Senato darbo reglamentas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aleksandro Stulginskio universiteto senatas (toliau – Senatas) yra kolegialus Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – Universiteto) akademinių reikalų valdymo organas. Senato darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato jo atliekamas funkcijas, Senato narių teises ir pareigas, veiklos formas, organizavimą ir valdymą, sprendimų priėmimo ir jų paskelbimo bei viešinimo procedūras.

2. Senatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokslo ir studijų įstatymu (Žin. 2009, Nr. 54-2140; Nr. 61; Nr. 101, 2012, Nr. 13-554), Universiteto statutu (Žin. 2010, Nr. 129-6578, 2011, Nr. 80-3899, 2012, Nr.81-4228), šiuo reglamentu ir kitais galiojančiais teisės aktais.

3. Senatas savo veiklą grindžia veiklos viešumo, Senato narių lygybės, akademinės laisvės ir sprendimų priėmimo kolegialumo principais.

4. Senato darbo reglamentą rengia, tvirtina ir keičia Senatas.

5. Senato darbo reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme ir universiteto statute numatytas sąvokas.

II. SENATO SUDĖTIS

6. Senatas sudaromas iš Senato sudarymo nuostatuose nustatyto narių skaičiaus.

7. Senato narių kadencija – 5 metai. Ji pradedama skaičiuoti nuo Senato pirmojo posėdžio datos. Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau išrinktų Senato narių įgaliojimų laikas. Senato personalinė sudėtis gali kisti dėl Senato narių įgaliojimų nutrūkimo Senato sudarymo nuostatuose reglamentuotais atvejais ir tvarka.

8. Senato narių vardinio sąrašo pakeitimus skelbia Senato pirmininkas. Informacija apie šiuos pakeitimus viešai paskelbiama Universiteto interneto svetainėje ir artimiausiame Senato posėdyje.

III. SENATO FUNKCIJOS

9. Senatas atlieka šias funkcijas:

1) nustato studijų tvarką, tvirtina studentų ir klausytojų priėmimo taisykles, Universiteto akademinių ir akademinės infrastruktūros padalinių nuostatus, jų pakeitimus;

2) tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Universiteto struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir visos mokslo ir studijų veiklos kokybę;

3) tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;

4) tvirtina Universiteto akademinės etikos kodeksą ir jo pakeitimus;

5) nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, bei atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką;

6) Senato nustatyta tvarka šaukia Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Universiteto veiklos klausimams aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą (konferenciją) informuoja akademinę bendruomenę ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų Universiteto interneto svetainėje ir kitais Senato nustatytais būdais;

7) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto vizijos ir misijos, strateginio veiklos ir Universiteto struktūros pertvarkos planų;

8) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto statuto pakeitimų;

9) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos, kandidatų tinkamumo eiti rektoriaus pareigas;

10) teikia Universiteto garbės ir kitus vardus pagal Senato patvirtintus nuostatus. Garbės daktaro vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio mokslininkams, visuomenės veikėjams, iškiliems kultūros ir ūkio darbuotojams už ypatingus nuopelnus mokslui, kultūrai ir Universitetui;

11) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planų;

12) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;

13) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo kokybę;

14) teikia nuomonę rektoriui dėl fakulteto, universitetinio lygmens instituto, centro dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimo pasiūlytų dekanų, institutų, centrų direktorių ir dėl fakulteto tarybos pasiūlytų institutų, centrų vadovų, katedrų vedėjų kandidatūrų;

15) tvirtina studijų reglamentą, mokslinės veiklos reglamentą, doktorantūros reglamentus ir kitos akademinės veiklos reglamentus bei šių dokumentų pakeitimus;

16) nustato Universiteto tarybos narių skyrimo (kai narius skiria akademinės bendruomenės nariai) ir tarybos narių, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams atrinkimo ir skyrimo tvarką.

17) rektoriaus teikimu vertina fakultetų ir kitų Universiteto akademinių padalinių tarybų sprendimų atitiktį šiam statutui ir su juo susijusiems dokumentams;

18) tvirtina atestacijos ir konkursų komisijas, sudaro darbo grupes svarbiems akademiniams klausimams ir problemoms spręsti;

19) sprendžia kitus Universitetui svarbius klausimus ir sudaro komisijas jiems nagrinėti.

IV. SENATO NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

10. Senato narys turi teisę:

1) dalyvauti Senato sprendimų priėmime su vieno balso teise;

2) reikšti nuomonę visais Senato ir Senato komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose svarstomais klausimais;

3) rinkti ir būti išrinktas Senate į bet kurias pareigas (Rektorius ir jo deleguoti Senato nariai Senate pareigų užimti negali);

4) kartu su kitais Senato nariais Reglamento nustatyta tvarka inicijuoti neeilinį Senato posėdį;

5) rengti ir teikti svarstyti Senate Universiteto veiklą reglamentuojančius dokumentus bei teikti pastabas ir pasiūlymus Senate svarstomų dokumentų projektams;

6) susipažinti su visais Universiteto dokumentais, o prireikus jais naudotis savo darbe nepažeidžiant įstatymų reglamentuoto konfidencialumo;

7) siūlyti įtraukti klausimą į Senato posėdžio darbotvarkę, teikti pasiūlymus dėl vieno ar kito darbotvarkės klausimo;

11. Senato nario pareigos:

1) laikytis šio Reglamento;

2) būti vieno iš nuolatinių komitetų nariu ir dalyvauti jo darbe. Rektorius, Senato pirmininkas, Pirmininko pavaduotojas ir Senato sekretorius komitetų darbe nedalyvauja;

3) dalyvauti Senato ir komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose; atskirais atvejais, sutikus kito komiteto pirmininkui, gali dalyvauti ir kito komiteto posėdyje;

4) per 3 kalendorines dienas nuo pranešimo apie posėdį gavimo dienos, informuoti Senato pirmininką arba Sekretorių apie negalėjimą dalyvauti Senato posėdyje;

5) pranešti raštu Senato pirmininkui apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas ir nusišalinti nuo to klausimo svarstymo.

V. SENATO VADOVYBĖ

12. Senato vadovybę sudaro pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius.

13. Senatas iš savo narių paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu renka (2/3 visų Senato narių balsų dauguma atšaukia) pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Pirmininko kandidatūras siūlo Senato nariai, o išrinktas pirmininkas siūlo pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus kandidatūras. Jais negali būti renkami rektorius ir kiti Senato nariai pagal pareigas. Naujos kadencijos Senato pirmininkas renkamas naujai sudaryto Senato pirmame posėdyje.

14. Pasiūlyti kandidatai į Senato pirmininko, pavaduotojo ir sekretoriaus pareigas turi pareikšti ar sutinka balotiruotis. Kandidatas į Senato pirmininko pareigas turi glaustai išdėstyti savo nuomonę dėl Senato darbo krypčių bei atsakyti į Senato narių klausimus.

15. Jei nei vienas iš kandidatų nesurenka reikiamos balsų daugumos, rengiamas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniam balsavimui pateikiami 2 daugiausiai balsų surinkę kandidatai, išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiausiai balsų.

16. Senato pirmininkas vadovauja Senato darbui, planuoja ir šaukia Senato posėdžius, pirmininkauja posėdžiams, rengia ir teikia tvirtinti posėdžių darbotvarkes, skelbia balsavimo rezultatus, koordinuoja Senato nuolatinių komitetų veiklą, atstovauja Universitetą Senato kompetencijos klausimais.

17. Senato pirmininko pavaduotojas atlieka pirmininko funkcijas, kai jo nėra ir vykdo kitus pirmininko pavedimus.

18. Senato sekretorius priima ir registruoja pasiūlymus dėl klausimų svarstymo Senate ir rengia Senato posėdžių darbotvarkės projektus, informuoja Senato narius apie šaukiamus posėdžius, vykdo Senato pirmininko pavedimus rengiant ir vedant Senato posėdžius, pasiūlo balsų skaičiavimo komisijas, rašo posėdžių protokolus, rūpinasi Senato dokumentų įforminimu, skelbimu ir saugojimu, pagal savo kompetenciją pasirašo Senato dokumentus.

19. Senato pirmininkui atsistatydinus, atsistatydina jo pavaduotojas ir sekretorius.

20. Einamajam darbui organizuoti Senate dirba Rektoriaus paskirta referentė.

VI. SENATO KOMITETAI IR JŲ VEIKLA

21. Savo veiklai organizuoti ir vykdyti Senatas sudaro nuolatinius Senato komitetus: Mokslo, Studijų, Studentų reikalų, Akademinės veiklos teisinės priežiūros, Akademinės etikos.

22. Mokslo komitetas:

1) svarsto Universiteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros prioritetines kryptis;

2) svarsto Senatui teikiamas tvirtinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas, teikia Senatui siūlymus dėl šių programų įgyvendinimo sąlygų;

3) teikia Senatui išvadas dėl Universiteto mokslinės veiklos kokybės ir lygio, siūlo priemones kokybei gerinti;

4) svarsto ir teikia Senatui tvirtinti mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus ir jų pataisas;

5) vertina mokslo rezultatų sklaidos kokybę, leidinių mokslinį lygį;

6) svarsto ir teikia Senatui siūlymus dėl dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo struktūros, kvalifikacinių reikalavimų, atestavimo tvarkos;

7) svarsto ir teikia Senatui siūlymus dėl kandidatų įvairiems moksliniams apdovanojimams;

8) reiškia ir teikia Senatui nuomonę dėl mokslinės veiklos finansavimo ir skatinimo principų bei sąlygų, Universiteto struktūros atitikimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros strateginiams prioritetams;

9) puoselėja tarptautinį, tarpinstitucinį ir vidinį bendradarbiavimą mokslinėje veikloje;

10) bendradarbiauja su Mokslo skyriumi užtikrinant Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtrą, teikia siūlymus dėl mokslinių centrų veiklos gairių / programų;

11) vertina doktorantūros būklę, svarsto doktorantūros komitetų apibendrintas išvadas ir rekomendacijas kaip pagerinti doktorantūros studijų kokybę, teikia Senatui siūlymus dėl mokslininkų rengimo kokybės;

12) bendradarbiauja su Senato studijų komitetu dėl bendrų studijų ir mokslo vienovę liečiančių klausimų;

13) svarsto ir teikia Senatui siūlymus kitais su moksline veikla susijusiais klausimais pagal Senatui apibrėžtą kompetenciją;

14) inicijuoja diskusijas/svarstymus kitais aktualiais Universiteto mokslinės veiklos klausimais.

23. Studijų komitetas:

1) svarsto Studijų reglamento ir su juo susijusių dokumentų projektus, jų pataisas, teikia Senatui pasiūlymus dėl šio reglamento tobulinimo,

2) svarsto ir vertina praktikoje dominuojančias studijų kokybės metodologines pozicijas bei ASU vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos nuostatas ir jų pataisas, teikia Senatui pasiūlymus dėl jų tobulinimo,

3) svarsto teikiamas tvirtinti studijų programas ir teikia Senatui išvadas dėl jų atitikimo Universiteto misijai, strateginiams prioritetams ir bendriesiems reikalavimams,

4) svarsto ir išreiškia Senatui nuomonę dėl teikiamų registruoti studijų programų deklaracijų,

5) svarsto ir teikia Senatui siūlymus dėl dėstytojų darbo struktūros, pareigybių kvalifikacinių reikalavimų, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo pakeitimų;

6) reiškia ir teikia Senatui nuomonę dėl studijų finansavimo principų, sąlygų ir esamo lygio, Universiteto struktūros atitikimo studijų strateginiams prioritetams ir jų tobulinimo

7) stebi vidinę visų pakopų studijų kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinamą;

8) akademinio padalinio tarybos siūlymu, atsižvelgdamas į asmenų mokslo, pedagoginės ir kitos visuomenei ir Universitetui reikšmingos veiklos rezultatus, svarsto ir teikia Senatui teikimus suteikti Universiteto pedagoginius profesoriaus ir docento vardus;

9) vertina studijų literatūros pakankamumą ir kokybę;

10) svarsto ir teikia Senatui siūlymus su studijomis susijusiais klausimais pagal Senatui apibrėžtą kompetenciją.

24. Studentų reikalų komitetas:

1) stebi ir vertina, kaip Universitete vykdomi Senato priimti sprendimai, susiję su studentų socialine aplinka ir studentų reikalais bei teikia Senatui išvadas dėl šių sprendimų įgyvendinimo,

2) inicijuoja diskusijas dėl studentų reikalų ir studentams aktualių klausimų svarstymą Senate pagal jam priskirtą kompetenciją,

3) reiškia ir teikia Senatui nuomonę dėl studentų reikalų finansavimo sąlygų ir esamo lygio, Universiteto struktūros atitikimo studentų poreikiams;

4) svarsto ir teikia Senatui siūlymus su studentų reikalais susijusiais klausimais pagal Senatui apibrėžtą kompetenciją,

5) išsako Senatui nuomonę dėl akademinės etikos klausimų.

25. Akademinės etikos komitetas:

1) svarsto ir teikia Senatui siūlymus su akademine etika ir kultūra susijusiais klausimais pagal Senatui apibrėžtą kompetenciją;

2) stebi ir vertina, kaip Universitete vykdomi Senato sprendimai akademinės etikos klausimais, teikia Senatui išvadas dėl šių sprendimų įgyvendinimo;

3) analizuoja galiojančius ir rengiamus Universiteto dokumentus akademinės etikos klausimais, išsako Senatui nuomonę dėl akademinės etikos klausimų reglamentavimo Universitete pakankamumo, esant poreikiui inicijuoja dokumentų rengimą ir/ar pakeitimus;

4) teikia išvadas ir pasiūlymus Senatui konkrečiais akademinės etikos normų galimo pažeidimo atvejais pagal Universiteto rektoriaus prašymus. Akademinės bendruomenės nariai akademinės etikos normų galimo pažeidimo atvejais gali kreiptis į rektorių arba Senato pirmininką, kurie tiesiogiai arba prisilaikydami nustatytų procedūrų perduoda užduotis etikos komitetui.

5) inicijuoja prevencinių priemonių prieš akademinės etikos pažeidimus rengimą ir įgyvendinimą, dalyvauja šių priemonių rengime, stebi ir vertina jų įgyvendinimą.

26. Akademinės veiklos teisinės priežiūros komitetas:

1) vykdo teisinę stebėseną, kaip Senatas laikosi Universiteto statuto ir kitų su juo susijusių dokumentų priimdamas sprendimus dėl Universiteto akademinės veiklos;

2) vertina Universiteto akademinės veiklos teisinio reglamentavimo pakankamumą, nustato teisinio reglamentavimo trūkumus, inicijuoja trūkstamų dokumentų rengimą;

3) dalyvauja rengiant Senato veiklos reglamentavimo pakeitimus ir papildymus;

4) rengia Senato vardu Universiteto pasiūlymus Lietuvos Respublikos institucijoms dėl akademinės veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimo,

5) svarsto ir teikia Senatui siūlymus su akademinės veiklos teisinio reglamentavimo reikalais susijusius klausimus pagal Senatui apibrėžtą kompetenciją;

27. Nuolatiniai Senato komitetai formuojami savanoriškumo principu. Susiformavusią komiteto sudėtį svarsto ir tvirtina Senatas, balsuodamas už visą komiteto narių sąrašą.

28. Kiekvienas komitetas iš savo narių paprasta balsų dauguma išsirenka komiteto pirmininką ir pavaduotoją, kuriuos tvirtina Senatas. Rinkiminį komiteto posėdį organizuoja Senato vadovybė.

29. Senato komitetai svarsto klausimus, Senato perduotus komitetui arba pasiūlytus savo iniciatyva ir teikia Senatui išvadas, svarsto ir vertina Universiteto teisės aktų projektus, reiškia nuomonę darbotvarkėje svarstomais klausimais.

30. Esant reikalui Senatas steigia kitus nuolatinius komitetus arba laikinąsias komisijas, pastarųjų nariais (išskyrus pirmininką) gali būti ir ne Senato nariai.

31. Klausimams dėl Universiteto lėšų naudojimo (taip pat dėl metinės pajamų-išlaidų sąmatos vertinimo) svarstyti ir siūlymams šiais klausimais Tarybai teikti Senatas iš savo narių sudaro specialią komisiją.

VII. SENATO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

32. Senato posėdis yra pagrindinė Senato darbo forma. Posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Senato pirmininkas arba jo pavaduotojas. Naujos kadencijos Senato pirmojo posėdžio datą pagal Senato sudarymo nuostatus skelbia Rektorius, pirmajam naujos kadencijos Senato posėdžiui pirmininkauja darbą baigusios kadencijos Senato pirmininkas.

33. Senato posėdžiai yra atviri. Jie rengiami ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Apie posėdį, darbotvarkę ir svarstomus dokumentų projektus Senato nariai elektroniniu paštu informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę iki posėdžio. Posėdžio data ir darbotvarkė skelbiama ir Universiteto internetiniame puslapyje.

34. Senato posėdį skubos tvarka šaukia Senato pirmininkas arba Senatas ne mažiau kaip 1/3 Senato narių prašymu.

35. Pagal Senato funkcijas svarstytinų Senate dokumentų rengimo iniciatyvą ir klausimų įrašymo į vykstančio arba į kito posėdžio darbotvarkę siūlymo teisę turi Universiteto Tarybos, Senato ir Rektorato nariai, Studentų atstovybė. Klausimus Senatui gali pateikti ir kiti asmenys, įstaigos ir organizacijos. Senatui pateikiami dokumentų projektai įteikiami Senato pirmininkui arba sekretoriui.

36. Posėdžio metu, Senato pirmininkui informavus apie gautus klausimus, sprendžiama apie šių klausimų įtraukimą į vykstančio arba į kito posėdžio darbotvarkę. Posėdžio metu darbotvarkė gali būti tikslinama, papildoma pagal Senato narių pasiūlymus atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes.

37. Informaciją apie posėdžius skubos tvarka bei jų darbotvarkes Senato vadovybė pateikia ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas pranešant telefonu ir elektroniniu paštu kiekvienam Senato nariui. Posėdyje svarstomų dokumentų projektai kiekvienam Senato nariui pateikiami iki posėdžio pradžios.

38. Senato posėdžiai yra teisėti, jeigu užsiregistruoja ir juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jo narių. Posėdyje gali dalyvauti ir pasisakyti kviestiniai asmenys, kuriuos pirmininkas ar jo pavaduotojas pristato posėdžio pradžioje.

39. Posėdžio metu pagal patvirtintą darbotvarkę klausimus pristato dokumentų ir nutarimų projektų rengėjai. Pranešimų ir pasisakymų trukmė bei skaičius neribojami, jei Senatas posėdžio metu nenutaria kitaip. Klausimus pristatantys, dalyvaujantys diskusijoje, pasisakantys dėl balsavimo motyvų bei norintys replikuoti gali kalbėti, kai posėdžio pirmininkas jiems suteikia žodį.

40. Senatas sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma. Sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus atvejus, kai svarstomi personaliniai klausimai arba slapto ar vardinio balsavimo reikalauja ne mažiau kaip 1/3 visų Senato narių.

41. Savo posėdžiuose Senatas renka balsų skaičiavimo komisiją, kuri organizuoja balsavimą ir paskelbia jo rezultatus.

42. Esant skubiam ir svarbiam svarstomam klausimui posėdis gali būti organizuojamas virtualiu būdu, išskyrus skyrimo į pareigas ir atšaukimo iš jų, pedagoginių ir garbės vardų teikimo bei kitus personalinius klausimus.

43. Senato posėdžiai yra protokoluojami. Senato posėdžius protokoluoja Senato sekretorius, techniškai aptarnauja rektoriaus paskirtas Senato referentas. Senatas priima sprendimus, kurie įforminami nutarimais posėdžio protokoluose. Senato pirmininkas arba jo pavaduotojas ir sekretorius ne vėliau kaip per 3 dienas po posėdžio pasirašo posėdžio protokolus, tuo patvirtindami priimtų dokumentų tekstų autentiškumą.

44. Pasirašyti Senato dokumentai įteikiami Personalo vystymo ir valdymo skyriui bei archyvui. Senato nutarimai ir dokumentai, jeigu Senatas nenumato kitaip, yra skelbiami Universiteto elektroninėje talpykloje.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Senato sprendimai įsigalioja kitą dieną po paskelbimo, jeigu Senatas nenumato vėlesnės jų įsigaliojimo datos. Senato sprendimus skelbia Rektoriaus.

46.Senato dokumentai rengiami, laikomi ir saugojami pagal Universiteto raštvedybos taisykles.

47. Senatas atsiskaito Universiteto bendruomenei už praėjusių metų veiklą kartą per metus (iki kitų metų kovo 15 dienos). Senato pirmininkas Senato veiklos ataskaitą pateikia kartu su rektoriaus metine ataskaita.

48. Senato darbo reglamentas ar atskiri jo straipsniai gali būti naikinami, papildomi arba keičiami posėdyje dalyvaujančių senato narių balsų dauguma.

Senato pirmininkas prof. Rimantas Velička

Senato sekretorė dr. Lina Šarlauskienė