvairiuose dirvožemiuose / Change of Rhizobium leguminsarum bv. trifolii Distribution and Efficiency in Different Soils 43
Gintautas Mozgeris Medynų tūrio 1 ha ir augavietės nustatymas neparametriniu panašiausio kaimyno metodu / Estimation of Forest Stand Volume per 1 ha and Soil Type Using a Most Similar Neighbor Approach 50
Juozas Pekarskas Sertifikuotų mineralinių trąšų įtaka ekologiškai auginamų pirmų naudojimo metų daugiamečių žolių derlingumui, cheminei ir botaninei sudėčiai / Effect of Certified Mineral Fertilizers on Productivity, Chemical and Botanical Composition of Organically Grown Perennial Herbage of the First Year 56
Jūratė Repečkienė, Zofija Jankauskienė Mikromicetų kompleksų panaudojimas linų klojėjimuisi pagerinti / Application of Fungal Complexes to Improve Flax Dew-Retting 63
Maksim Sinkevich, Ilja Demin, Tamara Trunova Superoksido dismutazės ir katalazės dinamika laukinių ir transformuotų bulvių augalų hipoterminės aklimatizacijos eigoje / Dinamycs of Superoxide Dismutase and Catalase Activities During Acclimation to Hypothermia of Wild-Type and Transformed Potato Plants 72
Socialiniai mokslai / Social Sciences
Romas Gražulevičius, Regina Gražulevičienė Žemės ūkio darbuotojų socialinio statuso reikšmė suvokiant traumatizmo riziką / Influence of the Social Status of Agricultural Workers on the Traumatism Risk Perception 77
Monika Lastauskienė Nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų reikšmė tvarkant atliekas / The Role of Non-Governmental Environment Control Organizations in Waste Treatment 84
Technologijos mokslai / Technology Sciences
Anicetas Strakšas, Edvardas Vaiciukevičius Grikių biometrinių rodiklių ir aerodinaminių savybių tyrimas / Research on Biometric Indicators and Aerodynamic Characteristics of Buckwheat Plants and Seeds 92
Danutė Vaičiukynienė, Aras Kantautas, Giedrius Vaickelionis, Vilimantas Vaičiukynas Sapropelis keramzito gamyboje / Sapropel in the Expanded Clay Production 98