Apie žurnalą

image-10Mokslo žurnalas „Žemės ūkio mokslai“ leidžiamas nuo 1994 m. 4 kartus per metus.

2011 m. sausio 3 d. Aleksandro Stulginskio universitetui ir Lietuvos mokslų akademijai pasirašius sutartį, vietoje buvusių dviejų mokslo žurnalų „Vagos“ ir „Žemės ūkio mokslai“ nuo 2011 m. leidžiamas vienas bendras ASU ir LMA mokslo žurnalas „Žemės ūkio mokslai“ (ISSN 1392-0200).

Žurnale publikuojami moksliniai straipsniai lietuvių arba anglų kalbomis iš šių mokslo sričių ir krypčių: biomedicinos mokslai: agronomija (06B), miškotyra (14B), zootechnika (13B), veterinarinė medicina (12B); technologijos mokslai: mechanikos inžinerija (09T), aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T); socialiniai mokslai: vadyba ir administravimas (03S), ekonomika (04S).
Žurnalas indeksuojamas duomenų bazėse CAB Abstracts ir Index Copernicus.

Kviečiame mokslininkus teikti mokslo straipsnius žurnalui „Žemės ūkio mokslai“
Nurodymus autoriams, recenzijų ir garantinio rašto formas rasite puslapyje Autoriams ir recenzentams.

Žurnalo straipsniai nuo 2011 m.: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/

2001-2011 m. straipsniai: http://www.lmaleidykla.lt/zemesukiomokslai/

Redkolegijos adresas:
Aidai Adamavičienei
ASU, Studentų g.15a,
(8 rūmai, J102 kab.)
LT-53362 Akademija, Kauno r.
Tel.: 8 37 752221
El. paštas: zumred@gmail.com

image-11Mokslinis žurnalas Vagos (ISSN 1648-116X) buvo leidžiamas nuo 2000 m. 1953–1996 m. leidinys vadinosi „LŽŪA mokslo darbai“ , 1988–1993 m. laikotarpiu – „Žemės ūkis“. Leidinys buvo leidžiamas 4 kartus per metus, indeksuojamas duomenų bazėje CAB Abstracts. Žurnalo straipsnių archyvas: http://www.asu.lt/vagos/lt/8863

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai