VAGOS 2010 m. 89(42)

Turinys

Biomedicinos mokslai
Elena Jakienė, Vytautas Mickevičius Skystųjų kompleksinių trąšų ir augimo reguliatorių įtaka cukrinių runkelių (Beta vulgaris L., var. saccharifera) pasėlio fotosintetinių rodiklių formavimuisi ir produktyvumui 7
Stasys Mizaras,
Liana Sadauskienė, Diana Mizaraitė, Gintautas Činga, Dalius Vitunskas,
Vitas Marozas
Mašininio miško kirtimo kompleksinis vertinimas 17
Teresė Laimutė Nedzinskienė,
Eugenija Bakšienė
Žolių įsėtų į žieminius rugius derėjimas ir įtaka priesmėlio dirvožemio fizikinėms savybėms 25
Eglė Sendžikienė,
Rūta Čiutelytė, Arvydas Blažonis, Ernestas Zaleckas, Saulius Kitrys
Biodujų valymo eksperimentiniai tyrimai 30
Mindaugas Škėma, Virgilijus Mikšys Trake augančių šermukšnių (Sorbus aucuparia L.) biomasė: struktūra, drėgnis, morfometriniai rodikliai 35
Socialiniai mokslai
Dalia Perkumienė, Vida Čiulevičienė,Wenliang Zhang Teisinių ir ekonominių individualių įmonių veiklos reglamentavimo aspektų lyginamoji analizė Lietuvoje ir Kinijoje (anglų kalba) 42
Technologijos mokslai
Vidmantas Gurklys, Otilija Miseckaitė Plastmasinių drenažo vamzdžių pralaidumo vandeniui matematinės-grafinės priklausomybės 49
Stefanija Misevičienė Organinių medžiagų kaita gruntiniame vandenyje kiaulininkystės įmonės srutomis laistomuose laukuose 56
Kęstutis Plieskis, Algirdas Jasinskas Susmulkintų gluosnių stiebų masės džiovinimas aktyviosios ventiliacijos įrenginiais 64
Algirdas Radzevičius, Midona Dapkienė, Laima Česonienė Optimalių nuotekų valymo technologinių schemų parinkimas mažoms Lietuvos gyvenvietėms 69
Feliksas Mikuckis,
Lina Šarlauskienė
LŽŪU mokslo žurnalo „Vagos“ leidybos dešimtmetis 77
Recenzentai   80

Contents

Biomedical Sciences
Elena Jakienė,
Vytautas Mickevičius
Effect of Liquid Complex Fertilizers and Growth Regulators on Sugar-Beet (Beta vulgaris L., var. saccharifera) Crop Photosynthetic Indices and Productivity 7
Stasys Mizaras,
Liana Sadauskienė,
Diana Mizaraitė,
Gintautas Činga,
Dalius Vitunskas,
Vitas Marozas
Integrated Valuation of Mechanised Forest Harvesting 17
Teresė Laimutė Nedzinskienė,
Eugenija Bakšienė
Yield of the Grasses Undersown in the Winter Rye Crop and Their Influence on Physical Properties of Sandy Loam 25
Eglė Sendzikiene,
Ruta Ciutelyte,
Arvydas Blazonis,
Ernestas Zaleckas,
Saulius Kitrys
Experimental Study of Biogas Treatment 30
Mindaugas Skema,
Virgilijus Miksys
The Biomass of the Rowan (Sorbus aucuparia L.), Growing in Underbrush: Structure, Moisture Content and Morphometric Indicators 35
 Social Sciences
Dalia Perkumienė,
Vida Čiulevičienė,Wenliang Zhang
Comparative Analysis of Legal and Economic Aspects of Individual Enterprises’ Activity Regulation in Lithuania and China 42
 Technology Sciences
Vidmantas Gurklys,
Otilija Miseckaitė
Mathematical – Graphical Dependencies of Water Permeability of Plastic Drainage Pipes 49
Stefanija Misevičienė Change of the Groundwater Organic Content in the Fields Fertilized with Slurry from Pig-Breeding Enterprise 56
Kęstutis Plieskis,
Algirdas Jasinskas
Evaluation of Chopped Willow Stems Mass Drying by Active Ventilation 64
Algirdas Radzevicius,
Midona Dapkiene,
Laima Cesoniene
Definition of Optimum Wastewater Treatment Technologies for Small Lithuanian Settlements 69
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai