Neformaliojo vaikų švietimo programa

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) vykdo neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programą „Aplinkos tyrimai“ (Nr. 120800184). Neformaliojo vaikų švietimo programa skirta 8–10 klasių mokiniams. NVŠ programos tikslas – sudaryti galimybę mokiniams plėtoti jau turimas aplinkos apsaugos žinias, jas sisteminti, supažindinti su naujausiomis technologijomis, atskleisti būdus, kaip programoje pateiktas naujoves taikyti praktiškai, kaip įgytą patirtį pritaikyti kasdieniame gyvenime.

Šios programos dėka, bendradarbiaujant su ASU dėstytojais, mokiniai gilina jau turimas ekologijos ir aplinkosaugos žinias, sudaromos sąlygos mokiniams susipažinti su įvairiais aplinkos tyrimo būdais, padedančiais suformuoti jų nuomonę ir priimti sprendimus dėl aplinkos apsaugos. Siekiama, kad per veiklą programoje mokiniai dalyvautų mokymo procese, keldami asmeninius tikslus, organizuodami bei planuodami savo darbą ir patys vertindami savo veiklos rezultatus.

Šios programos turinys sudarytas siekiant įtvirtinti ir praplėsti mokinių žinias aplinkosaugos, klimato kaitos, eksperimentinės chemijos, atmosferos taršos srityse. Analizuojami ir vertinami aplinkos komponentai: dirvožemis, oras, vanduo ir atliekami jų kokybiniai tyrimai, supažindinama su nuodingosios medžiagomis supančioje aplinkoje, maisto priedais ir jų poveikiu žmogaus sveikatai. Vykdomos ekskursijos ir išvykos aplankant su nagrinėjama tema susijusius objektus taip užvirtinant moksleivių turimas teorines žinias.

ASU lektoriai savo nagrinėjamos srities žinias perduoda kiek galima suprantamesne ir įsimintinesne forma. Programos dalyviai išklauso ne tik teorinių žinių, bet ir tiesiogiai jas įsisavina atlikdami laboratorinius, eksperimentinius, tiriamuosius ir projektinius darbus.

Dalyvaudami šioje programoje mokiniai ne tik įgyja aplinkotyros žinių, bet ir lavina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdo savo kūrybines galias, realizuoja jų amžiuje labai svarbius socializacinius-komunikacinius poreikius: pripažinimo ir įsitvirtinimo bendraamžių grupėse, geriau pažįsta savo gyvenamąją aplinką, išugdomas gebėjimą dirbti grupėse, išmokstama vertinti mokslinį pažinimo būdą, pagilinamos žinios aplinkotyros srityje.

Keletą akimirkų iš neformaliojo vaikų švietimo programos veiklos