Žemės ūkio akademijos steigimas

Žemės ūkio akademija įkurta 1924 m. Dotnuvoje, pertvarkius Lietuvos universiteto (Kaune) Agronomijos ir miškininkystės skyrių ir Dotnuvos žemės ūkio technikumą
1924 m. liepos mėn. Lietuvos Seimas savo nepaprastoje sesijoje priėmė Žemės ūkio akademijos statutą, kuris paskelbtas „Vyriausybės žiniose“ 1924 m. rugsėjo 3 dieną (Nr.170). Buvo paskirta dalis mokomojo personalo, organizuoti 4 Profesorių  tarybos posėdžiai, o 1924 m. spalio 15 d. įvyko iškilmingas Akademijos atidarymo aktas. Ši data laikoma faktiška Akademijos gyvavimo pradžia.
Valstybės Prezidento Aleksandro Stulginskio 1924 m. rugsėjo 23 d. raštu paskirti pirmieji Akademijos profesorių tarybos nariai (prof. Povilas MATULIONIS, docentai Juozas TONKŪNAS, Fabijonas KEMĖŠIS, Pranas RAULINAITIS, Antanas RUKUIŽA, Pranas JUCAITIS, Viktoras RUOKIS).
1924 m. rugsėjo 27 d. pirmame Tarybos posėdyje rektoriumi išrinko profesorių Povilą MATULIONį, prorektoriumi – doc. Antaną RUKUIŽĄ, sekretoriumi – doc. Juozą TONKŪNĄ.

Žemės Ūkio Akademijos Profesoriu Tarybos pirmo posėdžio protokolas Nr.1. (1924 09 27)

Žemės Ūkio Akademijos Profesoriu Tarybos pirmo posėdžio protokolas Nr.1. (1924 09 27)

1924 m. spalio 16 d. Profesorių taryba papildyta Prezidento paskirtais docentais: Jonu PALTAROKU, Kondratu ALEKSA ir Ignu KONČIUMI.
1924 m. rudenį į Akademijos Agronomijos ir Miškininkystės skyrių I, II ir III kursus priimti 64 studentai ir laisvieji klausytojai, 24 iš Kauno universiteto.

Žemės ūkio akademijos Dotnuvoje steigimo chronologija detaliau aprašoma Žemės ūkio akademijos metraštyje (1924-1926 m.):

image (23) image (22) image (21) image (20) image (19) image (18) image (17)

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai