Aukštieji kursai

Persikėlusiai į Kauną Lietuvos vyriausybei teko įtempti visas jėgas, ginant valstybę nuo besiskverbiančių priešų ir kuriant naujos valstybės administracinį aparatą. Valdžia tuo tarpu nepajėgė kurti universiteto, tačiau gyvenimas verste vertė ko skubiausiai steigti aukštąją mokyklą: Lietuvon grįžo šimtai jaunimo, pradėjusio, bet dar nebaigusio mokslo aukštosiose Rusijos mokyklose. Be to, šimtai abiturientų, baigusių Lietuvos ir Rusijos aukštesniąsias mokyklas, laukė progos pradėti aukštąjį mokslą. Tik labai maža dalis šio jaunimo tegalėjo stoti į aukštąsias užsienio mokyklas. Tad 1919 rudenį matematikas Zigmas Žemaitis iškėlė sumanymą steigti Kaune aukštąją mokyklą. Paskelbus laikraščiuose anketą, per tris dienas atsiliepė daugiau kaip trys šimtai jaunimo, panorėjusio lankyti aukštųjų mokyklų kursus Kaune. 1919. X.8 susirinkę visuomenės veikėjai pritarė sumanymui steigti kursus ir išrinko vykdomąją komisiją: J. Alekna, T. Ivanauskas, A. Janulaitis, J. Vabalas-Gudaitis, K. Vasiliauskas, E. Volteris ir Z. Žemaitis. Ši komisija paruošė aukštųjų kursų statuto projektą ir sudarė kursams steigti ir jiems laikyti visuomenės organizaciją — Aukštųjų mokslų draugiją.
1920 m. sausio 27 d. Aukštieji kursai buvo atidaryti.

image-34

Pastatas, kuriame buvo atidaryti Aukštieji kursai (dabar Maironio gimnazija, Kaunas) (KTU muziejaus archyvo nuotr.)

Į kursus stojo 522 klausytojai, iš kurių 244 buvo tikrieji, t. y. turintieji brandos atestatą. Kursai gyvavo dvejus metus. Tik 1920 rudens semestre mokslas buvo nutrauktas, daugumui klausytojų ir daliai dėstytojų išėjus į frontą kovoti su įsiveržusio Želigovskio kariuomene. Per tuos dvejus metus veikė šeši skyriai (fakultetai). Humanitariniam skyriui vadovavo prof. E. Volteris, juridiniam A. Janulaitis, matematikos – fizikos Z. Žemaitis, gamtos T. Ivanauskas, medicinos dr. M. Nasvytis, vėliau dr. P. Avižonis, technikos prof. Pr. Jodelė.
Kursams pirmaisiais metais vadovavo Z. Žemaitis, antraisiais — J. Vabalas – Gudaitis.
Privačia iniciatyva ir privačiomis lėšomis įsteigtieji Aukštieji kursai jau pirmais savo veikimo mėnesiais gavo iš vyriausybės subsidiją ir susilaukė žymios paramos iš visuomenės, ypač iš JAV lietuvių, kurie savo aukomis įgalino kursus įrengti mokslinių kabinetų, laboratorijų, bibliotekos užuomazgą, įsigyti įvairių mokslo priemonių, siųsti savo lektorius mokslo reikalais užsienin ir t.t. Aukštųjų kursų įgytomis mokslo priemonėmis ir sudarytąja mokslo įstaigų pradžia pasinaudojo ir naujai įsteigtasis Lietuvos Universitetas. Dirbdami nepalankiose sąlygose, stokodami butų ir mokslo priemonių, Aukštieji kursai vis dėlto atliko svarbų paruošiamąjį darbą Lietuvos Universitetui steigti. Uždarant kursus buvo 478 klausytojai ir 48 lektoriai. Žymi lektorių dalis buvo išrinkti ar paskirti universiteto docentais ar profesoriais. Kursai paruošė ir pirmą klausytojų sąstatą (apie 350 klausytojų) ir aukštesniems universiteto fakultetų semestrams. Kauno aukštieji kursai daugeliu atžvilgių buvo tikras Lietuvos universiteto pirmatakas. 1922.11.16 įsteigus universitetą, Aukštieji kursai įsiliejo į jį.

(Parengta pagal A. Rukšos straipsnį ” Žvilgis į aukštąją senosios Lietuvos mokyklą” (www.aidai.us)

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai