Vandens išteklių inžinerija

Vandens išteklių inžinerijos studijų programa – vienintelė Lietuvoje, kompleksiškai sujungianti vandens išteklių naudojimą ir tvarkymą į vieną visumą. Vandens išteklių inžinerijos specialistai geba planuoti ir įgyvendinti kompleksinius vandens išteklių valdymo planus, o atsirandant naujiems iššūkiams globalių (klimato kaitos) pokyčių kontekste ar iššūkių, atsirandančių dėl naujų metodų ir technologijų taikymo vandentvarkos srityje, sėkmingai prisitaiko prie jų. Jie geba suprasti ir taikyti naujausias technologijas ir naujus metodus vandens inžinerijoje. Studijų programoje suteiktos žinios gali būti pritaikytos žemės ūkio, pramonės, transporto, aplinkosaugos ir vadybos sektoriuose.

Fakultetas: Vandens ūkio ir žemėtvarkos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų sritis: Technologijų mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištestinė (I)

Karjeros galimybės

 • miestų ir rajonų vandentiekio ir nuotekų valymo, vandentvarkos statinių projektavimo, kelių tiesimo, jų projektavimo ir eksploatavimo, o taip pat hidrotechninės statybos, aplinkos tvarkymo, projektavimo ir priežiūros bei melioracijos, žuvininkystės ir kitos akvakultūros įmonėse;
 • miestų ir rajonų savivaldybėse,
 • regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose;
 • žemės ūkio konsultavimo tarnybose;
 • miestų ar rajonų komunalinio ūkio tarnybose.

Tolimesnės studijos

Baigus vandens išteklių inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Anglija, Vokietija, Austrija, Belgija, Suomija, Švedija, Čekija, Danija, Ispanija, Italija, Lenkija, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija.

Praktika

Studentai atlieka geodezijos, hidrometrijos ir hidrogeologijos mokomąsias ir profesinės veiklos praktikas. Mokomųjų praktikų metu studentai įgytas teorines žinias pritaiko atlikdami praktikas mokomuosiuose objektuose. Profesinės veiklos praktika skirta susipažinti su vandens išteklių inžinerijos darbo specifika, vandens aplinkos elementais, vandens išteklių valdymu, priemonėmis, vandens išteklių investicijų sistema.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas Chemija arba fizika 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

 1. pirmojo dalyko brandos egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
 2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

 1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
 2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
 3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
 4. brandos darbo įvertinimas;
 5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, Profesinė etika, Psichologija, Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba

Studijų krypties ir su ja susiję dalykai

Bendroji chemija, bendroji ir taikomoji fizika, matematika, vandens išteklių inžinerijos pagrindai, inžinerinė grafika, geodezija, taikomoji informatika, aplinkos ir žmogaus sauga, ekohidraulika, tikimybių teorija ir matematinė statistika, hidrosistemų kompiuterinis projektavimas, elektrotechnika ir metrologija, inžinerinė hidrologija, taikomoji matematika, dirvožemio erozija, hidrogeologija, techninė mechanika, vandentiekis ir vandenruoša, klimatologija, okeanologijos ir ežerotyros pagrindai, ekohidrologija, upių hidrotechnikos statiniai, statybinės medžiagos ir konstrukcijos, nuotekų valymo technologijos, vandens išteklių geoinformacinės sistemos, akvakultūra, vandens išteklių sisteminė analizė, hidroenergetika, jūrų priekrančių inžineriniai statiniai, vandens ūkio verslo vadyba, aplinkos teisė, poveikio aplinkai vertinimas, sausinimas ir drėkinimas ir kt.

Gilesnės specializacijos dalykai

Teršalų judėjimas vandenyje, vandens telkinių renovacija, potvynių rizika ir prevencija

Laisvai pasirenkamieji dalykai

Šiuos dalykus studentai gali rinktis iš universitete pasiūlyto dalykų sąrašo, taip pat juos gali studijuoti ir kituose universitetuose.